Pensioendienst

​​In België bestaan er drie verschillende pensioenstelsels:
 • ​Het stelsel van de werknemers 
  Wanneer je als werknemer een arbeidsovereenkomst bij een werkgever hebt, bouw je een pensioen op in het stelsel der werknemers. Ook periodes van gelijkstelling door ziekte, werkloosheid, vergoede periode tijdskrediet/loopbaanonderbreking geven recht op een pensioen. 

 • Het stelsel van de zelfstandigen 
  Een zelfstandige is een natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent zonder hiervoor door een arbeidsovereenkomst of statuut met een patroon verbonden te zijn. Je bouwt een pensioen op in het stelsel der zelfstandigen indien je bijdragen hebt betaald in het sociaal statuut der zelfstandigen, die minstens gelijkwaardig zijn met de bijdragen in hoofdberoep. Ook hier kan er sprake zijn van gelijkstelling in bv. in geval van ziekte. 

 • Het stelsel der ambtenaren
  Je hebt recht op een overheidspensioen, indien je jaren als statutair personeelslid of gelijkgesteld in een overheidsdienst bewijst. Wanneer je tijdens je loopbaan gewerkt hebt in verschillende stelsels ontvang je een gemengd pensioen. Voor alle vragen over je loopbaan of gemengde loopbaan en je pensioen kan je terecht bij een Pensioenpunt. 

De normale pensioengerechtigde leeftijd is bepaald op 65 jaar. Je kan voor 65 jaar aanspraak maken op een rustpensioen, indien je aan de loopbaanvoorwaarde voldoet.


Voorwaarden

Voor het rustpensioen gelden volgende algemene regels: je hebt de vereiste leeftijd bereikt, dit is minstens 60 jaar. Er zijn uitzonderingen voor gewezen mijnwerkers, luchtvaartpiloten en zeelieden. 

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar.
Voor SWT, stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen, is de pensioenleeftijd sowieso bepaald op de wettelijke pensioenleeftijd, die in 2025 zal evolueren naar 66 jaar en in 2030 naar 67 jaar. 

Een rustpensioen is niet cumuleerbaar met een uitkering, wel met een rente beroepsziekte en/of arbeidsongeval. 

Een rustpensioen is wel cumuleerbaar met een inkomen uit arbeid, doch beperkt tot de toegelaten grenzen. Er is geen beperking voorzien als u een loopbaan van 45 jaar bewijst of vanaf 1 januari waarin u de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

Overlevingspensioen en overgangsuitkering 
Indien je huwelijkspartnerkomt te overlijden, kan je mogelijk rechten openen op een overlevingspensioen, dan wel een overgangsuitkering. Voor het overlevingspensioen gelden op het ogenblik van overlijden volgende algemene regels: Bij het overlijden van de huwelijkspartner, moet de langstlevende huwelijkspartner in het algemeen voldoen aan een aantal voorwaarden.

Procedure

 • Wanneer aanvragen?
  Als je je pensioen niet wenst te laten ingaan voor de normale pensioengerechtigde leeftijd, zal je dossier ambtshalve onderzocht worden op de normale pensioengerechtigde leeftijd en is een aanvraag niet nodig.

  Indien je je pensioen echter eerder wenst te laten ingaan, moet je een aanvraag inleiden die uitwerking heeft ten vroegste de eerste van de maand volgend op de aanvraag, echter niet voor je 59ste verjaardag. Er is een uitzondering voor gewezen mijnwerkers, luchtvaartpiloten en zeelieden.

  Voor SWT- dossiers (brugpensioen) is sowieso de vroegste ingangsdatum de normale pensioenleeftijd. 

 • Waar aanvragen?
  Je kan kiezen uit 3 mogelijkheden: 
  • Inwoners van Maaseik kunnen hun aanvraag voor een rustpensioen, of een overlevingspensioen inleiden via de pensioendienst. Voorlopig kan u hiervoor terecht bij de pensioenambtenaar van Maaseik en enkel op afspraak. Je kan een afspraak maken door telefonisch contact te nemen met het contactcentrum, 089 56 99 10 en vragen om een afspraak. 
  • Elektronische aanvraag kan ook via deze link.
  • Een aanvraag bij de Rijksdienst Voor Pensioenen, in de Zuidertoren, in een gewestelijk kantoor, de pensioenpunten Hasselt - Frequentie Elke 1ste, 3de en 5de dinsdag van de maand -Openingsuren van 9.00 uur tot 11.30 uur Adres Federale Pensioendienst-Kantoor Hasselt -Ridder Portmansstraat 16.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Summier overzicht van de beroepsloopbaan. Je moet geen loopbaangegevens gaan verzamelen of opvragen. Indien je grenswerknemer bent geweest is een bewijs van tewerkstelling altijd raadzaam.
  Deel mee of je militaire dienst hebt vervuld, of je een rente beroepsziekte en/of arbeidsongeval ontvangt, of je nog een andere uitkering ontvangt zowel van binnen- en buitenland met inbegrip van een bedrijfspensioen uit het buitenland
 • Een volmacht indien je de aanvraag niet zelf kan doen.​​

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

Inkomensgarantie voor Ouderen
De Inkomensgarantie voor Ouderen is voorzien vanaf 65 jaar en is afhankelijk van bestaansmiddelen. Het is een bijstandsuitkering, niet afhankelijk van tewerkstelling en/of gestorte bijdragen. 

Voor de aanvraag Inkomensgarantie voor Ouderen, dien je contact op te nemen met de sociale dienst van het O.C.M.W. van Maaseik.
Je kan bij ons terecht tijdens de spreekuren in het welzijnshuis in Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8:
 • ​​maandag: 13.30 tot 16.00 uur
 • dinsdag: 09.00 tot 11.30 uur en 15.00 tot 17.30 uur
 • woensdag: 13.30 tot 16.00 uur
 • donderdag: 09.00 tot 11.30 uur
 • vrijdag: 09.00 tot 11.30 uur 

​Je kan bij ons terecht tijdens de spreekuren in Opoeteren ontmoetingshuis De Riet, Schoolstraat 20:

 • donderdag : 09.00 tot 11.30 uur