Coronacrisis

- Update 28.06.2020, 11:40 -

 

Nationale maatregelen

Lokale maatregelen

Lokale initiatievenNATIONALE MAATREGELEN

Op 24 juni kondigde de Nationale Veiligheidsraad bijkomende versoepelingen aan voor fase 4 van de exitstrategie die op 1 juli ingaat.

Kort samengevat komt het hier op neer:

PERSOONLIJK

De persoonlijke sociale bubbel mag worden uitgebreid van 10 naar 15 personen per persoon per week.

VRIJE TIJD

Rekening houdend met de geldende protocollen, kunnen volgende vrijetijdsactiviteiten terug openen:

 • zwembaden en wellness
 • pretparken en binnenspeeltuinen
 • theater en bioscopen
 • casino’s en speelzalen
 • congreszalen
 • receptie- en feestzalen met een limiet van 50 personen

ACTIVITEITEN MET PUBLIEK

 • In permanente structuren (theaters bioscopen, congreszalen…) via protocollen
 • “Niet-reguliere” evenementen in de openbare ruimte: hiervoor wordt vanaf 1 juli een online tool (de matrix) ter beschikking gesteld als richtsnoer voor de lokale overheden.
  • Capaciteit indoor events is beperkt tot max. 200 personen
  • Capaciteit outdoor events is beperkt tot max. 400 personen

Uiteraard moeten de veiligheidsrichtlijnen en hygiënevoorschriften hierbij worden nageleefd

Afhankelijk van de epidemiologische toestand kan de capaciteit vanaf 1 augustus mogelijk verhoogd worden tot max. 400 personen voor indoor en max. 800 personen voor outdoor events.

Een uitzondering op de maximumcapaciteit kan worden gevraagd voor permanente structuren met een zittend publiek en met respect voor de veiligheidsrichtlijnen en hygiënevoorschriften.

MANIFESTATIES

Bovenstaande maximumcapaciteit is ook van toepassing voor manifestaties. Deze manifestaties moeten statisch zijn en er moet een toelating zijn van de lokale autoriteiten.

WINKELEN EN MARKTEN

Winkelen kan met mensen uit je contactbubbel en zonder tijdslimiet

Voor de markten zijn er geen beperkingen wat het aantal kramen betreft mits naleving van de geldende protocollen

ONDERWIJS

Details over de heropstart van het nieuwe school- en academiejaar worden later gecommuniceerd door de bevoegde minister.

Om de gezondheid van ons allemaal te beschermen blijft het naleven van de 6 gouden basisregels ook in deze fase cruciaal.


Lees hier het document met veelgestelde vragen opgemaakt door het Noodplanning en crisisbeheer Limburg en van toepassing vanaf 15 juni.

We kunnen het niet genoeg benadrukken, blijf de basisregels volgen:

 • Pas een goede handhygiëne toe;
 • Blijf zoveel mogelijk thuis;
 • Pas de regels van fysieke afstand toe;
 • Beperk je verplaatsingen tot de essentiële verplaatsingen;
 • Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Het telefoonnummer 0800.14.689 blijft bereikbaar (8-20 uur) om vragen van burgers te beantwoorden. Voor inwoners met een Nederlands GSM-abonnement is dit nummer te bereiken via: +32 (0)78 15 17 71.

Voor actuele informatie verwijzen we naar de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl. Hier vind je ook een overzicht van veelgestelde vragen.


Corona info other languages

Onderrichtingen en steunmaatregelen ondernemers

Pensioenen

Richtlijnen natuurgebieden

De Lijn

Omgevingsvergunning

Omgaan met conflicten binnen je gezin

Organisatie levensbeschouwelijke feesten

Zwerfvuil rapen in Coronatijd
Corona info other languages

Onderrichtingen en steunmaatregelen ondernemers

Om duidelijke informatie beschikbaar te stellen aan alle ondernemers, zijn alle vragen en antwoorden gebundeld op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Daarnaast kan je met vragen ook terecht bij het contactcenter van VLAIO, telefonisch of via Whatsapp op het nummer 080 02 05 55.

UNIZO heeft een 'coronalijn' voor ondernemers die vragen hebben: 0800 20 750. en ook alle nodige informatie gevundeld op een speciale infopagina: www.unizo.be/corona. Op deze pagina vind je ook afiches met richtlijnen die je in jouw zaak kan ophangen.

Ook Voka Limburg opende een meldpunt voor ondernemers met vragen over corona. Je kan terecht bij Kenneth Stulens (kenneth.stulens@voka.be, 011 56 02 00).

Op deze pagina kan je meer info vinden over:

Voorwaarden hinderpremie

 • Voor getroffen ondernemingen en zelfstandigen, geldt:
  • Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen bijkomend 160 euro per dag
  • Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 euro per dag
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Aanvraag corona hinderpremie nu mogelijk! Klik hier om te kijken of je in aanmerking komt voor deze hinderpremie.

