gas-boete.jpg

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Met gemeentelijke administratieve sancties kan de gemeente zelf optreden tegen bepaalde vormen van overlast. Voorbeelden hiervan zijn zwerfvuil, lawaaihinder, hondenpoep, kleine vernielingen, e.d. De gemeente is hiervoor niet meer afhankelijk van parket en gerecht. De gemeentelijke bevoegdheid om op te treden tegen overlast is echter beperkt. In heel veel gevallen is dit al geregeld door wetten en decreten. Denken we maar aan het strafrecht of de verkeerswetgeving. Conflicten over hinder tussen particulieren behoren dan weer tot de bevoegdheid van de vrederechter.

De gemeenteraad heeft in de politieverordening op de openbare rust, openbare veiligheid, openbare reinheid en gezond leefmilieu bepaald tegen welke overlastfenomenen opgetreden kan worden met een administratieve sanctie. De raad stelde ook een sanctionerende ambtenaar aan voor het opleggen van administratieve geldboetes, na het volgen van een wettelijk bepaalde procedure. Deze sanctionerende ambtenaar is niet bevoegd voor het vaststellen van de overtredingen. In Maaseik kan dit enkel door politieambtenaren, agenten van politie en in sommige gevallen ook de gemeenschapswacht-vaststellers. Voor het opleggen van andere administratieve sancties is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd.

Contactinformatie