financiele-hulp.jpg

Financiële hulp

Financiële hulp

RMI

(recht op maatschappelijke integratie) onder de vorm van leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen krijgen, dat leefloon heet.  Om dit te kunnen krijgen, moet je voldoen aan de voorwaarden volgens de RMI-wet (bv. nationaliteit, verblijfplaats, werkwillig zijn, het uitputten van al je rechten op andere inkomsten zoals werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, kinderbijslag, ...). Er zal vooraf door het OCMW steeds een sociaal en financieel onderzoek gebeuren. Het OCMW zal je dan begeleiden naar een opleiding of naar een job die bij je past.  Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.
Als je inkomen lager is dan de bedragen in onderstaande tabel heb je misschien (gedeeltelijk) recht op het leefloon.

Bedragen leefloon vanaf 01-11-2023

  • Cat. 1: samenwonend persoon: € 842,12/maand
  • Cat. 2: alleenstaand persoon: € 1.263,17/maand
  • Cat. 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste met minstens één ongehuwd  minderjarig kind: € 1.707,11/maand

Het leefloon moet nooit terugbetaald worden, behalve als achteraf blijkt dat je voor die periode toch een ander inkomen had of als blijkt dat je valse verklaringen hebt afgelegd over je inkomsten, je gezinssituatie, ...

Het OCMW heeft steeds het recht om je dossier te herzien en de beslissing te wijzigen als de regelgeving verandert, bij een administratieve fout en als je niet alle informatie hebt doorgegeven die nodig was of als je foute informatie hebt gegeven.

In principe wordt ook voor elke persoon die een leefloon ontvangt 'een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie' (GPMI) opgemaakt.  Dit is een contract dat gekoppeld is aan het leefloon.  Dit contract tussen het OCMW en de hulpvrager omschrijft de inspanningen en verplichtingen waartoe beide partijen zich engageren met het oog op het realiseren van een menswaardig zelfstandig bestaan.

Equivalent leefloon

zie rubriek vreemdelingen.

Voorschotten

Wanneer je pensioen, kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziekte-uitkeringen, ... aanvraagt, kan het enige tijd duren voor je deze uitkering ontvangt. Hierdoor bestaat de kans dat je in financiële moeilijkheden dreigt te komen. Als dit het geval is, kan je bij het OCMW een voorschot op je uitkering aanvragen. Er zal een sociaal-financieel onderzoek verricht worden. Van zodra je dossier in orde is, moeten de uitgekeerde voorschotten aan het OCMW terugbetaald worden.

Andere financiële hulp

Soms kan je in moeilijkheden komen door bijzondere omstandigheden of niet voorziene uitgaven (bv. scheiding, ontslag, ...).  Het OCMW kan je dan tijdelijk ondersteunen met financiële steun. Rekening houdend met de aard van de bijzondere uitgaven en inkomsten neemt het OCMW een individuele beslissing die voor deze problemen een oplossing probeert te bieden. Deze bijzondere uitgaven kunnen van allerlei aard zijn zoals kosten voor schoolgaande kinderen, aankoop mazout, huurwaarborg, huishuur, ... De uitgekeerde hulp moet in de meeste gevallen terugbetaald worden aan het OCMW.

Onderhoudsplicht

Ouders zijn verplicht om hun kinderen te helpen en omgekeerd. Het OCMW heeft een 'verhaalplicht' om de geldelijke steun terug te vragen aan diegenen die wettelijk verplicht zijn de begunstigde te onderhouden. Dit zijn ouders, de kinderen, de echtgeno(o)t(e) of de ex-echtgeno(o)t(e). Het OCMW gaat na of de onderhoudsplichtigen wel in staat zijn om het geld terug te betalen. Als hun inkomen onder de bepaalde minimumdrempel is moet men niets terugbetalen.

Maak een afspraak met de sociale dienst waar je jouw situatie uitlegt. Dit kan online, via onze snelbalie of telefonisch 089 560 560.

Contactinformatie