  • Iedereen die op de website van VLAIO zijn of haar email adres heeft achter gelaten, heeft vandaag een email gekregen met in primeur een link naar de aanvraaglink. Vanaf morgen 27 maart staat de aanvraaglink open voor iedereen via www.vlaio.be/coronahinderpremie
  • GOED OM WETEN: als je al een email-adres hebt achtergelaten op de website van VLAIO, dan betekent dit niet dat je de premie ook effectief hebt aangevraagd. Je moet de aanvraag zelf nog indienen. Dat kan tot en met 5 mei 2020.
  • Het aanmelden gebeurt via een veilige ‘authenticatie’ procedure. Dat betekent dat iedereen zich moet identificeren via de elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel.
  • Als je je aanvraag online hebt ingediend, neemt VLAIO je aanvraag in behandeling. Dit betekent dat ze alles verifiëren en beslissen of je een premie krijgt. Deze beslissing wordt zo snel mogelijk gemeld via mail. Hierna zal VLAIO het bedrag op je rekening overschrijven.

   OPGELET: Door de drukte is momenteel de aanvraagpagina overbevraagd. Je kan steeds op een later moment de aanvraag indienen.

Compensatiepremie

Deze compensatiepremie werd op 1 april aangekondigd. Zie infopagina Vlaio

Voor wie?
Ondernemingen die niet verplicht moe(s)ten sluiten ten gevolge van de federale coronamaatregelen, maar die wel een groot omzetverlies lijden.

Voorbeelden: evenementensector, freelancers, (para)medische beroepen (kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten, …), dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels, schilders, loodgieters, …

Wat?
De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3.000€. (1.500€ voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt inkomen)

Voorwaarden
De concrete voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatiepremie vind je op infopagina Vlaio

Hoe aanvragen?
Normaal kan je deze aanvragen vanaf begin mei. Je kan je alvast inschrijven voor de corona-update voor bedrijven en dan word je automatisch op de hoogte gebracht.

Afbetalingsplan voor belastingen

 • De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling (2 maanden) van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
 • Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Werkgeversbijdragen

Na de aanvaarding van de aanvraag van jouw afbetalingsplan verkrijg  je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten.
Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij jouw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
  • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
  • Vermindering van sociale bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen
 • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
 • De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering:
  • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro per maand met gezinslast
 • Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
 • Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus


KMO-groeisubsidie

 • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
 • Max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject.
 • De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Schaderegeling

 • Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. 
 • Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus


Zelfstandigen in bijberoep

Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit:

 • Vermindering van sociale bijdragen
  • Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.
 • Hinderpremie
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer info: www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen


Tijdelijke werkloosheid

 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.
 • Tijdelijk werkloos gestelde werknemers
  • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen
  • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon
  • Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand)
  • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
  • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid
  • Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur. Het bedrag 202,68 euro is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen)
 • Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Voor meer info rond tijdelijke werkloosheid:

Alle nuttige links voor ondernemers op een rijtje:

Overheidsopdrachten

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.


Waarborgregeling

 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen ondernemingen en zelfstandigen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
 • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Indien je gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding


Bankgaranties

Om de financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren, heeft de federale regering op initiatief van Minister van Financiën Alexander De Croo en met ondersteuning van de Nationale Bank van België, een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector. De bankgarantie is een overeenkomst tussen de nationale regering en de banken en kan dus niet aangevraagd worden door de bedrijven. Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de corona-crisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen. 
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen zal volledig door de financiële sector worden gedragen
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector

Voor meer info: www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld


Bijkomende vragen en antwoorden

Op de pagina 'Corona-virus en de toeristische sector: veelgestelde vragen en antwoorden' geeft Toerisme Limburg een overzicht van de meest gestelde vragen door haar toeristische partners. Deze lijst met antwoorden wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd. Intussen blijven Toerisme Limburg bereikbaar via info@toerismewerkt.be voor specifieke vragen over dit onderwerp.

Toerisme Vlaanderen bundelde al heel wat vragen van haar toeristische partners over deze maatregelen. De antwoorden vind je hier.

Op de nieuwspagina van Horeca Vlaanderen vind je eveneens heel wat informatie.

Horeca Partners biedt een half uur gratis advies aan alle horecaondernemers tot 17 april. Meer info:  www.horecapartners.be/horecapartnershelpt-horeca-partners-steunt-de-sector-met-gratis-advies.

Je kan het VLAIO Contact Center bereiken via info@vlaio.be, whatsapp of telefoon 0800 20 555 (gratis nummer). Of kijk op www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Aanbod hydroalcoholische handgels voor bedrijven

In de strijd tegen het coronavirus is het van levensbelang dat bedrijven hun werknemers en klanten kunnen beschermen. DETIC, de federatie van zeep- en aërosolproducenten heeft daarom een lijst samengesteld van bedrijven die in staat zijn handalcoholgels (hydroalcoholische gels) te leveren

 

Pensioenen

Door de coronacrisis zijn er specifieke maatregelen genomen inzake pensioenen.

Voor meer info omtrent de genomen maatregelen door de Federale Pensioendienst kan je klikken op deze link.

De Federale Pensioendienst is nog steeds telefonische te bereiken op het telefoonnummer 1765.

Richtlijnen voor natuurgebieden

Bekijk de richtlijnen voor bos-en natuurgebieden ingevolge het coronavirus.


