handel-banner.jpg

Detailhandelsbeleid

De stad Maaseik schenkt de nodige aandacht aan het detailhandelsbeleid, wat zijn weerslag vindt in het commercieel strategisch beleidsplan 2014-2019. Detailhandel en winkelcentra (inclusief perifere centra) zijn immers steeds in beweging en overheden willen consequent en adequaat reageren op wijzigingen in het consumentengedrag en initiatieven die zich in hun marktgebied voordoen.

Er wordt getracht een antwoord te geven op de vraag welke ontwikkelingen op vlak van commerciële voorzieningen, waartoe naast detailhandel ook horeca en andere vermaaksvoorzieningen behoren, gewenst zijn, en welke niet. Dit om het woon-en leefklimaat en het investeringsklimaat in het betreffende marktgebied zo optimaal mogelijk te maken.

Het betreft:

 • ruimtelijke en functionele ingrepen om de winkelgebieden te versterken,
 • hefboomprojecten
 • samenwerking met private partijen
 • het versterken van het centrum als motor van de lokale economie 
 • het organiserend vermogen van bestaande detailhandel
 • het uitwerken van een onderscheidend en herkenbaar profiel als koopgemeente
 • citymarketing
 • ...

Commercieel strategisch plan

Het commercieel strategisch beleidsplan 2014-2019 is een visiedocument en uitvoeringsprogramma dat voortbouwt op bestaande studies en beleids-en ontwikkelingskaders. Het dient als basis voor het beleid op vlak van detailhandel, rekening houdend met toekomstige trends en ontwikkelingen. Het kan duidelijkheid scheppen in investeringsbeslissingen en dienen als toetsingskader. Het plan formuleert de ambities en een actieplan om deze ambities waar te maken. Het betreft maatregelen op vlak van ruimelijke ordening, winkelbeleving, voorzieningen, aanbod, bereikbaarheid en communicatie. Stad Maaseik heeft in de meerjarenplanning de nodige budgetten voorzien voor financiering en co-financiering van handels-en handelskernversterkende en flankerende maatregelen.

Centrummanagement

In het kader van centrummanagement werken publieke en private partijen structureel samen in de binnenstad van Maaseik om de aantrekkingskracht en het economisch functioneren van het centrum te versterken.

In 2015 werd er een nieuwe vzw 'Centrummanagement Maaseik Eyckerstede' opgericht die tot doel heeft de uitstraling en commerciële dynamiek van het kernwinkelgebied Maaseik te vergroten. Dit behelst onder meer initatieven en projecten uitwerken ter versterking van een gericht promotiebeleid voor het kernwinkelgebied via evenementen en promotionele acties.

Dit is bijvoorbeeld:

 • het ondersteunen van een integrale kwaliteitsverbetering van het product 'centrum Maaseik'
 • het vergroten van de aantrekkings- en concurrentiekracht
 • het bevorderen van handelsactiviteiten
 • informatie-uitwisseling
 • vergroten van de organisatiegraad van ondernemers en eigenaars
 • marketingcommunicatie
 • ...

Contactgegevens:
vzw Centrummanagement Maaseik Eyckerstede
Voorzitter: Yves Locht
Bosstraat 12
3680 Maaseik

Formele samenwerking

Stad Maaseik vertolkt de rol van 'facilitator' en ondersteunt daarom de lokale handelaars graag bij de organisatie van de vzw Centrummanagement. Stad Maaseik heeft daartoe een formele subisidieovereenkomst afgesloten met de vzw Centrummanagement Maaseik Eyckerstede zodat zij haar doelen eenvoudiger kan realiseren.

Contactinformatie