subsidie-wijken-en-buurten.jpg

Subsidiereglement wijken- en buurten

Stimulans tot bevordering van sociale cohesie van straat- en buurtleven

Reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 29/06/2015

Om de sociale cohesie in de samenleving te bevorderen en om het gemeenschapsleven in straten en pleinen te stimuleren, wil het gemeentebestuur de reeds bestaande initiatieven van straatfeesten of andere straatactiviteiten ondersteunen en nieuwe activiteiten stimuleren, door ze te betoelagen, onder bepaalde voorwaarden. Het gemeentebestuur heeft hierin een ondersteunende rol.

Deel 1: reglement van betoelaging

Artikel 1:
Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten wordt onder de hierna vermelde voorwaarden een gemeentelijke toelage verleend voor activiteiten die de sociale contacten binnen een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan, met een aanpalende straat, een wijk of een plein bevorderen. Bedoeling is de organisatoren van activiteiten ter bevordering van het straat-en buurtleven hierin te ondersteunen.

Artikel 2:
Deze betoelaging geldt voor straat- buurt- plein- of wijkfeesten. Deze betoelaging is niet cumuleerbaar met een andere toelage of subsidie van de gemeente. Uitgesloten zijn privéfeesten en alle activiteiten met een winstoogmerk. Deze toelage wordt maar één keer per kalenderjaar betaald aan dezelfde wijk, straat, buurt, … .

Artikel 3:
De initiatiefnemers moeten wonen in de betrokken straat, buurt, wijk of plein.

Artikel 4:
Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van de bedoelde straat, een gedeelte ervan, een wijk of plein.
Er moet minstens een schriftelijke of elektronische uitnodiging verstuurd of afgegeven worden aan de betrokken mensen voor wie de activiteit ingericht wordt.

Artikel 5:
Elke aanvraag moet gericht worden aan stadsbestuur Maaseik, dienst doelgroepen, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, en dit ten laatste 1 maand voor de geplande activiteit.
De aanvraag bevat minimaal de volgende gegevens:

  • Naam, adres en telefoon van minimum twee initiatiefnemers
  • Plaats en datum van de geplande activiteit
  • Voor de mensen van welke str(a)t(en), wijk, of plein het bedoeld is
  • Gegevens van de deelnemers
  • De deelnameprijs en een schriftelijke uitnodiging voor de doelgroep

Gebruik de formulieren voor een vlotte en correcte inschrijving.

Artikel 6:
Denk eraan om je aanvraag van je activiteit tijdig (uiterlijk 3 maanden voor de activiteit) te doen via dienst Feestelijkheden. Je kan het aanvraagformulier terugvinden op www.maaseik.be

Artikel 7:
Toelage bij minder dan 50 deelnemers:
Als de toelage gebruikt wordt voor tussenkomst in eten en drank, wordt de toelage vastgesteld op €2,50 per aanwezige persoon. Als de toelage aangewend wordt voor andere organisatiekosten, zoals de huur van een tent, huur springkasteel, huur verwarming, …, mogen deze in rekening gebracht worden tot €125. Een combinatie van de twee kan, maar het maximum toelagebedrag is vastgesteld op €125.

Toelage bij meer dan 50 deelnemers:
Hier is een maximumbedrag vastgelegd op €2,50 per aanwezige persoon voor eten en drank. Als de toelage aangewend wordt voor andere organisatiekosten, zoals de huur van een tent, huur springkasteel, huur verwarming, …, mogen deze in rekening gebracht worden tot €250. Een combinatie van de twee kan.

Artikel 8:
De gemeentelijke toelage kan nooit groter zijn dan de effectief gemaakte kosten.

Artikel 9:
Het bedrag van de toelage wordt uitbetaald na de geplande activiteit en na voorlegging van de nodige bewijsstukken van de activiteiten (uitnodiging, rekeningen, aanwezigheidslijst, affiche, foto’s, …).
de controle van de bewijzen ligt in handen van een ambtenaar van de Stad Maaseik. Een niet naleving van de voorwaarden zoals opgenomen in het reglement kan leiden tot een gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toegekende subsidies.

Artikel 10:
Aanvragers van de subsidie zijn verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om zich te verzekeren tegen eventuele schade die hij tijdens de uitvoering van zijn initiatief aan derden bezorgd.

Artikel 11:
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.

Deel 2: materiële ondersteuning

Naast een financiële steun kan er ook een aangepaste materiële ondersteuning worden voorzien, nodig om de straat- wijk- en pleinactiviteiten te laten slagen.

Artikel 12:
Materialen die door de Stad Maaseik ter beschikking worden gesteld om te ontlenen kunnen tijdig gereserveerd worden bij de stedelijke uitleendienst. Hierbij geldt het algemene huishoudelijke reglement van de stedelijke uitleendienst.

Deel 3: borgstelling bij het huren van materialen bij de stedelijke uitleendienst

Artikel 13:
De waarborg vervalt indien de desbetreffende organisatie een toelage krijgt op basis van dit reglement.
De huur zal steeds moeten worden vergoed door de organisatie.

Artikel 14:
De organisator krijgt een waarborgkaart van de Stad Maaseik welke een garantie kan bieden voor de uitleendienst dat bij eventuele schade de waarborg zal worden vergoed door de projectsubsidie niet of gedeeltelijk niet uit te betalen.

Contactinformatie