corona.jpg

Coronacrisis

- Update 03.04.2020, 12:15 -

 

Nationale maatregelen

Lokale maatregelen

Lokale initiatievenNATIONALE MAATREGELEN

Corona info other languages

Onderrichtingen en steunmaatregelen ondernemers

Pensioenen

Richtlijnen natuurgebieden

De Lijn

Omgevingsvergunning

Omgaan met conflicten binnen je gezin

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 27 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te verlengen. Deze maatregelen blijven ten minste tot en met 19 april 2020 van kracht.

Lees hier het persbericht van de Eerste Minister van 27 maart 2020.

We kunnen het niet genoeg benadrukken, de basishygiënemaatregelen blijven van toepassing.

Het telefoonnummer 0800.14.689 blijft bereikbaar (8-20 uur) om vragen van burgers te beantwoorden. Voor inwoners met een Nederlands GSM-abonnement is dit nummer te bereiken via: +32 (0)78 15 17 71.

Voor actuele informatie verwijzen we naar de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl. Hier vind je ook een overzicht van veelgestelde vragen.
Corona info other languages

Onderrichtingen en steunmaatregelen ondernemers

Om duidelijke informatie beschikbaar te stellen aan alle ondernemers, zijn alle vragen en antwoorden gebundeld op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Daarnaast kan je met vragen ook terecht bij het contactcenter van VLAIO, telefonisch of via Whatsapp op het nummer 080 02 05 55.

UNIZO heeft een 'coronalijn' voor ondernemers die vragen hebben: 0800 20 750. en ook alle nodige informatie gevundeld op een speciale infopagina: www.unizo.be/corona.

Ook Voka Limburg opende een meldpunt voor ondernemers met vragen over corona. Je kan terecht bij Kenneth Stulens (kenneth.stulens@voka.be, 011 56 02 00).

Op deze pagina kan je meer info vinden over:

Voorwaarden hinderpremie

 • Voor getroffen ondernemingen en zelfstandigen, geldt:
  • Bij volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro en na 21 dagen bijkomend 160 euro per dag
  • Bij sluiting in het weekend: eenmalige premie van 2.000 euro en na 21 dagen 160 euro per dag
 • Zaken die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie.
 • Ook ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markt, komen in aanmerking.
 • Geldt per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.
 • Zelfstandigen in bijberoep hebben recht op de premie als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • Aanvraag corona hinderpremie nu mogelijk! Klik hier om te kijken of je in aanmerking komt voor deze hinderpremie.

  • Iedereen die op de website van VLAIO zijn of haar email adres heeft achter gelaten, heeft vandaag een email gekregen met in primeur een link naar de aanvraaglink. Vanaf morgen 27 maart staat de aanvraaglink open voor iedereen via www.vlaio.be/coronahinderpremie
  • GOED OM WETEN: als je al een email-adres hebt achtergelaten op de website van VLAIO, dan betekent dit niet dat je de premie ook effectief hebt aangevraagd. Je moet de aanvraag zelf nog indienen. Dat kan tot en met 5 mei 2020.
  • Het aanmelden gebeurt via een veilige ‘authenticatie’ procedure. Dat betekent dat iedereen zich moet identificeren via de elektronische identiteitskaart (e-id) of via een andere aanmeldsleutel.
  • Als je je aanvraag online hebt ingediend, neemt VLAIO je aanvraag in behandeling. Dit betekent dat ze alles verifiëren en beslissen of je een premie krijgt. Deze beslissing wordt zo snel mogelijk gemeld via mail. Hierna zal VLAIO het bedrag op je rekening overschrijven.

   OPGELET: Door de drukte is momenteel de aanvraagpagina overbevraagd. Je kan steeds op een later moment de aanvraag indienen.

Compensatiepremie

Deze compensatiepremie werd op 1 april aangekondigd. Zie infopagina Vlaio

Voor wie?
Ondernemingen die niet verplicht moe(s)ten sluiten ten gevolge van de federale coronamaatregelen, maar die wel een groot omzetverlies lijden.

Voorbeelden: evenementensector, freelancers, (para)medische beroepen (kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten, …), dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels, schilders, loodgieters, …

Wat?
De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3.000€. (1.500€ voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt inkomen)

Voorwaarden
De concrete voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatiepremie vind je op infopagina Vlaio

Hoe aanvragen?
Het is nog niet mogelijk om aanvragen in te dienen. Dit zal binnenkort kunnen via een online toepassing van VLAIO. De praktische modaliteiten moeten nog verder uitgewerkt worden.

