startup-banner.jpg

Omgevingsvergunning

​​​Maak hier​ een afspraak.​​

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de milieuvergunning, de kleinhandelsactiviteit en de vergunning vegetatiewijziging. 

Een omgevingsvergunning is een toelating voor een vergunningsplichtig project. Met een vergunningsplichtig project bedoelen we projecten onderworpen aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten) en/of kleinhandelsactiviteiten en/of vegetatiewijzigingen.

  • Artikel 5.2.1 van het DABM bepaalt de vergunningsplicht voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse of voor de verandering ervan.
  • Artikel 4.2.1 van de VCRO bepaalt welke handelingen aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht zijn onderworpen.
  • Artikel 4.2.15 e.v. van de VCRO bevat de vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden. 
  • Kleinhandelsactiviteit​
  • vegetatiewijzigingen​

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

Maak hier​ een afspraak.​​


Een omgevingsvergunning kan u online indienen via het omgevingsloket​. Dit is de meest eenvoudige manier.

U kan zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het omgevingsloket volgt dit stramien

Zie ook de toelichting hierbij in de toelichting bij het invullen van het aanvraagformulier voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor: stedenbouwkundige handelingen, of de exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteit, of kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen

De gevraagde documenten moeten opgesteld worden aan de hand van:

Indien je meer informatie wil met betrekking tot het indienen van een dossier of de noodzaak van het aanvragen van een omgevingsvergunning, dien je een afspraak te maken aan de themabalie van dienst omgeving.

Na indiening van het dossier in het omgevingsloket start een termijn van 30 dagen voor het verder onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid. Indien er iets ontbreekt, krijg je een bericht via het omgevingsloket met vermelding van de tekorten en de nodige aanvullingen.

Indien je gedurende 30 dagen niets hebt ontvangen, wordt je aanvraag geacht volledig en ontvankelijk te zijn.

Pas dan start de officiële behandelingstermijn van 60 (vereenvoudigde procedure) of 105 (gewone procedure) Deze termijn kan in bepaalde gevallen met 60 dagen worden verlengd. Deze termijn is bindend. Dit betekent dat als er geen beslissing is genomen binnen deze termijn, de vergunning wordt geacht te zijn geweigerd.

In het kader van een gewone procedure moet altijd een openbaar onderzoek worden gehouden.

Nadat alle bezwaren en adviezen zijn bekomen, wordt een verslag opgemaakt door de omgevingsambtenaar. Dit verslag wordt als advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van dit verslag wordt door het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen.

Dit vergunnings- of weigeringsbesluit wordt aan de aanvrager betekend via het omgevingsloket.

Een vergunningsbesluit moet worden aangeplakt door middel van de affiche die daarvoor wordt meegestuurd. Je moet de start van de aanplakking ingeven in het omgevingsloket.

tegen een beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan de aanvrager of derden een beroep aantekenen bij de deputatie binnen 30 dagen aanplakking van de beslissing. De modaliteiten hoe dit moet gebeuren staan beschreven in het omgevingsvergunningsbesluit.Bedrag

OMGEVINGSAANVRAAG    Bedrag (euro) MAASEIK - voorstel tarieven
Eenvoudige procedure en melding    
 Stedenbouwkundige handeling   25
 IIOA (milieu) - natuur    25
 gemengd project    
50
Gewone procedure     
 Stedenbouwkundige handeling   
50
 
IIOA (milieu) - natuur    50
 gemengd project    80
Nieuwe verkaveling      50
Verkavelingswijziging     50
Verzoek tot bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden50
Verzoek tot omzetting van milieuvergunning naar permanente omgevingsvergunning    100
        
DIVERSE AANVRAGEN     
Aanvraag planologisch attest    200
Aanvraag stedenbouwkundig attest    50 / attest
Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel
   
105 / uittreksel


Aanvraag verzaking verkaveling    25
Aanvraag ioniserende straling of vuurwerkvergunning 40
Conformiteitsattest ikv de wooncode     62,5 / woning
        
BIJKOMENDE KOSTEN     
Aangetekende zendingen    werkelijke kost
Bijkomende woongelegenheden     100/we
Bijkomende loten     100/lot
Voor het organiseren van een projectvergadering  150
Voor het digitaliseren van een analoog dossier  100
Voor het organiseren van een verplichte informatievergadering100
Voor het wijzigen van het voorwerp van de aanvraag 25
Publicatie in dag/weekblad    werkelijke kost
Dossier met wegenis     
500

Uitzonderingen

n.v.t.