Privacyverklaring Stad Maaseik, AGBM, AGBIM

De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons.

In deze privacyverklaring verneemt u meer over o.a. :

 • de persoonsgegevens - digitaal en op papier - die wij van u verwerken
 • de verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
 • uw rechten en de wijze waarop u deze kan uitoefenen
 • de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen

 

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en betrokkenen

 • "Stad Maaseik" of "Maaseik" of kortweg "Stad", Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, incluis het OCMW
 • "Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik of "AGBM", Markt 1, 3680 Maaseik
 • "Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik of "AGBIM", Markt 1, 3680 Maaseik
 • "Wij": afhankelijk van de context, één of meerdere van bovenvermelde partijen
 • "Gebruiker" of "u": elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling van wie gegevens worden verwerkt

 

 • Ondernemersnummer Stad: 0207473201
 • Ondernemersnummer OCMW: 0212195121
 • Ondernemersnummer AGBM: 0887694015
 • Ondernemersnummer AGBIM: 0828259640

 

Terminologie

 • “Persoonsgegevens”: gegevens die op u als natuurlijke persoon betrekking hebben.
 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • “Cookie”: Kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiel toestel opslaat op het moment dat u de website bezoekt.

 

Het beheer van uw persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (de "kaderwet") betreffende de tenuitvoerlegging van de open clausules van de AVG, de omzetting van de Richtlijn 2016/680 voor de verwerking van persoonsgegevens in de strafrechtsketen en de oprichting van het Controleorgaan op de politionele informatie). Wij passen dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

 

Wij vragen u deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen vooraleer u gebruik maakt van onze dienstverlening (fysiek of digitaal) en u persoonsgegevens doorgeeft aan één van bovenvermelde verwerkingsverantwoordelijken.

 

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. Wij behouden ons bijgevolg het recht voor om deze privacyverklaring ten allen tijde te kunnen aanpassen, mits u hiervan op de hoogte wordt gesteld via deze website.

 

Minderjarigen

Bent u jonger dan 16 jaar, dan moedigen wij u aan, vooraleer u persoonsgegevens aan ons meedeelt bij het bezoek van onze website en/of bij het bezoek aan onze kantoren, om:

 • deze privacyverklaring samen met uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger aandachtig te lezen.
 • de toestemming van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger te vragen voor uw (online) activiteiten op onze website en wanneer u beroep doet op onze diensten of producten.

 

Wij vragen aan uw ouders en wettelijke vertegenwoordigers om:

 • betrokken te zijn bij de (online) activiteiten op deze onze website en/of de aangeboden diensten of producten.
 • expliciete toestemming te geven bij het ons bezorgen van persoonsgegevens.
 • expliciete toestemming te geven bij de aankoop van aangeboden diensten of producten.

 

De persoonsgegevens die wij van u verwerken

Wanner u beroep doet op onze dienstverlening, diensten of producten aankoopt of onze website bezoekt, kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dit kunnen persoonsgegevens zijn.

De gegevens worden gebruikt voor verschillende verwerkingsdoeleinden met variabele bewaringstermijnen:

Afdeling

Doel

Grondslag

Bewaartermijn

Verwerkings-

verantwoordelijke

Burgerzaken

Administratieve verwerking van gegevens in functie van levensgebeurtenissen, wettelijke documenten, attesten en akten

Wettelijke verplichting

Onbeperkt

Stad

Onderwijsbeleid

Administratieve verwerking van gegevens in functie van leerlingenbegeleiding, leerplannen en personeelsbeleid

Wettelijke verplichting

Toestemming

1 tot 30 jaar

Stad

Sociaal beleid

Administratieve verwerking van gegevens in functie van kinderopvang

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Patrimonium

Administratieve verwerking van gegevens in functie van aanleg en onderhoud aan wegen, weguitrusting, gebouwen en mobiliteit

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Vergunningen

Administratieve verwerking van gegevens in functie van (ver)bouwen, economische activiteiten en evenementen

Wettelijke verplichting

Onbeperkt

Stad

Leefmilieu

Administratieve verwerking van gegevens in functie van afvalinzameling, duurzame aanwending van energiebronnen en deelname aan activiteiten

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Vrijetijdsbeleid

Administratieve verwerking van gegevens in functie van deelname aan jeugd-, sport- en culturele activiteiten en projecten

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Verenigingen

Administratieve verwerking van gegevens in functie van toelagen en deelname aan activiteiten

