rijbewijs.jpg

Rijbewijs

Voor het aanvragen van je rijbewijs dien je een afspraak te maken.
​​​​​​​​​​​​​Maak hier​ een afspraak.​

Wat na het slagen in mijn rijexamen? 
Als je slaagt in het rijexamen, kan je het rijbewijs aanvragen. Het rijbewijs dat je zal ontvangen is volgens Europees model, zoals een bankkaart. Het stadsbestuur kan dit document niet zelf aanmaken en vraagt dit aan bij de federale overheidsdienst. Dit betekent dat je jezelf eerst moet aanmelden voor de aanvraag en een tweede maal om het document af te halen. De afleveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

Hernieuwen van het rijbewijs
Wanneer je het originele rijbewijs verliest of wanneer het wordt gestolen, kan je bij de dienst ook een hernieuwing aanvragen. Je bent wel verplicht eerst aangifte te doen bij de politie. Daar krijg je dan een "attest aangifte van verlies of diefstal-aanvraag om een duplicaat." 

Bij beschadiging van je rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto ben je ook verplicht een hernieuwing aan te vragen. Daarvoor moet je niet eerst via de politie. Je kan je rechtstreeks aanmelden met het oude rijbewijs. Je kan ook je oude papieren rijbewijs omwisselen voor het nieuwe bankkaart model. 

Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument.  Het is een toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch examen.

Na slagen voor het theoretisch examen kan je kiezen uit :

 • Voorlopig rijbewijs mét begeleider : 36 maanden geldig
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider : 18 maanden geldig

De afleveringstermijn bedraagt 4 werkdagen

Voor model M18 dien je voorafgaand een opleiding van 20 uur in een erkende rijschool te hebben gevolgd.

Kies je voor M36 dan moet er minstens 1 begeleider op je voorlopig rijbewijs vermeld worden.

Begeleider

Als begeleider moet je ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.

Op datum van de aanvraag van het voorlopig rijbewijs houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de cat. B, toegekend sinds ten minste 8 jaar.

Niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen tijdens de 3 jaar die de vraag om een voorlopig rijbewijs voorafgaan.

Verlies of diefstal voorlopig rijbewijs

Bij verlies of diefstal van een voorlopig rijbewijs ben je verplicht aangifte te doen bij de politie.  Je ontvangt een attest van aangifte van verlies of diefstal.  Je  mag je met dit attest aanbieden bij de dienst rijbewijzen.  Bij beschadiging van het voorlopig rijbewijs, onleesbaarheid of niet meer gelijkende foto moet je je eveneens aanbieden met het voorlopig rijbewijs om een duplicaat te bekomen.  Je moet niet eerst via de politie dit kan rechtstreeks bij de dienst rijbewijzen.​

Voorlopig rijbewijs 12 maanden (M12)

Je moet houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur niet meer dan 3j is verstreken ;

Verplicht 1 of 2 begeleiders;

Minimum 6u praktisch onderricht volgen in een rijschool;

Geen houder zijn van een nog geldig voorlopig rijbewijs M36 of M18;

Geen houder geweest zijn van een voorlopig rijbewijs M12. 

Online aanvraag:

Sinds kort kan je alle voorlopige rijbewijzen cat. B ook online aanvragen.

Dit kan dus makkelijk en snel vanuit je eigen thuis. Het voorlopig rijbewijs zal na ongeveer 5 werkdagen klaarliggen.

 Hoe werkt het en wat heb je nodig?

 • Verbinding met eID of ItsMe
 • Het attest van slagen theorie-examen cat. B
 • Bekwaamheidsattest (volgen van 20u rijles) afgegeven door een erkend rijschool
 • Het voorlopig rijbewijs moet persoonlijk en op afspraak afgehaald worden
 • Betalen doe je bij afhalen (€25)

 Online aanvragen kan via: https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be

 Rijbewijs EER

Als je als onderdaan van een land van de EER (bij​ de EER behoren alle landen van de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) in België komt wonen en al over een rijbewijs naar Europees model beschikt kan je het Europees nationaal rijbewijs van je land van herkomst gebruiken.  Het is dan wel aanbevolen om je Europees nationaal rijbewijs  te laten registreren.

Wie kan zijn Europees nationaal rijbewijs omwisselen?

Iedereen die in een Belgische gemeente is ingeschreven  in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister van een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden.

Wanneer omwisselen?

Zolang de geldigheidsduur van het Europees rijbewijs niet dreigt te verlopen is de omwisseling voor een Belgisch rijbewijs niet nodig.

Opdat de procedure van omwisselen tijdig zou kunnen afgerond worden, is het aangeraden elk Europees rijbewijs waarvan de geldigheidsduur binnen de 3 maanden verloopt, om te wisselen

Uitzondering : het omwisselen is wel mogelijk als

 • De geldigheidsduur van een categorie op het Europees nationaal rijbewijs verlopen is of de geldigheidsduur van een categorie op het Europees nationaal rijbewijs verloopt binnen de 3 maanden
 • Het Europees nationaal rijbewijs verloren of gestolen is
 • Het Europees nationaal rijbewijs beschadigd, onleesbaar of tenietgegaan is
 • De foto van de houder niet meer gelijkend is
 • De houder van een Europees nationaal rijbewijs een nieuwe categorie of de basiskwalificatie via examen verwerft in België
 • De houder van een Europees nationaal rijbewijs 35h nascholing heeft gevolgd in België en de code 95 wil verlengen

Elk geldig Europees rijbewijs zónder administratieve geldigheidsdatum waarvan de houder sinds 2j isingeschrevenin een Belgische gemeente, wordt verplicht om te wisselen tegen een Belgisch rijbewijs (voorbeeld ingeschreven in een Belgische gemeente op 19/02/2018 omwisselen is verplicht binnen 2j na inschrijving in België.  U heeft dus tijd tot 19/02/2020.).

