handel-banner.jpg

Toelating afwijking op de verplichte openingsuren

Als handelaar moet u zich houden aan de wettelijke sluitingsuren.
Handelszaken, behoudens uitzonderingen, moeten sluiten:

  • voor 5 uur en na 20 uur
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven..

Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of -markten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan
  • een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Procedure

U kan de aanvraag indienen, in de gemeente waar uw zaak gevestigd is per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de verplichte sluitingsuren.

Bedrag

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsdagen zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)