De Lijn

Vanaf maandag 4 mei rijden de bussen van De Lijn weer volgens de normale dienstregeling. Maar ga zeker ook te voet of spring op de (deel)fiets, als het kan. Zo blijft er, letterlijk, meer ruimte over voor wie ons ‘t hardst nodig heeft.

Gelieve met volgende richtlijnen rekening te houden voor je eigen veiligheid en die van andere reizigers en De Lijn medewerkers. 

 • hou voldoende afstand
 • was regelmatig je handen met water en zeep
 • nies of hoest in een zakdoekje of je elleboog
 • blijf thuis als je ziek bent
 • stap achteraan op
 • koop je vervoerbewijs vooraf
 • vermijd de spitsuren
 • een mondmasker dragen verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar 

De chauffeurs van De Lijn zorgen ervoor dat de bussen regelmatig goed verlucht worden, bijvoorbeeld door het dakvenster open te zetten. De achterdeur van de bus zal ook spontaan worden geopend, hierdoor hoeven reizigers de knop niet aan te raken. 

Meer info: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/


Omgevingsvergunningsprocedure

De Vlaamse Regering heeft op 20 maart 2020 het nooddecreet goedgekeurd over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot volksgezondheid (Covid-19).

Naar aanleiding van dit nooddecreet heeft de Vlaamse regering op 24 maart 2020 een uitvoeringsbesluit goedgekeurd waarin volgende maatregelen werden opgenomen met betrekking tot de omgevingsvergunningsprocedure.

 1. De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart 2020 en verder gezet op 24 april 2020.
 2. Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 3. De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 4. De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 5. De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 6. De periode waarbinnen een beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 nar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgeleverde vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Op de website van het omgevingsloket vind je de nodige informatie over hoe je moet omgaan met omgevingsvergunningsprocedures tijdens de corona-crisis.

Omgaan met conflicten in het gezin

Nu gezinsleden omwille van corona vaker en langer samen thuis zijn, vergroot ook de kans op frustraties en conflicten. Hieronder 5 goede tips om hier binnen je gezin mee om te gaan!

 

Levensbeschouwelijke feesten en erediensten

Er kunnen nog steeds geen religieuze bijeenkomsten plaatsvinden in gebedshuizen. Familiale bijeenkomsten zijn beperkt tot de gezinsleden die in dezelfde woning wonen en vinden in die woning plaats. Maatregelen gelden op z'n minst tot 11 mei.

Lees hieralle nodige info over erediensten en levensbeschouwelijke feesten.

Ramadan tijdens Corona

Van 23 april tot 23 mei loopt de Ramadan voor onze moslimgemeenschap.
Wat mag en wat mag niet tijdens deze vastenperiode? We sommen het hieronder even voor je op. Het is wel belangrijk dat je de nodige energie opdoet, beweeg daarom voldoende, ook voor je mentaalwelbevinden. Ga wandelen met je gezin of 1 andere persoon maar houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar. 

Niet toegestaan:

Ramadan, Iftar en bidden:

 • Alle bijeenkomsten zijn verboden ook tijdens de ramadan.
 • Nodig zeker geen personen uit die niet in jullie huis wonen!

Winkelen

 • Neem geen andere familieleden of vrienden mee.
 • Ga niet naar de winkel als je ziek bent.

Toegelaten:

Ramadan, Iftar en bidden:

 • Ter vervanging van de Taraweeh gebeden zullen er vanuit verschillende moskeeën lezingen via sociale media worden gelivestreamed. Hou de FB pagina’s van het EMB, het Platform van Vlaamse imams of die van jouw lokale moskee in de gaten voor concrete info!.
 • Organiseer dit jaar een digitale iftar met je familie en vrienden.
 • Bid thuis samen met je gezin

Winkelen

 • Vraag de bakker of slager of hij producten aan huis levert.
 • Ga zo weinig mogelijk naar de winkel en ga alleen naar de winkel. 
 • Betaal met bankkaart of contactloos.
 • Raak enkel de producten aan die je koopt.
 • Was je handen voor en na het winkelbezoek.

 

Zwerfvuil rapen in Coronatijd

In de beginperiode van de Corona-maatregelen waren particuliere zwerfvuilacties verboden. Sinds dinsdag 7 april werden de officiële maatregelen rond zwerfvuil rapen aangepast. Namelijk dat zwerfvuil rapen toegelaten is zolang dit gebeurt volgens de aangepaste maatregelen. Het is toegestaan om alleen, met je gezinsleden of één vriend(in) te gaan joggen, wandelen of fietsen in de directe omgeving van je woonplaats en dit te combineren met het oprapen van zwerfvuil. Je mag enkel zwerfvuil rapen in een hoeveelheid die je zelf kan dragen en mits het navolgen van de preventiemaatregelen, zoals het dragen van handschoenen.

Zwerfvuilacties in groep blijven verboden.

 


 

LOKALE MAATREGELEN

Lees hier het document met veelgestelde vragen opgemaakt door het Noodplanning en crisisbeheer Limburg en van toepassing vanaf 15 juni.

