handel-banner.jpg

Toelating afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar, behoudens uitzonderingen, moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint om 5u of om 13u en eindigt de volgende dag op hetzelfde uur.

De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of -markten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Procedure

U kan de aanvraag indienen, in de gemeente waar uw zaak gevestigd is per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs (gericht aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen)

Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

De aanvraag en toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)