 

Afbetalingsplan voor belastingen

 • De FOD Financiën verleent een automatisch uitstel van betaling (2 maanden) van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en btw, zonder dat hiervoor nalatigheidsinteresten of boetes verschuldigd zijn.
 • Je kan bovendien een afbetalingsplan aanvragen voor verschillende belastingen:
  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Werkgeversbijdragen

Na de aanvaarding van de aanvraag van jouw afbetalingsplan verkrijg  je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten.
Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij jouw Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.

Voor meer info: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Uitstel of vrijstelling sociale bijdragen zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners kunnen een uitstel of vrijstelling van hun sociale bijdragen aanvragen:
  • Uitstel van betaling en vrijstelling van verhoging
  • Vermindering van sociale bijdragen
  • Vrijstelling van bijdragen
 • Zowel voor de kwijtschelding van verhogingen, vrijstelling of vermindering van de bedragen bel of mail je naar de Rijksdienst voor Sociale Verzekering der Zelfstandigen.
 • De aanvraag moet gebeuren voor 31 maart 2020 om voor het eerste én het tweede kwartaal een uitstel van betaling te krijgen. De aanvraag moet voor 15 juni 2020 gebeuren indien men een uitstel van betaling voor het tweede kwartaal wenst te bekomen.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkheden/uitstel-vrijstelling-van-sociale-bijdragen/uitstel-vrijstelling

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

 • Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten: tot 12 maanden lang een financiële uitkering:
  • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
  • 1.614,10 euro per maand met gezinslast
 • Ook bij verplichte gedeeltelijke sluiting recht op een volledige uitkering
 • Het overbruggingsrecht vraag je aan voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je jouw zelfstandige activiteit hebt stopgezet. De aanvraag gebeurt bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus


KMO-groeisubsidie

 • Kmo’s die strategische kennis verwerven die nodig is voor het realiseren van hun groeitraject kunnen de groeisubsidie aanvragen. Het verkennen van nieuwe markten, nieuwe processen of de bevoorradingsketen ten gevolge van de coronacrisis kan als ‘kantelpunt’ aanvaard worden.
 • Max. € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject.
 • De aanvraag gebeurt via het digitaal aanvraagformulier bij VLAIO.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Schaderegeling

 • Een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bv. werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. 
 • Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen. Meer info volgt later.

Voor meer info: www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus


Zelfstandigen in bijberoep

Momenteel nog onduidelijkheid over. Een en ander kan dus nog veranderen. Alvast dit:

 • Vermindering van sociale bijdragen
  • Als bijberoeper kan je de vermindering van sociale bijdragen aanvragen.
  • De aanvraag dient te gebeuren via jouw sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag van dit kwartaal, zijnde 31 maart 2020.
 • Hinderpremie
  • Ook beschikbaar voor zelfstandigen in bijberoep indien deze omwille van hun beroepsinkomen gelijkaardige sociale bijdragen betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep.

Voor meer info: www.unizo.be/advies/heb-ik-als-bijberoeper-ook-recht-op-de-coronasteunmaatregelen


Tijdelijke werkloosheid

 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert naar de 'coronaprocedure'. Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht. De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.
 • Tijdelijk werkloos gestelde werknemers
  • De werknemer is vrijgesteld van wachttijd en moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen
  • Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon
  • Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand)
  • De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
  • Daarnaast heeft de werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid
  • Elke werknemer die tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water- en energiefactuur. Het bedrag 202,68 euro is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen)
 • Daarenboven wordt de aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Voor meer info rond tijdelijke werkloosheid:

Alle nuttige links voor ondernemers op een rijtje:

Overheidsopdrachten

Indien je bent aangesteld in overheidsopdrachten worden er geen sancties of boetes opgelegd indien de niet-uitvoering of vertraging van de opdracht te wijten is aan de coronacrisis.


Waarborgregeling

 • Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Zo kunnen ondernemingen en zelfstandigen tijdens deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen, tot 12 maanden in plaats van drie maanden.
 • Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal.
 • Indien je gebruik wenst te maken van de waarborgregeling neem je contact op met de bank of leasingmaatschappij.

