Toegankelijkheidsverklaring Stad Maaseik

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van deze website?

De stad Maaseik streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. De gebeurt in overeenstemming met nationale wetgeving tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Iedereen moet de informatie op maaseik.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid, van laag naar hoog: A, AA en AAA. De Europese en nationale regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.maaseik.be (hoofdwebsite) en haar deelwebsites.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de WCAG 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

1.1.1 Niet-tekstuele content

We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Het doel van bepaalde ‘lees meer’ of ‘toon meer’ links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

3.3.2 Labels of instructies

Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van een label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.

Onevenredige last

1.2.5 Audiodescriptie

Een groot aantal van onze video’s is nog niet voorzien van een versie met audiodescriptie. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

  • Een deel van de pdf-bestanden is nog niet toegankelijk. Wij werken er op dit moment aan om het aanbod van ontoegankelijke pdf-bestanden af te bouwen. Deze bestanden vervangen wij door goede pdf-bestanden (type A1A) of we zorgen voor een alternatief, zoals een losse tekstpagina. We doen ons uiterste best deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Mensen met een beperking kunnen steeds telefonische ondersteuning vragen via 0800/20.560.
  • Op onze websites wordt doorgelinkt naar andere websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen. Deze inhoud valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Het lokaal bestuur heeft de volgende maatregelen genomen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • controle vóór publicatie: de webredactie controleert vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • periodieke interne controle: de webredactie voert tussentijdse controles uit op de content.

Bij de opmaak van een nieuwe website wordt met alle toegankelijkheidseisen rekening gehouden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 21/09/2020.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 21/09/2020.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Meld het ons via mail aan communicatie@maaseik.be. Vermeld daarbij de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen. We streven ernaar je een antwoord te sturen binnen 7 werkdagen.

Handhavingsprocedure

Bent je niet tevreden met het antwoord van de betrokken ambtenaar die overeenkomstig [artikel 7, lid 1, onder b), van de Richtlijn zijn verstuurd? Neem dan contact op met de Algemeen Directeur van de stad Maaseik via secretariaat@maaseik.be.