Reglement projecttoelagen

Gemeenteraad 30/06/2008

Artikel 1
Alle initiatieven die activiteiten organiseren zoals hieronder bepaald, komen in aanmerking voor een projecttoelage. Het gaat hier met andere woorden over sociaal- culturele activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd (tot 25 jaar) in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en die georganiseerd worden hetzij door particuliere verenigingen hetzij door het stadsbestuur.

Artikel 2
Om als project in aanmerking te komen voor subsidiëring dient de activiteit een kwaliteitsverbetering van de samenleving na te streven door het vervullen van een of meer van volgende functies: ontmoeting, spel, creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming, dienstverlening, werken aan structuurverandering of bevorderen van de integratie door opvang en begeleiding van maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren.

Artikel 3
Alle initiatieven die een aanvraag doen tot het bekomen van projecttoelagen en die in dit project activiteiten ontplooien die gericht zijn tegen discriminatie en racisme, kunnen hiervoor een extra bonus bovenop hun subsidie krijgen. De hoogte van de bonus varieert van 5% tot 30% van het bedrag dat het betrokken initiatief ontvangen zou hebben, mocht het project geen aandacht besteed hebben aan racisme en discriminatiebestrijding. De Jeugdraad Maaseik zal een advies formuleren ter attentie van het stadsbestuur betreffende de hoogte van de bonus. Daarbij zal de jeugdraad haar oriënteren op de kwalitatieve en kwantitatieve verhouding van het anti- discriminatie en racismepakket ten opzichte van het totaalprogramma van het project.

Artikel 4
Om in aanmerking te komen voor projecttoelagen mag het project niet meer dan 45 uren bedragen in een kalenderjaar (januari tot december).

Artikel 5
Activiteiten met een winstgevend doel komen niet in aanmerking voor projectbetoelaging.

Artikel 6
Een initiatief dat in kader van dit reglement een aanvraag indient tot het bekomen van projecttoelagen mag in datzelfde jaar geen toelage aanvragen en/ of ontvangen in kader van een ander stedelijk reglement, met uitzondering van de aanvragen tot het bekomen van kampvervoer of materiële ondersteuning via de uitleendienst. Erkende jeugdwerkinitiatieven komen evenmin in aanmerking voor betoelaging indien het project zich situeert in de reguliere werking van het jeugdwerkinitiatief of als het project uitsluitend gericht is tot de eigen leden.

Artikel 7
Activiteiten die voornamelijk uit sport bestaan komen niet in aanmerking voor projectbetoelaging. Bij de interpretatie van dit artikel zal de volgende vuistregel gehanteerd worden. Sport kan als subsidiabele activiteit ingebracht worden als niet meer dan 50% van het activiteitenaanbod uit sport bestaat. Daarenboven dienen sportactiviteiten een algemeen doel na te streven. Dit doel dient door de aanvrager duidelijk beschreven te worden. De Jeugdraad zal hierin een definitieve beslissing nemen.

Artikel 8
Alle Initiatieven die in aanmerking willen komen moeten twee maanden voorafgaande aan het project een betoelagingsaanvraag richten aan het stadsbestuur van Maaseik, p/a Jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.

Deze aanvraag dient te bevatten:

 • Identificatiegegevens van de organiserende instelling en verantwoordelijken van het project.
 • Identificatiegegevens van het te belagen project.
 • Doelstellingen en doelpubliek van het project
 • Een inhoudelijke beschrijving van de programmering van het project met aandacht voor de methodieken en functies die gebruikt zullen worden ter uitvoering van de doelstellingen.
 • Een financiële raming van het project (verwachtte inkomsten en uitgaven)
 • Het rekeningnummer waarop toelage gestort moet worden en rekeninghouder.

Artikel 9
Binnen de drie maanden na afloop van de activiteit moet het aanvragende initiatief een werkingsverslag over het project richten aan het stadsbestuur van Maaseik, p/a Jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik.

Dit werkingsverslag dient te bevatten:

 • Identificatiegegevens van de organiserende instelling en verantwoordelijken van het project.
 • Identificatiegegevens van het project.
 • Een verslag van het verloop van het project en de aard van de georganiseerde activiteiten.
 • Methodieken en functies die effectief werden gebruikt ter uitvoering van de doelstellingen.
 • Effectieve inkomsten en uitgaven, gestaafd door kopieën van facturen of rekeningen, gedateerd en voorzien van een stempel van de betrokken handelaar of instelling.

Artikel 10
De diverse projecten kunnen ten alle tijden gecontroleerd worden door een personeelslid van de Stad. In het geval er vastgesteld wordt dat een organiserend initiatief ten tijde van de controle niet in orde is met de bepalingen van dit reglement, kan het gesubsidieerde bedrag zoals verleend onder de voorwaarden van dit reglement, volledig door het stadsbestuur teruggevorderd worden. Dezelfde sanctie is van kracht indien uit het werkingsverslag blijkt dat de organisatie de bepalingen van dit reglement niet heeft nageleefd.

Artikel 11
Nadat de aanvraag tot het bekomen van projecttoelagen bij de jeugddienst is gebundeld, zal deze een dossier opmaken dat ter advies wordt voorgelegd aan de Jeugdraad Maaseik. De jeugdraad zal op basis van de inhoudelijke argumenten van de projectaanvraag in eerste instantie een advies formuleren ten aanzien van het stadsbestuur. Daarbij kan de jeugdraad adviseren om aan het project een voorschot toe te kennen dat maximaal 250,00 euro bedraagt.

Op basis van het werkingsverslag (financiële verslag) van het project, berekend het stadsbestuur het definitieve trekkingsrecht van het jeugdwerkproject Dit trekkingsrecht (maximum 500,00 euro) wordt verrekend met de netto winsten van het project. Dit wil zeggen dat het project het uitgekeerde voorschot proportioneel terug moet betalen vanaf een nettowinst van 12,39 euro. Vervolgens wordt het dossier ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen die na de goedkeuring van het voorschot deze betaalbaar stellen via de stedelijke rekendienst en voor uitvoering overmaken aan de stadsontvanger, die de toelage zal overschrijven op rekening van de organisator. Het voorschot wordt toegekend uiterlijk één maand nadat de Jeugdraad haar advies bij het stadsbestuur heeft ingediend.

Artikel 12
De Jeugdraad Maaseik stelt per aanvraag een advies op met betrekking tot de hoogte van de toelagen en het eventuele voorschot. Een project kan maximaal voor 500,00 euro gesubsidieerd worden, tenzij het project in aanmerking komt voor een bonus zoals omschreven in artikel 18.

Artikel 13
Als op 1 november van het lopende jaar blijkt dat er op de begrotingspost voor betoelaging van het jeugdwerk nog fondsen niet zijn aangerekend, zullen deze in de eerste plaats aangewend worden om de tekorten te compenseren die zich kunnen voordoen bij de aanrekening van de toelagen. Als er dan nog niet aangerekende fondsen zijn, worden deze als toelage overgemaakt aan de jeugdhuizen met een actieve programmatie, die zich op dat moment in de gemeente bevinden en waarbij er voor elke deelgemeente een som gereserveerd wordt in verhouding tot het aantal inwoners van 14 tot 25 jaar. Deze jeugdhuizen kunnen dit geld enkel aanwenden ter uitvoering van jeugdwerkactiviteiten. Als er in een deelgemeente meerdere jeugdhuizen met een actieve programmatie zijn, wordt het gereserveerde deel voor die deelgemeente gelijk verdeeld over de betrokken jeugdhuizen.