Voor meer info: www.pmvz.eu/corona-uitbreiding


Bankgaranties

Om de financiering aan gezinnen, zelfstandigen en bedrijven in deze moeilijke periode te vrijwaren, heeft de federale regering op initiatief van Minister van Financiën Alexander De Croo en met ondersteuning van de Nationale Bank van België, een overeenkomst uitgewerkt met de financiële sector. De bankgarantie is een overeenkomst tussen de nationale regering en de banken en kan dus niet aangevraagd worden door de bedrijven. Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de corona-crisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
 • De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

De garantieregeling zal de volgende kenmerken hebben:

 • Het gaat om een totaal waarborgbedrag van 50 miljard euro.
 • Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden (excl. herfinancieringskredieten) die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, zullen onder de garantieregeling vallen. 
 • Nadat de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregeling werden geboekt. De lastenverdeling tussen de financiële sector en de overheid is als volgt:
  • De eerste 3% aan verliezen zal volledig door de financiële sector worden gedragen
  • Voor de verliezen tussen 3% en 5% zal 50% van de verliezen gedragen worden door de financiële sector en 50% door de overheid
  • Voor de verliezen hoger dan 5% zal 80% van de verliezen gedragen worden door de overheid en 20% door de financiële sector

Voor meer info: www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld


Bijkomende vragen en antwoorden

Op de pagina 'Corona-virus en de toeristische sector: veelgestelde vragen en antwoorden' geeft Toerisme Limburg een overzicht van de meest gestelde vragen door haar toeristische partners. Deze lijst met antwoorden wordt telkens wanneer nodig aangevuld en bijgestuurd. Intussen blijven Toerisme Limburg bereikbaar via info@toerismewerkt.be voor specifieke vragen over dit onderwerp.

Toerisme Vlaanderen bundelde al heel wat vragen van haar toeristische partners over deze maatregelen. De antwoorden vind je hier.

Op de nieuwspagina van Horeca Vlaanderen vind je eveneens heel wat informatie.

Horeca Partners biedt een half uur gratis advies aan alle horecaondernemers tot 17 april. Meer info:  www.horecapartners.be/horecapartnershelpt-horeca-partners-steunt-de-sector-met-gratis-advies.

Je kan het VLAIO Contact Center bereiken via info@vlaio.be, whatsapp of telefoon 0800 20 555 (gratis nummer). Of kijk op www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/coronavirus

Aanbod hydroalcoholische handgels voor bedrijven

In de strijd tegen het coronavirus is het van levensbelang dat bedrijven hun werknemers en klanten kunnen beschermen. DETIC, de federatie van zeep- en aërosolproducenten heeft daarom een lijst samengesteld van bedrijven die in staat zijn handalcoholgels (hydroalcoholische gels) te leveren

 

Pensioenen

Door de coronacrisis zijn er specifieke maatregelen genomen inzake pensioenen.

Voor meer info omtrent de genomen maatregelen door de Federale Pensioendienst kan u klikken op deze link.

De Federale Pensioendienst is nog steeds telefonische te bereiken op het telefoonnummer 1765.

Richtlijnen voor natuurgebieden

Bekijk de richtlijnen voor bos-en natuurgebieden ingevolge het coronavirus.


De Lijn

De nationale veiligheidsraad heeft op 27 maart de eerder genomen maatregelen verlengd om de verspreiding van het coronavirus verder in te perken.  De overheid vraagt aan de openbaarvervoermaatschappijen om zich zo te organiseren dat ook  het openbaar vervoer reizigers minstens 1 meter afstand kunnen houden.  Dit kan De Lijn garanderen door de reizigers te verdelen per rij en per kant van onze voertuigen, bekijk hier de instructies waar je best gaat zitten op de bus of tram. In ieder geval zeker niet naast elkaar.


Omgevingsvergunningsprocedure

De Vlaamse Regering heeft op 20 maart 2020 het nooddecreet goedgekeurd over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot volksgezondheid (Covid-19).

Naar aanleiding van dit nooddecreet heeft de Vlaamse regering op 24 maart 2020 een uitvoeringsbesluit goedgekeurd waarin volgende maatregelen werden opgenomen met betrekking tot de omgevingsvergunningsprocedure.

 1. De lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart 2020 en verder gezet op 24 april 2020.
 2. Nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
 3. De beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen)
 4. De beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen)
 5. De beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen
 6. De periode waarbinnen een beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 nar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgeleverde vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Op de website van het omgevingsloket vind je de nodige informatie over hoe je moet omgaan met omgevingsvergunningsprocedures tijdens de corona-crisis.