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Inspraakorganen

Administratieve verwerking van gegevens in functie van beleidsparticipatie

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Bibliotheken

Administratieve verwerking van gegevens in functie van lidmaatschap en deelname aan activiteiten of projecten

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Communicatie

Administratieve verwerking van gegevens in functie van informatieacties over het gemeentebeleid

Wettelijke verplichting

Onbeperkt

Stad, AGBM, AGBIM

Informatievragen en klachtenbehandeling

Administratieve verwerking van gegevens om aan de vraag van de persoon of instantie te voldoen

Wettelijke verplichting

Vitaal belang

Onbeperkt

Stad, AGBM, AGBIM

Noodplanning

Administratieve verwerking van gegevens in functie van noodplanning

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Lokale economie

Administratieve verwerking van gegevens in functie van een lokaal economisch beleid

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Fiscaal en financieel beleid

Administratieve verwerking van gegevens in functie van inkomsten en uitgaven van het bestuur

Wettelijke verplichting

Onbeperkt

Stad, AGBM, AGBIM

Associaties met het bestuur

Doorgeven en verwerken van gegevens in functie van diensten uitgevoerd door een aangestelde vereniging

Wettelijke verplichting

Contractuele overeenkomst

Onbeperkt

Stad, AGBM, AGBIM

Personeelsbeleid

Administratieve verwerking van gegevens in functie van personeelsbeheer en deelname aan activiteiten

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad, AGBM, AGBIM

Leveranciers

Administratieve verwerking van gegevens in functie van een leveranciersbeheer

Wettelijke verplichting

Contractuele overeenkomst

Onbeperkt

Stad, AGBM, AGBIM

Cameratoezicht

Verwerking van beeldopname in functie van het voorkomen, vaststellen en opsporen van misdrijven en overlast

Taak van algemeen belang

Toestemming

30 dagen

AGBM, AGBIM

Fotobestanden

Administratieve verwerking van directe en indirecte beeldgegevens

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

Onbeperkt

Stad, AGBM, AGBIM

Websites van het bestuur

Verwerking van surfgedrag

Gerechtvaardigd belang

Onbeperkt

Stad, AGBM, AGBIM

Sociale dienst

Administratieve verwerking van gegevens in functie van sociale, financiële & materiële hulpverlening

Wettelijke verplichting

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Thuiszorg

Administratieve verwerking in functie van aanbod thuiszorgdiensten

Toestemming

Onbeperkt

Stad

Kinderopvang

Administratieve verwerking in functie van buitenschoolse en voorschoolse kinderopvang

Contractuele overeenkomst

Onbeperkt

Stad

Woonzorg

Administratieve verwerking in functie van een transmurale en intramurale ouderenzorg

Contractuele overeenkomst

Onbeperkt

Stad

Wijkteams

Administratieve verwerking in functie van deelname aan sport-, culturele-, vormings- of gemeenschapsvormende activiteiten of gebruik van gezondheids-ondersteunende dienstverlening

Toestemming

Onbepaald

Stad

 

Wij hebben niet de intentie om bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens te verwerken (de "bijzondere categorieën van persoonsgegevens" zoals gedefinieerd in Art. 9 van de AVG), tenzij dit wettelijk vereist is en mits uw toestemming.

 

In principe verwerken wij ook geen gegevens in verband met strafbare feiten (zoals gedefinieerd in Art. 10 van de AVG), al verwerken wij uiteraard wel gegevens over (veroordeelde) wanbetalers. Deze gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders.

 

In het kader van de uitvoering van onze wettelijke bevoegdheden van algemeen belang verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de realisatie van deze doeleinden.

 

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens enkel door aan derden

 • mits er een wettelijke verplichting is (bv. aan andere overheden), of
 • mits uw toestemming, of
 • mits er een algemeen of gerechtvaardigd belang is

 

De rechten en de wijze waarop u uw rechten als gebruiker kan uitoefenen

De rechten

 

Overeenkomstig artikel 7.3 en artikel 13 tot en met 22 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 heeft u, na schriftelijk verzoek zoals hierna vermeld, het recht om:

 • uw toestemming tot gegevensverwerking ten allen tijde in te trekken.
  Het intrekken van uw toestemming heeft evenwel geen impact op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde vóór de intrekking van uw toestemming.
 • inzage te verkrijgen tot uw persoonsgegevens of er een kopie van te verkrijgen.
 • uw onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of uw onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.
 • uw persoonsgegevens te laten wissen, voor zover de verwerking niet nodig is voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting, de vervulling van onze taak van algemeen belang, de instelling en uitoefening van een rechtsvordering of met het oog op de archivering.
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, zodat uw persoonsgegevens naar u of naar een door u genoemde organisatie worden doorgezonden, indien dit technisch mogelijk is en de verwerking berust op uw toestemming of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht en voor zover de verwerking niet nodig is voor de vervulling van onze taak van algemeen belang.
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van profilering of direct marketing of een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit.

