Stedenbouwkundige vergunningen

Voor de uitvoering van bepaalde werken is het nodig om vooraf een vergunning aan te vragen bij de stad. Het betreft o.a. bouwen of verbouwen van een woning, het plaatsen van een bijgebouw, stal, het slopen van een constructie of een deel van een constructie, het wijzigen van een reliëf, aanleggen van verhardingen, ...

Voor een aantal kleine werken is geen stedenbouwkundige vergunning nodig of volstaat een melding bij het stadsbestuur. Wens je uitleg bij het samenstellen van je aanvraagdossier, of twijfel je of je een vergunniing nodig hebt voor de geplande werken, kan je terecht bij de dienst Omgeving.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd aan de hand van een modeldocument, aangevuld met de vereiste dossierstukken. 

Afhankelijk van de aanvraag zijn er verschillende formulieren vereist.

Er zijn 3 soorten aanvragen:

  • eenvoudige dossiersamenstelling
  • uitgebreide dossiersamenstelling
  • technische werken of terreinaanlegwerken 

Aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning: klik op de link van de Vlaamse Overheid voor de betreffende formulieren: formulieren stedenbouwkundige vergunningen.

Elke vergunningsaanvraag wordt eerst op volledigheid en ontvankelijkheid gecontroleerd, dit binnen een termijn van 30 dagen.  Indien de aanvraag moet worden onderworpen aan een openbaar onderzoek volgt hierna een termijn van 105 dagen voor het behandelen en adviseren van de aanvraag.  Indien geen openbaar onderzoek noodzakelijk is, wordt het dossier behandeld binnen een termijn van 75 dagen. Binnen deze termijn wordt een beslissing geadviseerd door de stedenbouwkundig ambtenaar.  De finale beslissing ligt bij het college van burgemeester en schepenen. 

Meebrengen

Een stedenbouwkundige aanvraag bestaat altijd uit volgende stukken:

  • Het vergunningsaanvraagformulier, afhankelijk van de uit te voeren werken.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenvoudige, uitgebreide, technische werken en terreinaanleg
  • Minstens 6 kleurenfoto's van de locatie en directe omgeving waar de werken worden uitgevoerd
  • De plannen van de uit te voeren werken.  Afhankelijk van het type werken zal het soort plan verschillen en kunnen bijkomende dossierstukken nodig zijn
  • Een toelichtingsnota waarin de aard van de werken wordt beschreven
  • bijkomende dossierstukken kunnen nodig zijn, afhankelijk van het type aanvraag.

 

Uitzonderingen

In een aantal gevallen is de tussenkomst van een architect niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen, het aanleggen van verharding, het plaatsen van zonnetenten,...

Voor dit soort aanvragen werden voorbeelddossiers opgemaakt die je helpen bij de opmaak van je eigen dossier en die je kan verkrijgen aan het loket van de dienst Omgeving.

 

Contactinformatie