Omgaan met conflicten in het gezin

Nu gezinsleden omwille van corona vaker en langer samen thuis zijn, vergroot ook de kans op frustraties en conflicten. Hieronder 5 goede tips om hier binnen je gezin mee om te gaan!

 


 

LOKALE MAATREGELEN

Stadsdiensten

Huisartsenkring

Limburg.net

Wijkspeeltuinen

Gemeenteraad

Parkeren in Maaseik voorlopig gratis

Openbare werken

Sluiting van de grenzen

Woensdagmarkt

 

Stad en OCMW Maaseik sluiten

In het kader van de coronacrisis sluiten de balie's van het administratief centrum in Maaseik, de snelbalies in Neeroeteren en Opoeteren en het OCMW Maaseik. Voorlopig is het ook niet mogelijk om afspraken te maken.

 • Onze medewerkers zijn enkel telefonisch 089 560 560 of via mail dienstverlening@maaseik.be bereikbaar en proberen zo goed als mogelijk de normale dienstverlening te garanderen.
 • Dringende zaken zullen na telefonisch contact behandeld worden.
 • Bestaande afspraken zullen gecontacteerd worden.

Deze maatregel geldt voorlopig t/m 19 april 2020

Dienst Bevolking

Cultuurcentrum Achterolmen

Bibliotheek

Wzc De Maaspoort

Dagverzorgingscentrum Het Maashuisje

Dienst werken

Sportdienst

Jeugddienst

Musea Maaseik

Documentatiecentrum

Dienst Thuiszorg & Ouderen

Robbedoes: kinderopvang tijdens de paasvakantie

 

Dienst Bevolking

 • AANVRAGEN DIE PER E-MAIL KUNNEN BEANTWOORD WORDEN:
  Gelieve hiervoor een e-mail te sturen naar bevolking@maaseik.be
  • Alle aanvragen van attesten en uittreksels
  • Uittreksel strafregister
  • Adreswijzigingen
  • Vreemdelingendossiers
  • Aanvragen pin- en puk-codes
 • DRINGEND: je kan ons hiervoor telefonisch contacteren: 089 560 560
  • Aangifte overlijden (begrafenisondernemers zijn gemaild om dit per mail te doen)
  • Rijbewijzen in uitzonderlijke gevallen(vrachtwagenchauffeurs met een medische schifting)
  • Enkel in geval van hoogzwanger: erkenning voor geboorte
  • Identiteitskaarten en verblijfskaarten aanvraag en activatie, enkel bij verval kaart binnen de maand
 • NIET-DRINGEND: gelieve jouw vragen inzake deze producten uit te stellen tot na 19.04.2020.
  • Afhalen pin- en puk-codes
  • Reispassen
  • Kids-ID
  • Laatste wilsbeschikking
  • Wettelijk samenwonen
  • Aangifte huwelijk
  • PMD-zakken ook te krijgen in de supermarkten
  • Aanvraag Belgische nationaliteit

Cultuurcentrum Achterolmen

 • Algemeen verbod op evenementen
  De nationale veiligheidsraad heeft een verbod gelegd op alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten, ongeacht hun grootte en of ze openbaar dan wel privé zijn.

 • Alle voorstellingen in Cultuurcentrum afgelast
  Dit betekent dat alle voorstellingen in Cultuurcentrum Achterolmen tot en met 19 april afgelast zijn.

 • Terugbetaling tickets
  Iedereen die tickets voor de voorstellingen tijdens deze periode heeft, wordt terugbetaald. Hou er rekening mee dat het enkele weken kan duren voor dit administratief verwerkt is. Vermits de balie gesloten is (zie hieronder) gebeuren er geen cash terugbetalingen.
 • Gebouw gesloten
  Cultuurcentrum Achterolmen is tijdens deze periode niet toegankelijk voor publiek. Dat betekent dat de balie gesloten is. 

Bibliotheek

De bibliotheek in Maaseik en het filiaal in Neeroeteren zijn GESLOTEN tot en met 19 april. Maar we organiseren een afhaaldienst. Lees er hier alles over! Meer info over deze afhaaldienst vind je hier.

