gas-boete.jpg

Snelheidsovertredingen GAS5: procedure, boete en wettelijke voorwaarden

Steden en gemeenten hebben sinds 1 februari 2021 de mogelijkheid om gemeentelijke administratieve geldboetes (GAS) op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. Tijdens de zitting van 26 juni 2023 gaf de gemeenteraad van Maaseik goedkeuring aan de politieverordening betreffende gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen.

Met het invoeren van de trajectcontroles wil het stadsbestuur het aantal snelheidsovertredingen doen dalen en zich engageren voor een veiliger verkeer én gedragsverandering bij de automobilisten.

Trajectcontrole locaties

 • Bleumerstraat = 30 km/ uur

 • Neermolenstraat = 50 km/uur

 • Verloren Kost = 50km/uur

 • Weg naar As = wisselend regime 30 of 50 km/uur hetwelk aangeduid wordt door dynamische borden.

  • De zone 30 borden zijn uren actief.

   • Ma – di – do – vrij:
    8 – 8.50 uur
    12 - 13 uur
    15.10 – 15.40 uur

   • Woe
    8 – 8.50 uur
    12 - 13 uur

   • Niet onder de schoolvakanties en weekenden!

Wettelijke voorwaarden GAS5

 1. Het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur (na correctie met technische tolerantiemarge).
 2. De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur, ongeacht wie de wegbeheerder is.
 3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen (bemand, onbemand, mobiel of vast) die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
 4. De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
 5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

 

Procedure

Vaststelling

Een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van beelden van de ANPR-camera's, bemande – of onbemande snelheidscamera’s en maakt hiervan een afschrift van het proces-verbaal over aan de sanctionerend ambtenaar.

Betalingsuitnodiging

 • De sanctionerend ambtenaar verstuurt een brief aan de overtreders met het bedrag van de verschuldigde boete, vergezeld van een afschrift van het proces-verbaal. Hiertegen kan je binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk verweer indienen als je niet akkoord gaat met de opgelegde geldboete (zie verder).
 • Wordt de boete betaald binnen de dertig dagen, dan is de procedure ten einde.

Herinneringsbrief

Als de overtreder de boete niet tijdig betaalt, wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

 

Hoeveel bedraagt de boete?

De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

 • overtreding buiten de bebouwde kom: vermeerdering met 6 euro per bijkomende kilometer
 • overtreding binnen de bebouwde kom: vermeerdering met 11 euro per bijkomende kilometer.

Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

 

Wat als je niet akkoord bent?

 • Je kan online verweer indienen via webformulier online verweer binnen 30 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.
 • De sanctionerende ambtenaar beslist of het verweer al dan niet gegrond is.
  • Als er geoordeeld wordt dat het verweer ongegrond is, dan krijg je als overtreder een herinnering van de boete. Daarna heb je 30 dagen de tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
  • Als de sanctionerend ambtenaar beslist dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.
 • Er is geen mondeling verweer mogelijk binnen GAS 5.
 • Je hebt het recht om tegenover de beslissing van de sanctionerend ambtenaar beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Dit dient te gebeuren binnen de termijn van één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing over je verweer d.m.v. het neerleggen van een verzoekschrift bij de politierechtbank in Maaseik.

 

Wat indien iemand anders dan de eigenaar van het voertuig met het voertuig reed?

Als de eigenaar van het voertuig niet effectief de bestuurder van het voertuig was, dan dien je de gegevens van de effectieve bestuurder door te geven via webformulier ‘andere bestuurder’ binnen de 15 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging.

Je dient dit te bewijzen met een ondertekende verklaring van de effectieve bestuurder en een kopie van de identiteitskaart van de effectieve bestuurder. Deze info dien je te uploaden in het webformulier.

 

Toepasselijke webformulieren

Online verweer

Andere bestuurder

 

Politieverordenling

Je vindt de volledige politieverordening terug zoals die werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 juni 2023, onderaan op deze pagina.

 

Andere vragen

Stuur een mail naar gas5@maaseik.be en we geven zo spoedig mogelijk een antwoord.

 

Privacy

Lokaal bestuur Maaseik verwerkt je persoonsgegevens ter uitvoering van hogervermeld reglement. Hierbij maken we gebruik van authentieke gegevensbronnen zoals de kentekendatabank. De werking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Meer informatie over ons privacybeleid en jouw privacyrechten, vind je terug op www.maaseik.be/proclaimer. Er staat ook duidelijk vermeld hoe je met ons contact kan opnemen bij meer vragen over het gegevensbeheer.