jagersborg

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Maak hier​ een afspraak

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen overschrijven het gewestplan binnen de afbakening van het plan. Voor alle percelen binnen het gebied van het RUP wordt zo duidelijk bepaald wat er kan en niet kan. Dit wordt gedaan door het koppelen van een bestemming aan een perceel. Aan deze bestemmingen worden voorschriften gekoppeld. 

Het opmaken van een RUP is gebonden aan een strikte procedure. Tijdens de opmaak van een RUP krijgen betrokken partijen, omwonenden en burgers de mogelijkheid tot inspraak. Het ontwikkelen van een RUP is steeds de taak van de overheid. Een RUP wordt niet op perceelsniveau opgemaakt maar beslaat steeds een groter gebied en wordt altijd ontwikkeld in functie van het algemeen nut. 

RUP's vervangen de vroegere BPA's. Oude BPA's blijven geldig zolang er geen nieuw RUP wordt opgemaakt voor dit gebied. 

als men een omgevingsvergunningsaanvraag indient voor een perceel gelegen binnen een RUP of BPA zal deze aanvraag moeten voldoen aan de voorschriften en voorwaarden van het plan. 

Alle goedgekeurde RUP's vind je terug in een overzichtslijst op de site van maaseik https://www.maaseik.be/rup

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Maak hier​ een afspraak

Voor meer informatie over ruimtelijke uitvoeringsplannen kan je op afspraak terecht aan de themabalie omgeving.

Bedrag

Geen kosten

Uitzonderingen

n.v.t.