Rijbewijs

Wat na het slagen in mijn rijexamen ?
Als je slaagt in het rijexamen, kan je het rijbewijs aanvragen. Het rijbewijs dat je zal ontvangen is volgens Europees model, zoals een bankkaart.
Het stadsbestuur kan dit document niet zelf maken en vraagt dit aan bij de federale overheidsdienst. Dit betekent dat je jezelf eerst moet aanmelden bij de dienst burgerzaken voor de aanvraag, en een tweede maal om het document af te halen. De afleveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

Hernieuwen van het rijbewijs
Wanneer je het originele rijbewijs verliest of wanneer het wordt gestolen, kan je bij de dienst burgerzaken een hernieuwing aanvragen. Je bent wel verplicht eerst aangifte te doen bij de politie. Daar krijg je dan een 'attest aangifte van verlies of diefstal-aanvraag om een duplicaat'.

Bij beschadiging van je rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto ben je ook verplicht om een hernieuwing aan te vragen. Dan moet je niet via de politie (hiervoor dien je eerst een afspraak te maken), maar kan je je rechtstreeks aanmelden met het oude rijbewijs.
Je kan ook je oude papieren rijbewijs omwisselen voor het nieuwe bankkaart model.

Voorlopig rijbewijs
Sedert 3 februari 2014 is de vermelding van minstens 1 begeleider verplicht op het voorlopig rijbewijs model M36. Als je begeleider niet in Maaseik woont moet hij/zij zich vooraf bij het gemeentebestuur van de woonplaats aanbieden om daar het aanvraagformulier voor het voorlopig rijbewijs te laten afstempelen.

Catergorie B: Na het slagen voor het theoretisch examen kan je kiezen uit 2 voorlopige rijbewijzen, namelijk model M18 en model M36.

Voor model M18 dien je voorafgaand een opleiding van 20 uur in een erkende rijschool te hebben gevolgd.
Kies je voor model M36 dan moet er minstens 1 begeleider op je voorlopig rijbewijs vermeld worden.

Als begeleider moet je ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdeling-, of wachtregister van een Belgische gemeente.  Op datum van de aanvraag van het voorlopig rijbewijs minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs voor minstens de categorie B en
niet vervallen verklaard zijn van het recht tot sturen tijdens de 3 jaar die de aanvraag van een voorlopig rijbewijs voorafgaan.
Bij verlies of diefstal van een voorlopig rijbewijs ben je verplicht aangifte te doen bij de politie (hiervoor dien je eerst een afspraak te maken). Je ontvangt dan een attest van aangifte van verlies of diefstal. Je mag je met dit attest aanbieden bij de dienst burgerzaken.

Bij beschadiging van het voorlopig rijbewijs , onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto moet je je eveneens aanbieden met het voorlopig rijbewijs om een duplicaat te krijgen. Je moet dan niet  via de politie, dit kan rechtstreeks bij de dienst burgerzaken.

Rijbewijs EER
Als je als onderdaan van een land van de EER (tot de EER behoren alle landen van de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) in België komt wonen en al over een rijbewijs naar Europees model beschikt, heb je 2 mogelijkheden wanneer je hier een voertuig wil besturen :
1 Je kan je Europees nationaal rijbewijs van je land van herkomst gebruiken. Het is dan wel  aanbevolen om je Europees nationaal rijbewijs te laten registreren.
2 Je kan je rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs. Je moet dan wel ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, geldige ID hebben en je Europees nationaal rijbewijs moet geldig zijn.

Wanneer is de omwisseling verplicht
Omwisseling is niet verplicht behalve:
- wanneer één of meerdere categorieën op je Europees nationaal rijbewijs vervallen zijn en   opnieuw moeten worden gevalideerd.
- bij een voorlopig of gedeeltelijk herstel in het recht tot sturen na een rijverbod.

Europese rijbewijzen met een onbeperkte geldigheidsduur dienen vooralsnog binnen de 2 jaar na de inschrijving in België omgewisseld te worden wanneer de inschrijving dateert na 01/05/2013.

