handel-banner.jpg

Inname openbaar domein voor handel

Stad Maaseik hernieuwt haar reglement met betrekking tot het gebruik van het openbaar domein voor het plaatsen van een tapwagen, mobiele eetkraam, reclameborden, zitbanken, bloembakken en het uitstallen van koopwaren.

Het vroegere belastingreglement wordt vanaf 1 januari 2020 omgevormd tot een retributiereglement. Door een inname van het openbaar domein toe te laten kan er immers gesproken worden van een door de overheid verrichte dienst aan een derde, in diens persoonlijk belang.

De vergoeding moet redelijk in verhouding staan tot de kostprijs van de verleende dienst.

Voorwaarden

Ondernemer zijn

Procedure


Na het invullen van het aanvraagformulier, wordt de aanvraag ingediend bij het Stadsbestuur. De vaststeller van de dienst economie geeft advies. Na gunstige advisering gaat de aanvraag naar de dienst Financiën die de facturatie verzorgt. De retributie wordt geïnd door middel van een factuur. Deze factuur moet betaald worden alvorens de werkelijke inname plaatsvindt.

Bedrag

  • 25 euro per dag voor een tapwagen of mobiele eetkraam.
  • 25 euro/m2 op jaarbasis, waarbij een vrijstelling voor de eerste m2 voor het plaatsen van reclameborden, zitbanken, bloembakken,... en het uitstallen van koopwaren.

Uitzonderingen

  • Inname van het openbaar domein door een verenigingen van Maaseik die zijn aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad.
  • Inname van het openbaar domein door tijdelijke verenigingen van Maaseik die een buurt- of straatfeest organiseren.
  • Gebruik van het openbaar domein door onderwijsinstellingen voor zover dit louter gericht is op schoolactiviteiten.
  • Gebruik van het openbaar domein door nationale of internationale erkende verenigingen met een menslievend doel.

Regelgeving