Erkenning voor of na de geboorte - opmaak van de akte

Erkenning vóór de geboorte.
Een erkenning kan al gebeuren wanneer het kind nog niet geboren is. De toekomstige moeder van het kind dat je wil erkennen, moet via een medisch attest aantonen dat ze zwanger is en moet je ook de toelating geven om haar ongeboren kind te erkennen. Als de moeder niet-Belgische is, moet zij vooraf aantonen dat zij volgens de wetgeving van het land waarvan ze de nationaliteit bezit de erkening toelaat.  Na het opmaken van de akte ben je de wettige vader van het kind. Je kan dan de geboorteaangifte van het kind alleen doen.

Erkenning na de geboorte.
Een erkenning kan eveneens gebeuren nadat de akte van geboorte is opgemaakt en daarin geen andere man als vader is vermeld.
De moeder dient ook hier haar toelating tot erkenning te geven. Is de moeder niet-Belgische dan moet zij vooraf aantonen dat zij volgens de wetgeving van het land waarvan ze de nationaliteit bezit inderdaad kan instemmen met de erkenning.
Als het kind dat je wil erkennen de leeftijd van 12 jaar al heeft bereikt, moet ook het kind zijn/haar toestemming geven.

Voorwaarden

Gehuwde en ongehuwde mannen, alsook meemoeders, kunnen, mits toestemming van de moeder, een kind erkennen.
De toestemming van de moeder is nodig zolang het kind minderjarig is. Als het kind 12 jaar is, moet het zelf ook toestemming geven. Bij de erkenning van een meerderjarige, moet enkel de meerderjarige toestemming geven. Samenwonen is geen voorwaarde voor erkenning.

 

Procedure

De moeder en de erkenner komen naar de dienst burgerlijke stand en brengen de nodige documenten mee.  De akte van erkenning maken we op.

De moeder en erkenner ondertekenen de akte. Na de ondertekening door de burgemeester versturen we een kopie van de akte van erkenning.
Als het een erkenning vóór de geboorte betreft moet je dit document voorleggen bij de aangifte van de geboorte.

 

Meebrengen

Documenten die je moet meebrengen:

  • identiteitskaarten van de moeder, erkenner (eventueel van het kind)
  • als je als moeder en/of erkenner niet de Belgische nationaliteit bezit: bewijsstukken waaruit blijkt dat je volgens jouw persoonlijk statuut een kind kan erkennen
  • bij erkenning voor de geboorte: medisch attest waaruit blijkt dat de moeder zwanger is, met vermelding van de vermoedelijke geboortedatum
  • het afschrift van de akte van geboorte van het kind indien het niet in de eigen gemeente geboren is.

 

Bedrag

Er zijn geen kosten

Contactinformatie