Museum- en archiefcollecties

​Bezit je een document of voorwerp waarvan je denkt dat de musea en/of het oude archief er goede thuis voor zijn, lees dan dit. Bij vragen kun je natuurlijk contact opnemen: - Oud archief: het oude archief bevat alle documenten die minimum 100 jaar oud zijn en waarop de privacywetgeving dus niet meer van toepassing is - Aankoopsuggestie: voorwerpen of documenten kunnen te koop worden aangeboden. Je geeft je eigendomsrechten helemaal op. - Inbruikleengeving: misschien wil je wel een voorwerp of object ter beschikking stellen van de musea of het oude archief, maar toch eigenaar blijven van het stuk. Dat kan. Je kunt er ook voorwaarden aan de inbruikleengeving koppelen - Schenking: je kan ook voorwerpen of documenten aan de musea of het oude archief schenken. In dat geval geef je je rechten als eigenaar op, maar kan aan de schenking wel voorwaarden koppelen In elk van de drie gevallen onderzoeken de musea of dit voorwerp of het document misschien al in de collectie vertegenwoordigd is, vraagt documentatie over de kwaliteit en moet je aantonen dat je de eigenaar bent​

Voorwaarden

- Je bent wettelijk eigenaar van het aangeboden object of document en kan dit aantonen - Het aangeboden object of document past binnen het collectieplan van de musea - Het aangeboden object of document moet in goede staat zijn. Een conditierapport wordt wederzijds aanvaard - Een aankoop, inbruikleenneming of aanvaarding van een schenking is slechts mogelijk mits toestemming van de directieraad van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik en het College van Burgemeester en Schepenen. In sommige gevallen moet ook de Gemeenteraad toestemmen

Procedure

- Elk stuk dat aan de musea of het oude archief te koop , in bruikleen of als schenking wordt aangeboden, onderzoeken de musea op zijn kwaliteit, op de rechtmatigheid van het eigenaarschap en vanuit het standpunt of het een meerwaarde voor de collectie betekent. Dit laatste kan betekenen dat men een stuk bv. niet aanvaardt omdat zich gelijkaardige items al in de collective bevinden. Uitgangspunt hiervoor is het collectieplan van de musea - Als het stuk interessant blijkt, maken de musea een conditierapport op en leggen ze de vraag of het kan worden aangekocht, in bruikleen genomen of als schenking aanvaard, voor aan de directieraad van het Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik en aan het College van Burgemeester en Schepenen - Als deze instanties de aankoop, inbruikleenneming of schenking weigeren, is de procedure afgelopen. Je wordt ingelicht en ontvangt je object desgevallend terug - Als deze instanties de aankoop, inbruikleenneming of schenking aanvaarden, bereiden de musea of het archief de nodige documenten voor. In sommige gevallen is ook de toestemming van de Gemeenteraad vereist. Je wordt ingelicht en ontvangt later afschriften van de besluiten van het Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik of het College van Burgemeester en Schepenen, die de aankoop, inbruikleenneming of aanvaarding van de schenking bevestigen. In sommige gevallen kan hier een besluit van de Gemeenteraad aan worden toegevoegd. - Als al deze stappen zijn afgerond, wordt het object of het document in Adlib (registratiesysteem) opgenomen

Bedrag

N.v.t.

Uitzonderingen

N.v.t.

Contactinformatie