Projectoproep 2025

2
jul
2024

De Lokale Actiegroep Maasland (LAG MAA) lanceerde, in het kader van het LEADER subsidieprogramma, op 1 juli 2024 een projectoproep.

LEADER, staat voor Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale en heeft als hoofddoel plattelandsgebieden te ondersteunen bij het vinden van innovatieve oplossingen voor uitdagingen in plattelandsgebieden. In Limburg zijn er, voor de programmaperiode 2023-2027, vier LEADER-gebieden afgebakend: Kempen, Maasland, Haspengouw Zuidoost en Haspengouw Zuidwest.

De LAG Maasland stelt voor deze oproep een budget van € 280.939,17 aan Leadersteun ter beschikking, waarbij er geen verdeling is van het beschikbare budget over de prioriteiten of doelstellingen.

Deze projectoproep geldt voor de 3 prioriteitenen bijhorende doelstellingen van de Lokale Ontwikkelingsstrategie van de LAG MAA:

Prioriteit 1: Innovatieve en duurzame lokale landbouwproductie en -afzet, en valorisatie van biomassaresten
 • Doelstelling 1.1: Nieuwe landbouwbedrijfsmodellen en technieken landbouwbedrijfsvoering
Prioriteit 2: Leefbare en levendige dorpen
 • Doelstelling 2.1: Uitbouw van multifunctionele (ontmoetings-)ruimten
 • Doelstelling 2.2: Mobiliteit en bereikbare voorzieningen
Prioriteit 3: Biodiversiteit en landschapskwaliteit
 • Doelstelling 3.1: Versterking en ontsluiting van de cultuurlandschappen
 • Doelstelling 3.2: Initiatieven rond bodemkwaliteit en waterinfiltratie, -buffering en -kwaliteit

Binnen de projectoproep komen zowel investerings- als dienstverleningsprojecten van de volgende projecttypes in aanmerking:

 • Regulier project
 • Microproject
 • Koepelproject

De projectaanvragen dienen uiterlijk 15 oktober 2024 om 12 uur ingediend te worden via het plattelandsloket van de VLM. Het maximale subsidiepercentage van de projecten bedraagt 65%. Promotoren en copromotoren staan samen in voor het resterende bedrag van de projectkosten (minimaal 35%), waarvan minimaal 15% van de projectkost van de promotor en/of de copromotoren zelf dient te komen.

Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2025 en kunnen uiterlijk tot 30 juni 2027 lopen. Om programma- en budgettair technische redenen adviseert LAG Maasland om een realistische begroting, die evenwichtig gespreid is over de projectperiode, op te nemen in de projectaanvraag.

Goedgekeurde projecten dienen bij te dragen aan de realisatie van de algemene doelstellingen vermeld in art 5 van de verordening (EU) 2021/2115, zijnde:

 • Bevordering van een slimme, concurrerende, veerkrachtige en gediversifieerde landbouwsector ten behoeve van de voedselzekerheid voor lange termijn;
 • Ondersteuning en versterking van de milieubescherming, met inbegrip van de biodiversiteit, en klimaatactie, alsmede bijdragen tot het bereiken van de milieu- en klimaatgerelateerde doelstellingen van de Unie, met inbegrip van haar verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs;
 • Versterking van de sociaal-economische structuur van de plattelandsgebieden.

Meer informatie over de doelstellingen van de LAG Maasland kan je terugvinden in de ‘Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Maasland 2023-2027’, gedetailleerde richtlijnen zijn terug te vinden in het Draaiboek van de LAG Maasland en het handboek LEADER 2023-2027. Potentiële aanvragers nemen contact op via leader@limburg.be zodat de LEADER-coördinator hen kan informeren en begeleiden bij het indienen van succesvolle voorstellen.

Contactgegevens:

Leadercoördinator LAG Maasland
Karel Leysen
011 23 74 22
karel.leysen@limburg.be

Provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Contactinformatie