 

De uitoefeningswijze

 

Om deze vermelde rechten te kunnen uitoefenen, vragen wij u een schriftelijk verzoek in te dienen door ons een gedateerde en ondertekend brief te sturen naar het hoger vermelde adres ter attentie van het Informatieveiligheidscomité of door een e-mail te sturen naar juridisch adviseur via privacy@maaseik.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek effectief door de juiste persoon wordt ingediend, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, geboorteplaats- en datum, geslacht, nationaliteit, kaartnummer, handtekening en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Na ontvangst van uw verzoek reageren wij zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Van dergelijke verlenging wordt u in kennis gesteld.

 

De uitoefening van de vermelde rechten is kosteloos. Toch behouden wij ons het recht voor om u een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten die gepaard kunnen gaan aan het verstrekken van de door u gevraagde informatie of het treffen van de door u gevraagde maatregelen.

 

Naast de hierboven vermelde rechten, heeft u overeenkomstig artikel 77 tot en met 82 van de vermelde Verordening (EU) 2016/679 eveneens het recht om :

 • een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (zijnde de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens) wegens persoonsgegevensinbreuk. Meer info vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen de gegevensbeschermingsautoriteit wegens het niet behandelen van uw klacht of het niet in kennis stellen van de voortgang of het resultaat van uw ingediende klacht ;
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen de verwerkingsverantwoordelijke wegens persoonsgegevensinbreuk.

 

De maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen

De maatregelen die wij hanteren

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om een optimaal beveiligingsniveau te kunnen waarborgen.

 

Zo troffen wij onder meer volgende maatregelen:

 • de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming, die ingeval van vragen of problemen kan worden gecontacteerd, dit kan via privacy@maaseik.be waarna uw vraag zal geëvalueerd worden en eventueel zal worden doorsturen naar de functionaris;
 • het alleen toekennen van toegang tot bepaalde van u verkregen persoonsgegevens aan bepaalde personen die de persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie;
 • het onderwerpen van die personen aan vertrouwelijkheidsverbintenissen;
 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten.
 • het op regelmatige tijdstippen testen, evalueren en bijsturen van de doeltreffendheid van onze veiligheidsmaatregelen;
 • het afdwingen van garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, ingeval van onderaanneming persoonsgegevens verwerkt.
 • het uitvoeren van een gegevensbescherming effectenbeoordeling voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n).
 • het melden van een inbreuk en andere belangrijke info aan de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval aan de betrokkene(n), indien het een inbreuk in verband met persoonsgegevens betreft die een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n);
 • het desgevraagd samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteiten bij het vervullen van onze taken.

 

De maatregelen die wij van u vragen

 

Hoewel wij alle mogelijke inspanningen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, is een effectieve bescherming enkel mogelijk indien u zelf ook de nodige maatregelen neemt.

 

Wij vragen u bijgevolg om:

 • volledige en accurate informatie aan ons te verstrekken.
 • de nodige zorg te dragen over de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en eventuele gebruikersgegevens (zoals gebruikersnaam en paswoord). Deze zijn immers strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.

 

Het gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren.

De cookies worden niet aan derden door gegeven.

 

Overzicht van gebruikte cookies:

 

Op websites worden verschillende soorten cookies gebruikt:

 • Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.
 • Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting of advertising cookies
  Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.
  Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.
  Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

 

Specifiek overzicht

 

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende categorieën van cookies die gebruikt worden op onze website:

Naam

Type

Doel

Bewaartermijn

SessionID

Functioneel

Essentieel

Beheer van de sessie

Einde van de sessie

Lang

Essentieel

Beheer van de taal van de gebruiker

1 maand

 

Cookies beheren

U kunt cookies steeds uitschakelen in uw browser-instellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

Hou er rekening mee dat, wanneer u cookies uitschakelt, de website minder goed zou kunnen werken.

 

Vragen en of opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan u steeds contact opnemen met de stad Maaseik via email naar privacy@maaseik.be.

Contactinformatie