Stadsdiensten

Huisartsenkring

Limburg.net

Wijkspeeltuinen

Gemeenteraad

Parkeren in Maaseik voorlopig gratis

Openbare werken

Sluiting van de grenzen

Woensdagmarkt

Geschenkbon Stad Maaseik

Woonzorgcentrum Het Park

Spreekuren Bureau voor Belgische Zaken

Mondmaskers

 

Stad en OCMW Maaseik blijft voor je zorgen

Voor heel wat zaken kan je weer op afspraak bij onze diensten terecht, zowel voor burgerzaken, omgeving als bij de sociale dienst.

Neem telefonisch contact op om een afspraak te maken: T. 089 560 560.

Onze 3 snelbalies zijn terug open en dat zonder afspraak.

 • Maaseik: dagelijks, klik hier voor de openingsuren.
 • Vanaf 4 juni: Neeroeteren op maandag van 14 -19 uur en op donderdag van 8 -13 uur.
  LET OP: de snelbalie in Neeroeteren heeft een nieuwe locatie, namelijk in het cultureel centrum in Neeroeteren.
 • Vanaf 3 juni: Opoeteren op woensdag van 15 - 19 uur.
  Rekening houdend met de bezoekersaantallen en –spreiding, zijn deze openingsuren ingekort. Dit is een tijdelijke maatregel.

Wist je dat je heel wat attesten en formulieren kan downloaden via het e-loket. Probeer het eens!

En ook voor jouw tegoed aan huisvuilzakken is het niet nodig om naar de snelbalie te komen. Hiervoor kan je ook terecht kan bij:

 • Aveve Maaseik: bedeling jaarlijks tegoed + verkoop

 • Carrefour Maaseik: bedeling jaarlijks tegoed + verkoop

 • Delhaize Neeroeteren: bedeling jaarlijks tegoed + verkoop

 • Aveve Mulders Opoeteren: bedeling jaarlijks tegoed + verkoop

Dienst bevolking

Cultuurcentrum Achterolmen

Bibliotheek

Wzc De Maaspoorte

Dagverzorgingscentrum Het Maashuisje

Dienst werken

Sportdienst

Jeugddienst

Musea Maaseik

Documentatiecentrum

Dienst Thuiszorg & Ouderen

Robbedoes

Dienst Bevolking

Je kan op afspraak terecht voor:

 • Aanvragen van rijbewijzen wegens verlies/diefstal.

 • Rijbewijs, Medische schifting die gaat vervallen.
 • Omwisseling buitenlandse rijbewijzen  (die binnen de 3 maand gaan vervallen of die vervallen zijn).
 • Omwisseling buitenlandse rijbewijzen waarvan we het onderzoek op echtheid ontvangen hebben.
 • Aanvragen van identiteitskaarten, waarvan de geldigheid van de huidige kaart gaat vervallen binnen één maand.
 • Aanvraag en afhalen van verblijfskaarten waarvan de geldigheid van de huidige kaart gaat verlopen binnen één maand of waarvan de niet-Belg in het bezit is van een papieren versie van zijn verblijfskaart.
 • Aanpassing van immatriculatie attesten(oranje kaart) van asielzoekers.

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden 089 560 560

AANVRAGEN DIE PER E-MAIL KUNNEN BEANTWOORD WORDEN:
Gelieve hiervoor een e-mail te sturen naar bevolking@maaseik.be

 • Adreswijzigingen
 • Vreemdelingendossiers

DRINGEND: je kan ons hiervoor telefonisch contacteren: 089 560 560

 • Aangifte overlijden (begrafenisondernemers zijn gemaild om dit per mail te doen).
 • Rijbewijzen in uitzonderlijke gevallen (vrachtwagenchauffeurs met een medische schifting).
 • Enkel in geval van hoogzwanger: erkenning voor geboorte.
 • Identiteitskaarten en verblijfskaarten aanvraag en activatie, enkel bij verval kaart binnen de maand.

NIET-DRINGEND: gelieve jouw vragen inzake deze producten voorlopig uit te stellen.

 • Reispassen
 • Kids-ID
 • Laatste wilsbeschikking
 • Wettelijk samenwonen
 • Aangifte huwelijk
 • Aanvraag Belgische nationaliteit

Wist je trouwens dat je heel wat attesten & formulieren kan downloaden via het e-loket? Probeer het eens!

En ook voor jouw tegoed aan huisvuilzakken is het niet nodig om naar de snelbalie te komen. Hiervoor kan je ook terecht kan bij:

 • Aveve Maaseik: bedeling jaarlijks tegoed + verkoop
 • Carrefour Maaseik: bedeling jaarlijks tegoed + verkoop
 • Delhaize Neeroeteren: bedeling jaarlijks tegoed + verkoop
 • Aveve Mulders Opoeteren: bedeling jaarlijks tegoed+ verkoop

Cultuurcentrum Achterolmen

 • Algemeen verbod op evenementen
  De nationale veiligheidsraad heeft een verbod gelegd op alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten, ongeacht hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn.

 • Alle voorstellingen in Cultuurcentrum afgelast
  Dit betekent dat alle voorstellingen in Cultuurcentrum Achterolmen tot en met 3 mei afgelast zijn.