Woonzorgcentrum De Maaspoorte

Er geldt een algemeen bezoekersverbod met ingang van 12 maart 2020! Voor uitzonderingen gelieve contact op te nemen met de directie T. 089 396 000. ​

Dagverzorgingscentrum Het Maashuisje

Het dagverzorgingscentrum Het Maashuisje zal gesloten zijn vanaf 14 maart tot en met 19 april 2020.

Het 'Ontbijtbuffet', dat door Het Maashuisje zou georganiseerd worden op zondag 29 maart 2020 wordt verschoven naar een latere datum.

Dienst werken

De brandhoutverkoop op 21.03.2020 is o.w.v. de coronacrisis uitgesteld tot een latere datum. 

Sportdienst

Jeugddienst

De doepasactiviteiten in de paasvakantie gaan niet door o.w.v. het coronavirus.

Musea Maaseik

De Musea Maaseik zijn gesloten t/m 19 april 2020.

Verder werd omwille van de preventiemaatregelen rond de verspreiding van het coronavirus ook beslist om de tentoonstelling “Als dieven in de nacht? Bokkenrijders in het Maasland”, die van 25 april t.e.m. 28 juni 2020 gepland was in de Musea Maaseik, uit te stellen. Vanaf het ogenblik dat wij over meer informatie beschikken zal de nieuwe datum van de tentoonstelling kenbaar gemaakt worden.

Documentatiecentrum Maaseik

De werkgroep documentatie sluit het documentatiecentrum, gelegen in het oud rusthuis, tot 19 april.


Dienst Thuiszorg & Ouderen

 • Praatcafé Dementie

Wegens de coronacrisis zal het praatcafé dementie van 23 april 2020 niet doorgaan. De prachtige documentaire ‘De wereld van Berber’ willen we je echter niet onthouden; we bieden deze in het voorjaar opnieuw aan. De data voor 2021 moeten nog geprikt worden.

In het najaar nemen we de draad van ons praatcafé weer op. We starten op 10 september met een spreker van formaat: de gekende ouderenpsycholoog Luc Van de Ven komt naar Maaseik! Onderwerp van zijn boeiende lezing is ‘Omgaan met dementie, hoe doe je dat?’  

Op 26 november sluiten we het praatcafé voor 2020 af met Jos Geebelen, directeur van WZC De Gerkenberg in Bree.

Hij zal het hebben over de overgang van thuis naar het woonzorgcentrum.

 • Vormingsdag mantelzorgers

Onze vormingsdag voor mantelzorgers van 15 april 2020 wordt uitgesteld. Deze zal nu plaatsvinden op vrijdag 19 juni 2020. Er zijn nog plaatsen vrij.

Interesse? Lees er alles over in de flyer. Inschrijven kan via ons klantencontactcenter op 089 560 560.

Robbedoes: kinderopvang tijdens de paasvakantie

De verstrengde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, traden in werking op woensdag 18 maart 2020 en blijven voorlopig gehandhaafd tot en met 19 april 2020. De nationale veiligheidsraad besliste onder meer om de kinderopvang open te houden, prioritair voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep die niet thuis kunnen werken en kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Ons lokaal bestuur kreeg een vitale rol toebedeeld om de organisatie van dit opvangaanbod te coördineren en zo te garanderen dat er minstens een opvangaanbod is voor deze prioritaire doelgroep in onze gemeente. Aan scholen werd gevraagd om het stedelijk aanbod te ondersteunen, daar waar nodig en op vraag van de steden en gemeenten.

Opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep die niet thuis kunnen werken en kinderen in een kwetsbare thuissituatie tijdens de paasvakantie:

 • Voor kleuters en lagere schoolkinderen zal stad Maaseik de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes net zoals op alle schoolvrije dagen en in vakantieperiodes in alle deelgemeentes geopend houden. We voorzien in het gebruikelijke aanbod, namelijk opvang van 6u30 tot 18u30 en dit voor kinderen zoals hierboven vermeld. Het aanbod van voorschoolse en naschoolse opvang waarbij kinderen ’s morgens naar de verschillende scholen worden gebracht en naschools worden afgehaald om naar Robbedoes te brengen tijdens schooldagen is net zoals altijd in vakantieperiodes niet van toepassing.
 • Voor de kleuters en lagere schoolkinderen van het buitengewoon lager onderwijs die nog geen gebruik maken van Robbedoes zal er opvang voorzien worden in De Wikke zelf.
 • De maatregel opvang van schoolkinderen in deze bijzondere omstandigheden is ook van toepassing op kinderen tot 14 jaar. De lokale kinderopvanginitiatieven zijn enkel toegankelijk voor kleuter en lagere schoolkinderen waardoor aan de scholen van het secundair onderwijs is gevraagd zelf opvang te voorzien indien dit nodig zou zijn.

