woonloket.jpg

Openbaar Onderzoek Belgisch Programma van het EFMZVA 2021-2027

Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021 – 2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;

2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;

3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserijen aquacultuurgemeenschappen.

Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

De periode van terinzagelegging over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021 – 2027 (artikel 4.2.11 van het DABM)  zal lopen van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

De kennisgeving kan geraadpleegd worden via de volgende kanalen:

Richtlijnen voor Plan-MER Belgisch Programma i.h.k.v. het EFMZVA

Ontwerp passende beoordeling i.h.k.v. het EFMZVA 2021-2027

Generiek Plan-MER Belgisch Programma i.h.k.v. het EFMZVA 2021-2027

Vlaams Gedeelte Belgisch Programma EFMZVA 2021-2027

Je kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:

Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;

  • Via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 EFMZVA’ in de titel);
  • Via afgifte van de opmerking in het stadhuis.