 • Terugbetaling tickets
  Iedereen die tickets voor de voorstellingen tijdens deze periode heeft, wordt terugbetaald. Hou er rekening mee dat het enkele weken kan duren voor dit administratief verwerkt is. Vermits de balie gesloten is (zie hieronder) gebeuren er geen cash terugbetalingen.
 • Gebouw gesloten
  Cultuurcentrum Achterolmen is tijdens deze periode niet toegankelijk voor publiek. Dat betekent dat de balie gesloten is. 

Bibliotheek

De bibliotheek in Maaseik en het filiaal in Neeroeteren is sinds 7 juni terug geopend. Meer info over de maatregelen die genomen worden, vind je hier.

 

Woonzorgcentrum De Maaspoorte

Woonzorgcentrum De Maaspoorte blijft voorlopig gesloten voor bezoek om de veiligheid van de bewoners en personeelsleden te blijven garanderen. 

In bepaalde gevallen wordt een uitzondering gemaakt, gelieve contact op te nemen met de directie T. 089 396 000. ​

Dagverzorgingscentrum Het Maashuisje

Het dagverzorgingscentrum Het Maashuisje gaat terug open op dinsdag 2 juni, de nodige veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Dienst werken

De brandhoutverkoop op 21.03.2020 is o.w.v. de coronacrisis uitgesteld tot een latere datum. 

Sportdienst

 • Blijf in deze coronatijd ook bewegen. Onze sportdienst geeft tips.
 • Turnkamp Paasvakantie wordt geannuleerd.
 • Kijk ik fiets (04.04.2020) wordt verplaatst naar een latere datum.
 • Het inschrijfmoment van onze zomersportkampen zal onder voorbehoud van een definitieve beslissingen van de veiligheidsraad van start gaan op donderdag 4 juni vanaf 18.00 uur.

Jeugddienst

Voor de doepasactiviteiten in de zomerakantie starten de inschrijvingen 
Inschrijvingen starten op zaterdag 13 juni vanaf 9 uur via maaseik.kwandoo.com.Musea Maaseik

De Musea Maaseik zijn geopend, maar enkel te bezoeken op reservatie. Meer info lees je hier.

Bezoek Musea Maaseik virtueel:
 
Vreemde tijden vragen om creatieve initiatieven. Hieraan bij Musea Maaseik geen gebrek, want vanaf eind april is het mogelijk om een bezoekje te brengen aan de oude apotheek of het archeologisch museum, gewoon vanuit je luie zetel! Via 360°-fotografie en gespecialiseerde software zal je langs de vitrines kunnen ‘wandelen’ en Maaslandse geschiedenis en archeologie kunnen opsnuiven. Met één enkele muisklik kan je meer te weten komen over enkele interessante objecten, van mammoetkiezen tot het geheimzinnige vergiftenkastje! Via de website www.museamaaseik.be krijg je toegang tot deze virtuele rondleiding.
 
Wist je dat je Musea Maaseik ook kan volgen op Facebook? Like onze pagina en blijf op de hoogte.Documentatiecentrum Maaseik

De werkgroep documentatie sluit het documentatiecentrum, gelegen in het oud rusthuis, tot nader order.


Dienst Thuiszorg & Ouderen

 • Praatcafé Dementie

Wegens de coronacrisis zal het praatcafé dementie van 23 april 2020 niet doorgaan. De prachtige documentaire ‘De wereld van Berber’ willen we je echter niet onthouden; we bieden deze in het voorjaar opnieuw aan. De data voor 2021 moeten nog geprikt worden.

In het najaar nemen we de draad van ons praatcafé weer op. We starten op 10 september met een spreker van formaat: de gekende ouderenpsycholoog Luc Van de Ven komt naar Maaseik! Onderwerp van zijn boeiende lezing is ‘Omgaan met dementie, hoe doe je dat?’  

Op 26 november sluiten we het praatcafé voor 2020 af met Jos Geebelen, directeur van WZC De Gerkenberg in Bree.

Hij zal het hebben over de overgang van thuis naar het woonzorgcentrum.

 • Vormingsdag mantelzorgers

De mantelzorgcursus op vrijdag 19 juni 2020 wordt niet geannuleerd en vindt plaats in de raadszaal van het stadhuis. De nodige veiligheidsmaatregelen zoals handhygiëne en social distancing zullen in acht genomen worden. Wil je nog graag deelnemen? Dat kan! Er zijn immers nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan via ons klantencontactcenter op 089 560 560. 

 • Dorpsrestaurants

De stad Maaseik kan in deze coronacrisis geen dorpsrestaurants aanbieden.
Veiligheid, zeker van onze ouderen, gaat voor alles. We wachten de richtlijnen van de federale regering af.
Indien de horeca groen licht krijgt, zullen we bekijken wanneer en hoe we kunnen heropstarten.
We houden je op de hoogte via deze pagina, het MAzine en via onze sociale mediakanalen. Graag tot ziens in het dorpsrestaurant! 
 
 

Voor-en naschoolse kinderopvang: Robbedoes

Voor Robbedoes is er nog steeds voor- en naschoolse opvang en opvang op woensdagmiddag. Dagopvang wordt voorzien op de scholen.

Welke kinderen mogen opgevangen worden?

Vanaf 4 mei zijn volgende kinderen welkom in de kinderopvang:

 • Kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Eén ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
 • Kinderen die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbaar gezin of in een gezin met veel spanningen, waar er sprake is van onveiligheid en geweld in een moeilijke thuissituatie. Ook werkende alleenstaande ouders horen hier onder.
 • Kinderen voor wie er geen enkele andere opvang mogelijk is.