Rijbewijs niet-EER

Als je een onderdaan bent van een land dat niet tot de EER behoort, in België wordt ingeschreven in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het wachtregister gedurende ten minste 185 dagen in de loop van de laatste 12 maanden, mag je in België een voertuig besturen op basis van je buitenlands rijbewijs.  Na een inschrijving van 185 dagen ben je verplicht het rijbewijs om te wisselen.

Wanneer kan men de omwisseling aanvragen

 • De kandidaat is gedurende minstens 185 dagen ingeschreven in België
 • De kandidaat is minder dan 185 dagen ingeschreven in België en werkt in het buitenland
 • De kandidaat studeert in België

​Met welke documenten moet men bij de omwisseling rekening houden

 • Je buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs is erkend door België
 • Enkel aanvragen voor originele rijbewijzen (geen afschriften,kopieën of attesten)
 • Je rijbewijs is nog geldig
 • Je rijbewijs mag niet beschadigd zijn
 • Zelfde nationaliteit als het buitenlands niet-Europees rijbewijs dan moet men de 185 dagen verblijf in het buitenland niet bewijzen.  Als de nationaliteit niet dezelfde is als  het buitenlands niet-Europees rijbewijs, dan moet men aantonen dat men minimaal 185 dagen tijdens het jaar van afgifte van het buitenlands niet-Europees rijbewijs in het land van afgifte verbleven heeft.

Echtheidsonderzoek van een buitenlands niet-Europees nationaal rijbewijs is verplicht

 • Deze aanvraag kan gedaan worden vanaf inschrijving in België

Procedure

Voor de aanvraag moet je persoonlijk langskomen na het maken van een afspraak​. De afleveringstermijn bedraagt 4 werkdagen.

Maak hier​ een afspraak.​

Meebrengen


Documenten nodig bij de aanvraag van je rijbewijs:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto indien de foto van je ID of verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister
 • ingeval van scholing met voorlopig rijbewijs: het voorlopig rijbewijs
 • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast: een attest van Groep 1
 • indien je bezoldigd vervoer zal doen een attest Groep 2
 • een formulier 'aanvraag om een rijbewijs' verkregen op examencentrum
 • bij verlies of diefstal een attest van aangifte van politie
 • je oude rijbewijs
 • afhalen is mogelijk door derden mits volmacht
 • je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na de aanvraag. Zo niet wordt het, conform de wetgeving, geannuleerd. Terugbetaling van het rijbewijs is niet mogelijk.

Documenten nodig bij de aanvraag van je voorlopig rijbewijs:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto indien de foto van je ID of verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister
 • ingeval van scholing 18M: een getuigschrift van de rijschool
 • een formulier 'aanvraag van een voorlopig rijbewijs' verkregen op examencentrum
 • een kopie van de ID en rijbewijs van de begeleiders indien je een aanvraag doet voor model 36
 • je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na de aanvraag. Zo niet wordt het, conform de wetgeving, geannuleerd. Terugbetaling van het rijbewijs is niet mogelijk.

Documenten nodig bij de aanvraag van het rijbewijs EER:

 • je identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto indien de foto van je ID of verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister
 • je Europees rijbewijs of bij verlies of diefstal (en geen registratie) een certificaat van echtheid van het land van afgifte en attest van aangifte van politie
 • afhalen is mogelijk door derden mits volmacht, kopie van ID en het origineel Europees rijbewijs
 • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast: een attest van Groep 1
 • indien je bezoldigd vervoer zal doen een attest Groep 2
 • voor alle beroepsbestuurders voor personen- en goederenvervoer – attest van vakbekwaamheid
 • je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na de aanvraag. Zo niet wordt het, conform de wetgeving, geannuleerd. Terugbetaling van het rijbewijs is niet mogelijk.

Documenten nodig bij de aanvraag van het rijbewijs niet-EER:

 • je identiteitskaart
 • je vreemde niet-EER rijbewijs
 • bij een omwisseling bijkomend:
 • 1 recente pasfoto indien de foto van je ID of je verblijfskaart niet beschikbaar is in het rijksregister
 • afhalen is mogelijk door derden mits volmacht en kopie van ID
 • indien je lichamelijke, geestelijke of visuele vaardigheden zijn aangetast: een attest van Groep 1
 • indien je bezoldigd vervoer zal doen een attest Groep 2
 • voor alle beroepsbestuurders voor personen- en goederenvervoer – attest van vakbekwaamheid
 • je moet het rijbewijs afhalen binnen de 3 maanden na de aanvraag. Zo niet wordt het, conform de wetgeving, geannuleerd. Terugbetaling van het rijbewijs is niet mogelijk.​

Documenten nodig bij het afhalen van het rijbewijs:

 • je vorig rijbewijs
Komt iemand anders jouw rijbewijs afhalen? Download dan hier​ het volmachtformulier.​

Bedrag

 • ​Rijbewijs: € 30 
 • Voorlopig rijbewijs: € 25 
 • De registratie is gratis

Uitzonderingen

n.v.t.