Exploitatievergunning taxi

Wie een taxidienst wil exploiteren of voertuigen wil verhuren met bestuurder, moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, afgeleverd door de gemeente waar de exploitatie gebeurt.

Aanvragen tot het verkrijgen van deze vergunning moeten aangetekend worden verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Je kan je aanvraag ook tegen ontvangstbewijs afgeven aan de dienst lokale economie.

Vergunningen kunnen worden aangevraagd door middel van volgende formulieren:

  • Vergunnings/wijzigingsaanvraag voor het exploiteren van een taxidienst
  • Vergunnings/wijzigingsaanvraag voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Om als taxidienst commerciële kortingen toe te passen, moet je gebruik maken van volgend formulier:

  • Aanvraag voor het toepassen van commerciële kortingen (taxidienst)

Onder commerciële kortingen verstaan we: kortingen onder de vorm van een forfait die een taxi-exploitant facultatief toepast op de door de gemeente vergunde tarieven voor bepaalde klanten en voor een vooraf bepaald traject, na goedkeuring door de gemeente. De commerciële kortingen worden uitsluitend verwerkt met de taximeter of de randapparatuur.

Bij een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, mag een voertuig alleen ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon krachtens een schriftelijke overeenkomst, namelijk:

  • Modelovereenkomst voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

Voor de aanvraag van een machtiging voor de tijdelijke vervanging van een taxivoertuig of een verhuurvoertuig, heb je volgend document nodig:

  • Machtigingsaanvraag voor de tijdelijke vervanging van een voertuig

Contactinformatie