Rijbewijs niet-EER
Als je een onderdaan bent van een land dat niet tot de EER behoort, in België wordt ingeschreven en een door België uitgereikt ID bezit, mag je in België geen voertuig besturen op basis van je buitenlands rijbewijs.
Je kan je originele rijbewijs wel omwisselen voor een Belgisch rijbewijs waarmee je wel in België en de andere landen van de EER mag rijden, voor zover je rijbewijs aan de volgende voorwaarden voldoet.

 • je rijbewijs is erkend door België
 • je rijbewijs is nog geldig
 • je hebt dit rijbewijs vóór je inschrijving in België behaald
 • je nationaliteit is (nog) dezelfde als die vermeld op het rijbewijs. Als dit niet het geval is moet je het bewijs leveren van 185 verblijfsdagen in dat land tijdens het kalenderjaar waarin je het rijbewijs behaald hebt, dit in de periode vóór de aflevering van het rijbewijs.

Voorwaarden

Zie per soort rijbewijs: inhoud

 

Procedure

De aanvraag kan persoonlijk tijdens de openingsuren bij de dienst burgerzaken.  Je dient jezelf eerst aan te melden voor de aanvraag, en een tweede maal om het document af te halen. De afleveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

Extra dienstverlening
Afhalen of aanvragen door derden is mogelijk mits een volmacht, een kopie van het rijbewijs
en de identiteitskaart + het aanvraagformulier dat door de aanvrager ondertekend is.
Dit geldt voor het gewone rijbewijs en het voolopig rijbewijs.

Voor het rijbewijs EER en rijbewijs niet-EER is enkel het afhalen door derden mogelijk mits een volmacht en een kopie van de identiteitskaart + het origineel Europees rijbewijs.

 

 

Meebrengen

Documenten nodig bij de aanvraag van je rijbewijs:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto indien de foto van je ID of verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister
 • ingeval van scholing met voorlopig rijbewijs: het voorlopig rijbewijs
 • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast: een attest van Groep 1
 • indien je bezoldigd vervoer zal doen een attest Groep 2
 • een formulier ‘aanvraag om een rijbewijs’ verkregen op examencentrum
 • bij verlies of diefstal een attest van aangifte van politie
 • je oude rijbewijs
 • afhalen of aanvragen is mogelijk door derden mits volmacht, kopie ID, kopie van RB, originele attesten groep 1 of groep 2 en vakbekwaamheid.

Documenten nodig bij de aanvaag van je voorlopig rijbewijs:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto indien de foto van je ID of verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister
 • ingeval van scholing 18M: een getuigschrift van de rijschool
 • ingeval van scholing 36M: begeleidersattest (afgeleverd door een rijschool)
 • een formulier 'aanvraag van een voorlopig rijbewijs' verkregen op examencentrum
 • een kopie van de ID en rijbewijs van de begeleiders indien je een aanvraag doet voor model 36
 • indien je begeleider geen inwoner is van Maaseik, dien je vooraf aan te melden bij het gemeentebestuur waar de begeleider is ingeschreven

Documenten nodig bij de aanvraag van het rijbewijs EER:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto indien de foto van je ID of verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister
 • je Europees rijbewijs of bij verlies of diefstal (en geen registratie) een certificaat van echtheid van het land van afgifte en attest van aangifte van politie
 • afhalen is mogelijk door derden mits volmacht, kopie van ID en het origineel Europees rijbewijs
 • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast : een attest van Groep 1
 • indien je bezoldigd vervoer zal doen een attest Groep 2
 • voor alle beroepsbestuurders voor personen- en goederenvervoer – attest van vakbekwaamheid

Documenten nodig bij de aanvraag van het rijbewijs niet-EER:

 • je identiteitskaart
 • je vreemde niet-EER rijbewijs
 • bij een omwisseling bijkomend:
  • 1 recente pasfoto indien de foto van je ID of je verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister
  • afhalen is mogelijk door derden mits volmacht en kopie van ID
  • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast : een attest van Groep 1
  • indien je bezoldigd vervoer zal doen een attest Groep 2
  • voor alle beroepsbestuurders voor personen- en goederenvervoer – attest van vakbekwaamheid

Documenten nodig bij het afhalen van het rijbewijs: je vorig rijbewijs.

 

Bedrag

Rijbewijs: €30
Voorlopig rijbewijs: €25
De registratie is gratis.

 

Contactinformatie