handel-banner.jpg

Inname openbaar domein voor handelsdoeleinden

Als ondernemer heeft u een vergunning nodig voor het plaatsen van koopwaar, reclameborden, bloembakken, zitbanken,... op het openbaar domein. De vergunning moet u aanvragen bij het stadsbestuur.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een vergunning moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw handelszaak is gevestigd op het grondgebied van de gemeente
  • Correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
  • Conformiteit met de volgende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen

Procedure

U kan de aanvraag indienen aan de hand van het aanvraagformulier per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten:

  • inplantingsplan van de bestaande toestand waar u de uitstalling wenst te plaatsen, inclusief:
    • vermelding van alle afmetingen, incl. de straat- en voetpadbreedte
    • intekening van obstakels (= bomen, verkeerslichten, …) in de directe omgeving van de uitstalling
  • duidelijke foto van de locatie, vanuit verschillende hoekpunten

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Bedrag

De aanvraag is gratis.
De kostprijs voor de inname van de standplaats is bepaald in het gemeentelijk retributiereglement.

Regelgeving