Stedelijke Cultuurraad Maaseik

De Cultuurraad Maaseik is het overkoepelende orgaan waarvan de meeste Maaseiker verenigingen lid zijn. Vereningingen kunnen, via een afvaardiging in de cultuurraad, zo mee het stedelijk cultuurbeleid sturen.

De Cultuurraad heeft tot doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente. De culuurraad adviseert het stadsbestuur over alle materies die met cultuur te maken hebben. De raad is een soort 'belangenorganisatie' van de verenigingen. Zo stimuleert de raad o.a. samenwerkingsverbanden, stelt ondersteunende maatregelen voor zoals subsidiemogelijkheden en organiseert vormende activiteiten.

Alle initiatieven en activiteiten van de cultuurraad worden in wederzijds overleg en met goedkeuring van College van burgemeester en schepenen uitgvoerd

Het bestuur van de stedelijke cultuurraad werd tijdens de algemene vergadering van 16 mei 2013 opnieuw samengesteld.

HOE AANSLUITEN?

Om aan te sluiten bij de Cultuurraad moet een vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden: 

  • Een vereniging kan zowel een feitelijke vereniging zijn (minstens twee leden tellen) of een vzw (minstens drie leden tellen). 
  • De zetel van de vereniging moet zich in Maaseik bevinden en de werking moet zich ontplooien op het grondgebied van Maaseik (of een deel ervan). 
  • De vereniging moet minstens 4 bestuursvergaderingen en 2 activiteiten per jaar houden.
  • Wil je als vereniging aangesloten worden, dan kan je contact opnemen met de dienst cultuur.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bekijk hier het huishoudelijk reglement van de cultuurraad Maaseik.

ERKENDE VERENIGINGEN

Download hier de lijst van de erkende verenigingen.

CONTACT

Eric Langie
Cultuurfunctionaris
Van Eycklaan 72 in Maaseik (CCAO)
T. 089 569 958
eric.langie@maaseik.be

Contactinformatie