Stadsvernieuwing

De stad Maaseik neemt het initiatief om op haar grondgebied, al dan niet in samenwerking met één of meerdere private partners, aan stadsontwikkeling te doen. Hierna vind je een overzicht van enkele grote, actuele stadsvernieuwingsprojecten:

Stad aan de Maas

De stad Maaseik wil een masterplan opmaken voor de ontwikkeling en landschappelijke integratie van een nieuw stadsdeel dat de schakel vormt tussen het historische centrum van Maaseik en de toeristisch-recreatieve ontwikkelingen langs de Maas, ter hoogte van Heerenlaak. Het gebied ligt tussen de Maas en de N78 en strekt zich grosso modo uit vanaf het voormalige douanekantoor ter hoogte van de Maasbrug, tot aan het kerkhof van Aldeneik.

De unieke ligging in de landschappelijk waardevolle Maasvallei bepaalt de complexiteit van de opdracht. Het stadsbestuur heeft de ambitie om met het masterplan een ruimtelijk samenhangend kader aan te reiken dat de basis vormt voor concrete stedelijke én landschappelijke projecten. Dit ruimtelijk kader is de vertaling van een weldoordachte visie op de rol die dit gebied zal spelen, zowel bij de ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Maaseik als bij de herwaardering van de Maasvallei. De relatie met de omliggende toeristisch-recreatieve structuur is cruciaal.

Creatieve en visueel uitgewerkte voorstellen omtrent mobiliteit, waterbeheer, architecturale invulling van specifieke stedelijke functies, beeldkwaliteit, herwaardering van het historisch erfgoed, inrichting publieke ruimte onderbouwen deze visie en geven gestalte aan dit ruimtelijk kader. Het programma voor de invulling van het gebied is enerzijds gebaseerd op bestaande beleidsuitspraken, waarbij ondermeer de inrichting als stedelijk woongebied (afbakening kleinstedelijk gebied Maaseik door de provincie Limburg), de aantakking op het hoofdwegennet (categorisering ruimtelijk structuurplan Vlaanderen) en de inplanting en bouw van een nieuwe brug (inclusief de technische randvoorwaarden ter zake) in belangrijke mate de gewenste ordening zullen bepalen.

De stad wil een eigentijdse invulling geven aan het begrip stedelijk wonen waarbij ruimte voor ontmoeting tussen jong en oud en kleinschalige infrastructuur voor vrijetijdsbesteding structuurbepalend zijn voor de inrichting. De aanleg van een stadspark kan de motor vormen voor allerlei nevenfuncties zoals bijvoorbeeld een academie voor beeldende kunsten, speeltuin, horeca-faciliteiten, buurtlokalen, enzomeer die het nieuwe leefbare en dynamische stadsdeel herkenbaar positioneren langsheen de Maas. Het masterplan bepaalt ook mee de strategie om tot concrete realisatie te komen. Het geeft aan op welke plekken vanuit strategisch oogpunt prioritair ingezet wordt om de basis te realiseren voor een leefbare en kwalitatieve ontwikkeling op maat van de stad Maaseik. Het masterplan geeft eveneens aan welke acties, welke samenwerkingsverbanden tussen betrokken actoren, welke fasering, enzomeer nodig zijn voor de effectieve realisatie van de in het masterplan voorgestelde projecten.

Sportcomplex Maaseik

Sportcomplex Maaseik is meer dan een gewone sporthal. Stad Maaseik, Noliko Volleybalclub Maaseik, HealthCity, Teide en de Intergemeentelijke zwembaden hebben de handen in elkaar geslagen om dit gigantisch project te verwezenlijken. Naast het renoveren van de oude sporthal worden er o.a. bijkomend zalen voor dans- en gevechtssporten gebouwd, een fitnesscentrum met saunaruimte opgetrokken, 12 bowlingbanen en een wellnesscentrum geïnstalleerd. In het project vindt tevens een indrukwekkende topsporthal onderdak alsook een splinternieuw zwembadcomplex met alles er op en er aan. Het hele complex is opgebouwd rond de centrale inkompartij waar zich de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, cafetaria en cv-ruimte bevinden. In totaal bedraagt de bebouwde oppervlakte 10 000 m2.

Neeroeteren-centrum

Het stadsbestuur heeft plannen om het centrum van Neeroeteren te vernieuwen en er winkels, kinderopvang en serviceflats te bouwen. Het gaat om het binnengebied tussen het Scholtisplein, Sint-Lambertuskerkstraat en Spilstraat.

De oude sporthal en voormalige dancing Bambi in de Spilstraat worden afgebroken. Er komt een nieuwe sporthal in de buurt van sportgebied De Borg. Ook de oude, leegstaande school in de Spilstraat verdwijnt. Bedoeling is om binnen dit gebied woongelegenheden, winkels, socioculturele functies en diensten te realiseren die de kern van Neeroeteren versterken.

Er zal onderhandeld worden met de verschillende betrokken partijen zoals Parochiecentrum De Koepel, bejaardentehuis het Park, privéontwikkelaars, scholen en private eigenaars. De stad zelf wil in dit gebied graag de nieuwe kinderopvang voor Neeroeteren onderbrengen en enkele serviceflats of assistentiewoningen realiseren, samen met rusthuis het Park. Een privaat-publieke samenwerking (pps) wordt niet uitgesloten. Om de verkeersdrukte in het centrum van Neeroeteren in goede banen te leiden is onlangs al eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Spilstraat en Sint-Lambertuskerkstraat. De renovatie van de kerk staat ook op het programma en achter de kerk wordt binnenkort een nieuw woongebied aangesneden.

Contactinformatie