Vanaf 18 mei kunnen alle terug naar de opvang komen.

Omdat er vanaf 4 mei opnieuw meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid.


Richtlijnen voor de ouders:

 • Mondmasker of alternatief (bv. Sjaal) dragen bij het brengen én afhalen van je kindje
 • Er is een ontsmettende handgel voor ouders voorzien in de nabijheid van de aftekenlijst. Gelieve uw handen te ontsmetten vóór het aftekenen van de lijst.
 • Bewaar een veilige afstand (1,5 meter) met andere ouders én medewerkers. Wordt de deur niet onmiddellijk open gedaan dan betekent dit dat er niet voldoende ruimte is om binnen te komen, gelieve dan te wachten totdat de deur wordt geopend.
 • Je wacht met jouw kind in de hal totdat een begeleidster je kind komt ophalen/brengen. Is er reeds een ouder aanwezig wacht u buiten totdat deze ouder de hal verlaat.
 • De leefruimtes mogen niet betreden worden
 • Brengen en halen gebeurt door 1 ouder en zoveel mogelijk door dezelfde persoon
 • Zieke kinderen mogen niet opgevangen worden. Wordt je kind ziek in de opvang, zal je het zo snel mogelijk moeten kunnen ophalen.

Huisartsenkring 

Coronaraadpleging in Bree

De huisartsenkring startte sinds donderdag 19 maart in samenwerking met de steden Bree, Kinrooi, Maaseik en het gedeelte Meeuwen-Gruitrode van Oudsbergen een raadpleging/voorpost op in de gebouwen van het vroegere Medisch Centrum Huisartsen, Stift 2 Bree.

Het is NIET de bedoeling dat je ZELF naar het medisch centrum komt als je ziektesymptomen vertoont.

 • Bel altijd eerst je huisarts als je ziek bent.
 • Je huisarts maakt indien nodig voor jou een afspraak in de corona raadpleging.
 • Daar word je onderzocht en beslist of je thuis in quarantaine moet of wordt aangemeld op de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Twee dokters staan paraat voor de raadpleging én er werden twee kabinetten klaargestoomd in de kelder van het medisch centrum die via een aparte ingang toegankelijk is.

Dankzij deze samenwerking wordt het schaarse beschermingsmateriaal rationeel gebruikt en worden mogelijk besmette patiënten gescheiden van anderen. Dit leidt tot een efficiëntere werking van de ziekenhuizen en verhoogt de veiligheid voor arts en patiënt.

Wachtpost tijdens het weekend of op feestdagen

Vanaf 3 april opent er een centrale wachtpost in Bree waar inwoners uit Noord-Limburg terecht kunnen in het weekend of op feestdagen.

Wachtpost bereiken: 011 60 40 60

Meer info: www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be

OPGELET: Gezien de Corona-epidemie werken de wachtposten in Bree en Pelt met gesloten deuren.

Limburg.net

Asbest nog steeds niet welkom in het recyclagepark en er is ook nog geen huis-aan-huisinzameling van asbest.  Omdat de mondmaskers type FFP3 nog steeds worden voorbehouden voor de zorgsector, mogen wij voorlopig nog geen asbest op het recyclagepark aanvaarden. Ook de huis-aan-huisinzamelingen van asbest zijn opgeschort.  Er kunnen ook nog geen ophalingen ingepland worden.  Limburg.net verwacht niet dat de huis-aan-huisinzameling van asbest voor 1 september opgestart kunnen worden.    

De wetgeving rond welzijn op het werk schrijft voor dat de recyclageparkwachter geen asbest kan aannemen als hij niet beschikt over een mondmasker type FFP3. Zo’n masker is dus een belangrijke voorwaarde om opnieuw asbest op het recyclagepark te aanvaarden. Maar ook de particulier heeft een mondmasker type FFP3 nodig bij de verwijdering van asbest: https://ovam.be/asbest-zelf-verwijderen  Limburg.net heeft de FFP3-masker bij de start van de coronacrisis aan de medische sector geschonken. 

Op dit ogenblik is de verkoop van mondmaskers type FFP2 en FFP3 gereguleerd door het Ministerie van Economie. Vrije verkoop aan particulieren is momenteel niet toegestaan en de medische sector krijgt voorrang. 

Verder zijn dit nog steeds de geldende maatregelen op de recyclageparken: 

 • Elk gezin kan opnieuw 1x per 7 dagen het recyclagepark bezoeken

  Opgelet! Er moeten wel 7 dagen tussen 2 bezoeken zitten. Kom je dus dinsdag naar het park, dan kan je pas de volgende dinsdag een nieuw bezoek brengen.

 • Verkoop van compost, hakselhout, compostvaten en –bakken is opnieuw mogelijk
 • Afhalen van het quotum huisvuilzakken is opnieuw mogelijk
 • Betaling met bancontact bij het verlaten van het recyclagepark is opnieuw mogelijk
 • De beperking van het aantal bezoekers op het recyclageparken blijft wel behouden

Recyclageparken werken opnieuw volgens zomeruurregeling

De parken zijn sinds 5 mei ook opnieuw een uurtje langer open op de weekdagen en werken wij volgens het zomeruurregime. 

