horeca-banner.jpg

Inname openbaar domein voor terrassen

Voor het plaatsen van een horecaterras op het openbaar domein, moet u als uitbater een terrasvergunning aanvragen bij de gemeente. Het betreft de plaatsing van losse tafels en stoelen, parasols,… voor zover deze elementen gemakkelijk weg te nemen zijn en constructief geen geheel vormen.

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een terrasvergunning moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, o.m.

 • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
 • Drankvergunning
 • Horecavergunning (indien van toepassing)
 • Registratie/erkenning/toelating van het FAVV 
 • Objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing)
 • Conformiteit van de stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen
 • De voorwaarden en modaliteiten vastgelegd in het gemeentelijk terrasreglement

Procedure

U kan de aanvraag indienen aan de hand van het aanvraagformulier

 • Via het e-loket op de gemeentelijke website
 • Per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het stadsbestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)

 De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

 • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u het terras wenst te plaatsen, inclusief:
  • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
  • intekening van obstakels (bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van het terras
 • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning. De vergunning is slechts 1 jaar geldig en dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

Aanvraagformulier

Bedrag

De aanvraag is gratis.
De kostprijs voor de inname openbaar domein is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.

Uitzonderingen

n.v.t.

Regelgeving