buurtgerichte-zorg.jpg

NIEUW! Buurtgerichte zorg in Maaseik

Wat is buurtgerichte zorg?

Buurtgerichte zorg verbetert de organisatie van zorg aan huis bij zorgbehoevende mensen, door:

-       de zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers te informeren over het lokale
        zorgaanbod
-       te zorgen voor meer samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders.

De vrijwilligers van het bezoekersteam signaleren noden die zij opvangen tijdens de huisbezoeken aan de netwerkcoördinator, die eventueel doorverwijst naar de passende dienst. De netwerkcoördinator stuurt de werking en bouwt bruggen tussen de verschillende partijen. Er is een nauwe samenwerking tussen de netwerkcoördinator, vrijwilligers en private en openbare, formele en informele zorgaanbieders. (zie schema)

In een latere fase kan er binnen dit project een aanvullend aanbod georganiseerd worden in de vorm van een buurtgezel. Een buurtgezel is een vrijwilliger die de ouderen ondersteunt: hij merkt verborgen noden op tijdens bezoekjes, voert kleine zorgtaken uit, houdt even gezelschap, drinkt een tas koffie met de oudere...

We zullen samenwerken met het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwewerk (RIMO), dat instaat voor de inhoudelijke ondersteuning, ondersteuning in werving en communicatie, analyse van gemeenschappelijke aandachtspunten in de regio, uitwisseling tussen de Limburgse gemeenten en meer.

Waarom organiseren we buurtgerichte zorg in Maaseik?
 

-        De vergrijzing is een feit, ook in onze gemeente. De levensverwachting stijgt snel naar 85 jaarvoor vrouwen en 80 jaar voor mannen. Het aantal 80-plussers gaat van 866 in 2010 naar 1.477 in 2020 (bijna 6% van onze bevolking).

-        De vermaatschappelijking van de zorg, waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen metbeperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mensen in armoede... een eigen zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, en daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk te integreren in de samenleving.

-        Het vergroten van de verbondenheid tussen mensen is een belangrijke hefboom om vereenzaming tegen te gaan.

-        Bepaalde tendensen in de samenleving zoals individualisering, vergrijzing en de stijgende levensverwachting werken vereenzaming en onderbescherming in de hand.

-        Mensen blijven steeds langer thuis wonen, waardoor de vraag naar zorg in de vertrouwde omgeving zal toenemen.

-        Mensen verliezen soms het overzicht in de brede waaier van diensten.

De 85-plussers in Maaseik

In Maaseik willen we ons in eerste instantie richten op de 85-plussers. De totale groep 85-plussers telt 446 personen. We zullen starten in Opoeteren, omdat er hier 'slechts' 72 85-plussers wonen. Dit is een mooi groepje om het project mee te starten. In een latere fase zullen Neeroeteren en Maaseik aan de beurt komen. En nog later schuiven we dan door naar de groep 80- tot 85-jarigen, die uiteraard veel groter is.

Welke verandering willen we bereiken met onze buurtgerichte zorg? 

We beogen een deelname van 55-65 % van de aangeschreven mensen. We baseren ons hiervoor op de cijfers van het proefproject in Neerpelt.

We willen een vlotte zorgdetectie garanderen bij onze 80-plussers.

We willen een goede zorgregie organiseren waarbij slim doorverwijzen en wegwijs maken van de zorgvrager belangrijke pijlers zijn.

We willen de verbondenheid tussen mensen vergroten, door mensen in contact te brengen met een buurtgezel.

Meer info?

Wil je meer info over dit nieuwe project? Dan kan je terecht bij de dienst thuiszorg, Sandra Vancleef, 089 560 552, sandra.vancleef@maaseik.be