Openbaarheid van bestuur: aanvraag inzage/afschrift/toelichting

Waarvoor dient dit formulier?
Aanvragen tot inzage van bestuursdocumenten in het kader van de wetgeving openbaarheid van bestuur gebeuren schriftelijk. Met dit formulier vraag je toestemming tot inzage/afschrift en/of uitleg van bestuursdocumenten.

Wat is een 'bestuursdocument'?
Alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van het stads- en OCMW-bestuur Maaseik. Is het in het bezit van een andere overheidsinstantie, sturen we de vraag door.

Wat betreffende het auteursrecht?
Het lokale bestuur mag alleen een afschrift geven van auteursrechtelijk beschermde werken na toestemming van de auteur, uitgezonderd bouwplannen die worden opgevraagd door de eigenaar van het onroerend goed.

Aanvrager

Adresgegevens aanvrager
Handelend in *

Gegevens volmachtgever

Adresgegevens volmachtgever
Je vraagt *
Vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld: *
Heeft de aanvraag betrekking op informatie van persoonlijke aard?
Heeft de aanvraag betrekking op informatie in verband met de persoonlijke levenssfeer, vertrouwelijke commerciële of industriële informatie of informatie die door derden werd verstrekt zonder dat ze daartoe verplicht werden en die ze uitdrukkelijk als vertrouwelijk hebben bestempeld? *
Heeft de aanvraag betrekking op de bouwplannen van de eigen woning? *

Voeg de volgende bewijzen toe:

Het formulier 'Verklaring op eer' kan je hier downloaden.