 • Di, wo en vrij: 9 tot 12 en 12.30 tot 17 uur
 • Do: 9 tot 12 en 12.30 tot 18 uur
 • Za: 9 tot 12 en 12.30 tot 16 uur

Check de wachttijden bij het recyclagepark via deze online barometer.

Quotum huisvuilzakken

Het afhalen van het quotum huisvuilzakken is momenteel niet mogelijk in het gemeentehuis en het recyclagepark.  Je kan het quotum huisvuilzakken nog afhalen bij bepaalde deelnemende handelszaken (die open mogen blijven). Haal enkel je quotum huisvuilzakken af als je GEEN voorraad meer hebtHeb je nog voldoende huisvuilzakken in voorraad? Haal deze dan later in het jaar af. Het afhalen is nog mogelijk tot en met 31 december 2020.

Blijf up-to-date

Hou de website www.limburg.net/corona en de facebookpagina van Limburg.net in de gaten voor updates.

 

Wijkspeeltuinen

Alle wijkspeelpleinen op het grondgebied van Maaseik zijn weer geopend. Geniet ervan, maar hou je ook hier aan de geldende regels (geregeld goed de handen wassen, 1,5 meter afstand).

Gemeenteraad

Ook de volgende gemeenteraad van Maaseik zal op maandag 25 mei om 20 uur online te volgen zijn via:

Parkeren in Maaseik voorlopig gratis

Wie momenteel met de auto in Maaseik op straat of in de ondergrondse parkeergarage Kloosterbempden en Bospoort parkeert, hoeft even geen parkeerticket te betalen. Het college van burgemeester en schepenen stuurt voorlopig geen parkeerwachters meer de straat op.

Het gratis parkeren geldt niet enkel op de openbare weg van Maaseik, maar ook de ondergrondse parkeergarages worden gratis. De slagbomen worden voorlopig geopend, zodat de automobilist gratis van de garage gebruik kan maken.

De maatregel wordt genomen om de parkeerwachters en de automobilisten te beschermen. Zo hoeft niemand de komende tijd een parkeerautomaat aan te raken.

 

Openbare werken

 • Opschorting werken Bleumerstraat

De stad Maaseik kreeg van Fluvius het bericht dat de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus invloed hebben op de werken in de Bleumerstraat. Ingevolge die maatregelen dienen immers niet-dringende werken opgeschort te worden. Dat betekent dat de werken aan de Bleumerstraat voor onbepaalde duur worden uitgesteld.


 • Heraanleg Maaseikerbaan/Breeërweg N721 voor onbepaalde duur stopgezet

  Het stadsbestuur van Bree en Maaseik, en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) informeren je dat de werken aan de Maaseikerbaan/Breeërweg N721 tussen Opitter en Neeroeteren voor onbepaalde duur worden stopgezet omwille van de coronacrisis.

  OP DE WERF
  De werf wordt deze week in alle veiligheid stilgelegd. Alle werfputten worden aangevuld en de opritten van de bewoners worden aangelegd zodat woningen met de auto bereikbaar zijn. Machines en werfmateriaal worden aan de kant gezet of opgeborgen. Ook de signalisatie, zowel in de werfzone als op de omleidingsroutes, wordt gecontroleerd.

  De huidige verkeersmaatregelen blijven gelden. Er blijft met andere woorden uitsluitend eenrichtingsverkeer mogelijk van Neeroeteren naar Opitter.

  BLIJF OP DE HOOGTE
  Wij vragen om onze online kanalen zoals deze website te raadplegen voor meer informatie in de komende dagen en weken.

  Heb je ondertussen nog vragen? Contaceer dan de bereikbaarheidsadviseur van AWV, Frederik Bronckaerts, via frederik@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.


Sluiting van de grenzen

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over.
 

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als een essentiële verplaatsing:

 • professionele reizen
 • co-ouderschapsregelingen
 • hulp bieden aan een kwetsbaar persoon die in het buitenland woont
 • een begrafenis bijwonen binnen de familie
 • iemand binnen je gezin ophalen op een luchthaven in een van onze buurlanden
 • je dieren verzorgen die zich in het buitenland bevinden

Volgende verplaatsingen worden beschouwd als niet-essentiële verplaatsingen:

 • toerisme
 • vrije tijd
 • inkopen doen
 • tanken
 • een kennis bezoeken
 • een familielid in het buitenland bezoeken

Meer info over de situatie aan de grenzen vind je hier.

Woensdagmarkt

De wekelijkse woensdagmarkt heropent op woensdag 20 mei. Lees meer.