 

Huisartsenkring 

Coronaraadpleging in Bree

De huisartsenkring startte sinds donderdag 19 maart in samenwerking met de steden Bree, Kinrooi, Maaseik en het gedeelte Meeuwen-Gruitrode van Oudsbergen een raadpleging/voorpost op in de gebouwen van het vroegere Medisch Centrum Huisartsen, Stift 2 Bree.

Het is NIET de bedoeling dat je ZELF naar het medisch centrum komt als je ziektesymptomen vertoont.

 • Bel altijd eerst je huisarts als je ziek bent.
 • Je huisarts maakt indien nodig voor jou een afspraak in de corona raadpleging.
 • Daar word je onderzocht en beslist of je thuis in quarantaine moet of wordt aangemeld op de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Twee dokters staan paraat voor de raadpleging én er werden twee kabinetten klaargestoomd in de kelder van het medisch centrum die via een aparte ingang toegankelijk is.

Dankzij deze samenwerking wordt het schaarse beschermingsmateriaal rationeel gebruikt en worden mogelijk besmette patiënten gescheiden van anderen. Dit leidt tot een efficiëntere werking van de ziekenhuizen en verhoogt de veiligheid voor arts en patiënt.

Wachtpost tijdens het weekend of op feestdagen

Vanaf 3 april opent er een centrale wachtpost in Bree waar inwoners uit Noord-Limburg terecht kunnen in het weekend of op feestdagen.

Wachtpost bereiken: 011 60 40 60

Meer info: www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be

OPGELET: Gezien de Corona-epidemie werken de wachtposten in Bree en Pelt met gesloten deuren.

Limburg.net

Recyclagepark

Limburg.net heeft op 31 maart via deze omzendbrief vernomen dat de recyclageparkenvanaf dinsdag 7 april onder strenge voorwaarden terug mogen opengaan.  

Limburg.net en stad Maaseik roepen de burgers nog steeds op om een bezoek naar het recyclagepark uit te stellen als men voldoende ruimte heeft om thuis het afval op te slaan en gebruik te maken van de huis-aan-huisinzamelingen. Ga je naar het recyclagepark en zie je dat de wachtrij te lang is, veroorzaak dan zeker geen file en kom op een later tijdstip terug. 

2 belangrijke punten binnen de nieuwe maatregelen:

 • Per gezin kan men 1 keer om de 14 dagen het park bezoeken.  Op deze manier hopen wij zoveel mogelijk gezinnen de kans te geven afval weg te brengen.  Door de registratie van het parkbezoek is dit mogelijk om deze maatregel in te voeren.
 • De winteropeningsuren blijven van toepassing: dus open tot 16 uur, op donderdag tot 17 uur.
 • Overige voorwaarden vind je hier.

Afvalophaling

Afvalophaling wordt aanzien als een prioritaire dienstverlening. Limburg.net en de ophaalfirma’s stellen alles in het werk om de ophalingen te laten doorgaan. Op dit ogenblik lukt het nog om volgens het voorziene schema te werken.

Om de ophalers te beschermen, worden extra voorzorgsmaatregelen genomen. Naast de gebruikelijke hygiënische maatregelen mogen er maximaal 2 mensen (1 chauffeur en 1 ophaler) tegelijkertijd in de cabine van de ophaalwagen zitten.

Hierdoor zijn er soms 2 wagens actief in een ophaalzone waar er anders maar één wagen met 2 beladers actief is. Hierdoor kan het zijn dat de ophaalwagens op een ander tijdstip als gewoonlijk bij je langskomen. De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet jouw afval de avond voordien buiten, zo staat het steeds tijdig buiten.

Zie je onderweg toch ploegen met 2 ophalers, dan is de tweede ophaler met een wagen naar de plaats van vertrek gereden.

De directie en medewerkers van Limburg.net bedanken de ophalers van Bionerga Logistics, Renewi en Suez dat zij hun werk nauwgezet voorzetten in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Toon ook jouw respect en dankbaarheid door je afval correct en tijdig aan te bieden. Zo kunnen de ophalers snel en efficiënt hun werk uitvoeren.

