Stad Maaseik verhoogt belastingen

18
jan
2019

Het college van burgemeester en schepenen maakte de voorbije weken enkele analyses. Er zijn enkele elementen die maken dat er, zeker tijdelijk, nood is aan bijkomende ontvangsten. Het college wil immers de dienstverlening voor de bevolking blijven garanderen. Tegelijk gaat het college verder op zoek naar een efficiëntere werking, zullen gerechtelijke procedures verder gezet worden én eisen we dat hogere overheden hun verantwoordelijkheid nemen voor kleinere steden met een centrumfunctie en een ziekenhuis.


Pensioenlasten ziekenhuis 
Tijdens de vorige legislatuur werden we geconfronteerd met een pensioenbom. Hiervoor werden reeds reserves aangelegd. Vandaag stellen we vast dat dit nog niet voldoende is. En na de recente uitspraak van de rechtbank in kortgeding zijn we ook verplicht nu al grotere betalingen te doen. Het college wil potentiële boetes en interesten vermijden. We gaan alle betalingen doen onder voorbehoud en we rekenen op een bovenlokale oplossing. De vroegere moedergemeenten van een ziekenhuis kunnen onmogelijk deze pensioenlasten dragen.


Nieuwbouw ziekenhuis
We zijn allemaal heel trots dat we in onze regio een basisziekenhuis met spoed- en kraamafdeling hebben. De nieuwbouw heeft 2 miljoen euro meer gekost en deze kost komt terecht op de schouders van de steden Bree en Maaseik. Daarnaast is er ook nog discussie over de interesten, van de lening voor de toelagen van de steden, die geraamd worden op 10 miljoen euro. In onze meerjarenplanning voorzien we hiervoor nu middelen.


Eigen financiën - samenvoegen budgetten 4 besturen - balloonlening
Het samenvoegen van de budgetten van de stad, het OCMW en onze 2 AGB's maken ook duidelijk dat wij een probleem hebben met ons financieel evenwicht. De AFM (autofinancieringsmarge) geeft aan dat wij onze leningslast niet kunnen dragen. Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om dit te doen en dat evenwicht te hebben. De stad moet zich hierop voorbereiden. Balloonleningen van 2013 waarvoor in 2023 een grote kapitaalsaflossing dient te gebeuren, worden geherfinancierd.


Belastingverhoging
Als college stellen we aan de gemeenteraad om een moeilijke beslissing te nemen. Door de aanvullende personenbelasting naar 8,5 percent en de opcentiemen op de onroerende voorheffing naar 1122 te brengen, kunnen we vele uitdagingen het hoofd bieden en ondertussen op zoek gaan naar meer efficiëntie in onze organisatie. Als we gelijk krijgen van rechtbanken of als hogere overheden de verantwoordelijkheid verdelen dan gaan we uiteraard de verhoging onmiddellijk herbekijken.

Contactinformatie