Geschenkbon Stad Maaseik

Een geschenkbon van de Stad Maaseik is altijd fijn om te krijgen, want hiermee kan je bij heel wat handelszaken in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren terecht om jezelf op iets leuks te trakteren. Maar wat als jouw geschenkbon verliep tijdens de coronacrisis en je niet in de mogelijkheid was om de bon te gebruiken? Gelukkig is dat geen probleem! De geschenkbonnen die vervielen vanaf 1 maart 2020 worden verlengd tot 1 september 2020. Alle deelnemende handelszaken - deze kan je terugvinden op: toerisme.maaseik.be/geschenkbon - zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Woonzorgcentrum Het Park Neeroeteren

Op woensdag 15 april 2020 besloot de nationale veiligheidsraad dat woonzorgcentra bezoek mogen krijgen van één vooraf aangeduid persoon. Dit zal NIET het geval zijn voor woonzorgcentrum Het Park in Neeroeteren. Voorlopig wordt er geen bezoek toegelaten.

Spreekuren Bureau voor Belgische Zaken

Het Bureau voor Belgische Zaken, dat nomaliter haar spreekuren organiseert in het sociaal huis in Maaseik (OCMW), heeft besloten om tot 1 september 2020 geen externe activiteiten, en dus ook geen spreekuren, meer te organiseren.

Voorlopig kan je via deze weg de medewerkers van het BBZ bereiken: contactformulierof via bbz@svb.nl

Meer info over het Bureau voor Belgische Zaken vind je hier.

 

Mondmaskers

De 14 gemeenten van Brandweerzone Oost-Limburg, waaronder ook stad Maaseik, willen hun inwoners voorzien van één gratis herbruikbaar mondmasker, bovenop het gratis masker dat de federale overheid ter beschikking wil stellen.  Lees meer.

De bedeling van de mondmaskers gebeurt in de volgende dagen. Wil je graag meehelpen? Laat het ons weten via 089 560 560. Lees meer.

Download hier de flyer van BWOL over het correct gebruik van de filterstof voor je mondmasker.

 


 

LOKALE INITIATIEVEN

Boodschappen doen

Voorrangsbewijs voor zorgpersoneel

Bij welke horecazaken kan ik nog terecht in Maaseik?

Shop in je kot

Opbelservice naar 80-plussers in Coronatijd

Groepsaankoop mondmaskers door 14 BWOL-gemeenten

Boodschappen doen

Is het voor jou niet mogelijk zelf boodschappen te doen omdat je minder mobiel bent of bij de risicogroepen hoort?

Meld je dan aan bij ons klantencontactcenter op het telefoonnummer 089 560 560. Wij bieden je een oplossing aan.

Mailen kan ook: thuiszorg@maaseik.be

Wil je graag boodschappen doen voor minder mobiele mensen of personen die tot één van de risicogroepen behoren?

Dan kan je je opgeven bij onze organisatie via het klantencontactcenter op het telefoonnummer 089 560 560. Om veiligheidsredenen kunnen enkel personen boven 18 en onder 65 jaar zich aanmelden.

Verder vragen we dat je een getuigschrift van goed gedrag en zeden kan voorleggen.

 

Voorrangsbewijs voor zorgpersoneel

Klik op de foto om het persbericht over het voorrangsbewijs voor zorgpersoneel te lezen.

Opbelservice naar 80-plussers in coronatijd

80-plussers uit Maaseik kunnen vanaf maandag 6 april een telefoontje verwachten van een personeelslid van stad of OCMW Maaseik. Met deze actie wil Maaseik polsen hoe het met hen gaat in deze bijzondere crisistijd en ineens kijken of er bepaalde (zorg)noden zijn.

Corona beheerst nog altijd de actualiteit en helaas is dat vaak met slecht nieuws. Door de nasleep van de crisis en de voorlopig blijvende beperkingen door de maatregelen gaat de stad Maaseik de komende weken een aantal positieve acties uitrollen. De eerste is een opbelservice naar inwoners boven de 80 jaar. Een 5-tal personeelsleden van stad en OCMW start maandag met telefoneren. De bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners op de lijst van 80-plussers te contacteren. Zij mogen een telefoontje verwachten op een weekdag tussen 9 en 12.30 uur. Er wordt rekening gehouden met ieders privacy, omdat enkel mensen worden gebeld waarvan de dienst het telefoonnummer in de witte gids kan vinden.  

De thuiszorgdienst werkte een handleiding uit voor de telefoongesprekken. Daarop staan een aantal zaken die aan bod kunnen komen tijdens het gesprek. In de eerste plaats zal er gewoon gevraagd worden hoe het gaat, zowel lichamelijk als psychisch, of men de dag goed ingevuld krijgt en of men nog contact – via telefoon, via mail, enz. - heeft met familie, kennissen en vrienden. Tegelijk zal bij de oproep ook nagegaan worden of men de corona-maatregelen voldoende kent. Eventueel wordt er verwezen naar de kanalen waar deze info beschikbaar is.  

Het is niet de bedoeling om zeer lange telefoongesprekken te doen. Stad en OCMW willen zoveel mogelijk 80-plussers gewoon even een luisterend oor aanbieden en een extra hart onder de riem steken zodat ze na het telefoontje iets hebben van fijn dat ze vanuit de gemeente even gebeld hebben. Als uit het telefoongesprek blijkt dat er diepere noden zijn, bijvoorbeeld op psychosociaal vlak of op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg, hebben de bellers ook de handvaten om daarop in te kunnen pikken. Maaseik hoopt dat het initiatief gewaardeerd zal worden door de inwoners en hoopt zoveel mogelijk 80-plussers op korte tijd te kunnen bereiken.