Leegstand woningen

Woningen waar langer dan 1 jaar niemand is ingeschreven worden op de lijst van de leegstaande woningen geplaatst. De eigenaars moeten hiervoor een belasting op leegstaande woningen betalen.

www.maaseik.be/belasting-op-de-gebouwen-en-de-woningen-die-zijn-opgenomen-in-het-register-van-de-leegstand

Procedure

Jaarlijks maakt het stadsbestuur een lijst op van woningen die langer dan één jaar niet bewoond zijn. De eigenaars van deze woning ontvangen een brief waarin wordt gemeld dat hun woning in de lijst van leegstaande woningen zal worden opgenomen. De eigenaars beschikken dan over een maand om bezwaar in te dienen.  Dit kan aan de hand van bewijzen waaruit blijkt dat er wel effectieve bewoning is geweest in de betreffende periode.  Voor een aantal gevallen is er echter wel een vrijstelling van de belasting bv. in geval van renovatiewerken, verkoop van de woning, enz...

Uitzonderingen

Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:

 • de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft, of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling;
 • de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een gerechtelijke beslissing;
 • de belastingplichtige die sinds minder dan één jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt voor het heffingsjaar volgend op het verkrijgen van het zakelijk recht;
 • de gebouwen of woningen die gelegen zijn binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan;
 • de gebouwen of woningen die geen voorwerp meer kunnen uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld;
 • de gebouwen of woningen die krachtens decreet beschermd zijn als monument, of opgenomen zijn op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument; gedurende de termijn die de bevoegde overheid neemt voor het behandelen van het restauratiedossier;
 • de gebouwen of de woningen die deel uitmaken van een krachtens decreet beschermd stads- of dorpsgezicht of landschap, of van een stads- of dorpsgezicht of landschap dat opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als stads- of dorpsgezicht of landschap; gedurende de termijn die de bevoegde overheid neemt voor het behandelen van het restauratiedossier;
 • de gebouwen en woningen die vernield of beschadigd werden ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging;
 • gebouwen of woningen die onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kunnen worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik;
 • de gebouwen en woningen die gerenoveerd worden blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een termijn van drie jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige vergunning;
 • de gebouwen en de woningen die gerenoveerd worden, en waarvoor de renovatiewerken geen melding of stedenbouwkundige vergunning vereisen.
  De werken zijn van die aard dat het pand gedurende de werken niet gebruikt kan worden.
  Deze vrijstelling geldt gedurende een termijn van drie jaren ingaande vanaf het voorleggen van een gedateerde en ondertekende renovatienota, die door de administratie wordt goedgekeurd en waarin als bewijsstukken worden bijgevoegd:
  1. gedateerde foto’s van tijdens en/of na de bouwwerken
  2. facturen van de reeds uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen voor de uit te voeren werken
  3. een volledige opsomming en korte beschrijving van alle werken
  4. de aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden
  5. tekeningen of plannen van geplande werken
  6. eventuele premieaanvragen;
 • de gebouwen en woningen die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode;
 • de gebouwen of woningen die het voorwerp uitmaken van een door de gemeente, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn of een sociale woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de Vlaamse Wooncode;
 • indien het gebouw of de woning op 31 december van het aanslagjaar te huur of te koop staat onder de volgende voorwaarden:
  • dit gegeven en de invulling van alle voorwaarden moeten bewezen worden door de belastingplichtige;
  • de te koopstelling of de te huurstelling moet duidelijk zichtbaar vanaf het openbaar domein aangegeven zijn op het pand;
  • de te koopstelling of de te huurstelling moet gebeuren via een erkend vastgoed makelaar of via een notaris; de belastingplichtige dient het contract met de notaris of het immobiliakantoor bij te brengen;
  • de te koopstelling of de te huurstelling moet gebeuren qua prijszetting tegen marktconforme prijzen. de concrete vaststelling van wat een marktconforme prijs is gebeurt in geval van betwisting tussen de belastingplichtige en het bestuur, op vraag van het bestuur door de ontvanger van de registratie van het kantoor waaronder Maaseik valt, of door een bevoegde ambtenaar van het comité tot aankoop van onroerende goederen te Hasselt.
  • deze vrijstelling kan slechts éénmaal bekomen worden.

aanvraagformulier voor vijstelling of schorsing van de heffing

Contactinformatie