Quotum huisvuilzakken

Het afhalen van het quotum huisvuilzakken is momenteel niet mogelijk in het gemeentehuis en het recyclagepark.  Je kan het quotum huisvuilzakken nog afhalen bij bepaalde deelnemende handelszaken (die open mogen blijven). Haal enkel je quotum huisvuilzakken af als je GEEN voorraad meer hebt.
Heb je nog voldoende huisvuilzakken in voorraad? Haal deze dan later in het jaar af. Het afhalen is nog mogelijk tot en met 31 december 2020.

Blijf up-to-date

Hou de website www.limburg.net/corona en de facebookpagina van Limburg.net in de gaten voor updates.

 

Wijkspeeltuinen

Alle wijkspeelpleinen op het grondgebied van Maaseik worden met ingang van 17 maart 2020 gesloten voor (één) 1 maand, met evaluatie en eventuele herziening eind maart. Bekijk hier het besluit van burgemeester Johan Tollenaere.


Gemeenteraad

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist dat er op maandag 30 maart 2020 geen gemeenteraadsvergadering, OCMW-raadsvergadering en vergadering AGB’s wordt georganiseerd. Deze maatregel wordt genomen naar aanleiding van de problematiek van het coronavirus. De eerstvolgende vergadering van gemeenteraad, OCMW-raad en AGB’s is voorlopig voorzien op maandag 27 april 2020.


Parkeren in Maaseik voorlopig gratis

Wie momenteel met de auto in Maaseik op straat of in de ondergrondse parkeergarage Kloosterbempden en Bospoort parkeert, hoeft even geen parkeerticket te betalen. Het college van burgemeester en schepenen stuurt voorlopig geen parkeerwachters meer de straat op.

Het gratis parkeren geldt niet enkel op de openbare weg van Maaseik, maar ook de ondergrondse parkeergarages worden gratis. De slagbomen worden voorlopig geopend, zodat de automobilist gratis van de garage gebruik kan maken.

De maatregel wordt genomen om de parkeerwachters en de automobilisten te beschermen. Zo hoeft niemand de komende tijd een parkeerautomaat aan te raken.

 

Openbare werken

 • Opschorting werken Bleumerstraat

De stad Maaseik kreeg van Fluvius het bericht dat de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus invloed hebben op de werken in de Bleumerstraat. Ingevolge die maatregelen dienen immers niet-dringende werken opgeschort te worden. Dat betekent dat de werken aan de Bleumerstraat voor onbepaalde duur worden uitgesteld.


 • Heraanleg Maaseikerbaan/Breeërweg N721 voor onbepaalde duur stopgezet

  Het stadsbestuur van Bree en Maaseik, en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) informeren je dat de werken aan de Maaseikerbaan/Breeërweg N721 tussen Opitter en Neeroeteren voor onbepaalde duur worden stopgezet omwille van de coronacrisis.

  OP DE WERF
  De werf wordt deze week in alle veiligheid stilgelegd. Alle werfputten worden aangevuld en de opritten van de bewoners worden aangelegd zodat woningen met de auto bereikbaar zijn. Machines en werfmateriaal worden aan de kant gezet of opgeborgen. Ook de signalisatie, zowel in de werfzone als op de omleidingsroutes, wordt gecontroleerd.

  De huidige verkeersmaatregelen blijven gelden. Er blijft met andere woorden uitsluitend eenrichtingsverkeer mogelijk van Neeroeteren naar Opitter.

  BLIJF OP DE HOOGTE
  Wij vragen om onze online kanalen zoals deze website te raadplegen voor meer informatie in de komende dagen en weken.

  Heb je ondertussen nog vragen? Contaceer dan de bereikbaarheidsadviseur van AWV, Frederik Bronckaerts, via frederik@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.


Sluiting van de grenzen

Het kernkabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft beslist om sinds 15 uur (20.03.2020) inreis- en uitreiscontroles uit te voeren op niet-essentiële verplaatsingen van en naar België om alle maatregelen ter bestrijding van het coronavirus af te dwingen.

 • Elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd.
 • Elke verplaatsing naar tweede verblijven op ons grondgebied is eveneens verboden. Daar zullen lokale en federale politie op toezien.
 • Grensarbeiders, medici en werknemers in de zorgsector die de grens oversteken in het kader van hun beroep, niet onder deze maatregel vallen.

 • Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met vignet. Lees hierover mer info en download het vignet via deze link.

 • Belgen die zich momenteel in het buitenland bevinden, kunnen altijd terugkeren naar ons land.
 • Ook het transport van goederen en levensmiddelen van en naar België gaat uiteraard gewoon door.
 • Lees hier de laatste richtlijnen (29.03.2020), die we ontvangen hebben van Noodplanning & Crissisbeheer Limburg, met betrekking tot verplaatsingn bij de grensovergangen.

Blijf niet alleen thuis maar ook in je eigen stad.


Woensdagmarkt

De wekelijkse woensdagmarkt is afgelast t/m 19 april 2020.


 

LOKALE INITIATIEVEN

Boodschappen doen

Voorrangsbewijs voor zorgpersoneel

Bij welke horecazaken kan ik nog terecht in Maaseik?

Shop in je kot

Opbelservice naar 80-plussers in Coronatijd

Boodschappen doen

Is het voor jou niet mogelijk zelf boodschappen te doen omdat je minder mobiel bent of bij de risicogroepen hoort?

Meld je dan aan bij ons klantencontactcenter op het telefoonnummer 089 560 560. Wij bieden je een oplossing aan.

Mailen kan ook: thuiszorg@maaseik.be

Wil je graag boodschappen doen voor minder mobiele mensen of personen die tot één van de risicogroepen behoren?

Dan kan je je opgeven bij onze organisatie via het klantencontactcenter op het telefoonnummer 089 560 560. Om veiligheidsredenen kunnen enkel personen boven 18 en onder 65 jaar zich aanmelden.

Verder vragen we dat je een getuigschrift van goed gedrag en zeden kan voorleggen.

 

Voorrangsbewijs voor zorgpersoneel

Klik op de foto om het persbericht over het voorrangsbewijs voor zorgpersoneel te lezen.

Opbelservice naar 80-plussers in coronatijd

80-plussers uit Maaseik kunnen vanaf maandag 6 april een telefoontje verwachten van een personeelslid van stad of OCMW Maaseik. Met deze actie wil Maaseik polsen hoe het met hen gaat in deze bijzondere crisistijd en ineens kijken of er bepaalde (zorg)noden zijn.

Corona beheerst nog altijd de actualiteit en helaas is dat vaak met slecht nieuws. Door de nasleep van de crisis en de voorlopig blijvende beperkingen door de maatregelen gaat de stad Maaseik de komende weken een aantal positieve acties uitrollen. De eerste is een opbelservice naar inwoners boven de 80 jaar. Een 5-tal personeelsleden van stad en OCMW start maandag met telefoneren. De bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners op de lijst van 80-plussers te contacteren. Zij mogen een telefoontje verwachten op een weekdag tussen 9 en 12.30 uur. Er wordt rekening gehouden met ieders privacy, omdat enkel mensen worden gebeld waarvan de dienst het telefoonnummer in de witte gids kan vinden.  

De thuiszorgdienst werkte een handleiding uit voor de telefoongesprekken. Daarop staan een aantal zaken die aan bod kunnen komen tijdens het gesprek. In de eerste plaats zal er gewoon gevraagd worden hoe het gaat, zowel lichamelijk als psychisch, of men de dag goed ingevuld krijgt en of men nog contact – via telefoon, via mail, enz. - heeft met familie, kennissen en vrienden. Tegelijk zal bij de oproep ook nagegaan worden of men de corona-maatregelen voldoende kent. Eventueel wordt er verwezen naar de kanalen waar deze info beschikbaar is.  

Het is niet de bedoeling om zeer lange telefoongesprekken te doen. Stad en OCMW willen zoveel mogelijk 80-plussers gewoon even een luisterend oor aanbieden en een extra hart onder de riem steken zodat ze na het telefoontje iets hebben van fijn dat ze vanuit de gemeente even gebeld hebben. Als uit het telefoongesprek blijkt dat er diepere noden zijn, bijvoorbeeld op psychosociaal vlak of op het gebied van (geestelijke) gezondheidszorg, hebben de bellers ook de handvaten om daarop in te kunnen pikken. Maaseik hoopt dat het initiatief gewaardeerd zal worden door de inwoners en hoopt zoveel mogelijk 80-plussers op korte tijd te kunnen bereiken.