leegstand_1.jpg

Leegstand woningen en gebouwen

​​​​Maak hier​ een afspraak.​​

​​​Woningen waar minstens 1 jaar niemand is ingeschreven worden op de lijst van de leegstaande woningen geplaatst. De eigenaars zullen hiervoor een belasting op leegstaande woningen moeten betalen.
 
Gebouwen waar minstens 1 jaar geen activiteit meer plaatsvindt, in overeenstemming met de vergunning, wordt opgenomen op de lijst van leegstaande gebouwen. De eigenaars zullen hiervoor een belasting op het leegstaande gebouw moeten betalen. 

Voorwaarden

Procedure

​Maak hier​ een afspraak.​​​

 

Jaarlijks maakt het stadsbestuur een lijst op van woningen en gebouwen die langer dan één jaar niet bewoond zijn of gebruikt worden in overeenstemming met hun vergunde functie. De eigenaars van deze woning/dit gebouw ontvangen een brief waarin wordt gemeld dat hun woning/gebouw in de lijst van leegstaande woningen of leegstaande gebouwen zal worden opgenomen. De woningen/gebouwen die worden opgenomen in het leegstandsregister zullen een jaar na de opname een aanslagbiljet ontvangen. Om van de lijst van de leegstaande woningen/gebouwen verwijderd te worden moet de woning terug bewoond worden of afgebroken, of het gebouw overeenkomstig de functie gebruikt worden, gedurende een termijn van minstens 6 opeenvolgende maanden. Voor een aantal gevallen is er echter wel een vrijstelling van de belasting bv. in geval van renovatiewerken, nieuwe eigenaars, enz ...

 

Beroep leegstand

Heb je een akte tot leegstand ontvangen? Ben je het hiermee niet eens, dan kan je een beroep indienen. Dit kan gebeuren via het online formulier of per aangetekend schrijven. Het stadsbestuur neemt een beslissing over de gegrondheid van het beroep.

Schrapping leegstand

Het pand kan geschrapt worden uit het leegstandsregister als je op het moment van de aanvraag kan aantonen:

  • dat deze woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt in overeenstemming met de functie, zoals vermeld in artikel 1, 7° van het leegstandsregister
  • dat meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte van het gebouw overeenkomstig de vergunde functie, zoals vermeld in artikel 1, 6°, aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden
  • Dat de woning/gebouw gesloopt is en het terrein genivelleerd.

Je kan schrapping aanvragen via het online formulier of per aangetekend schrijven. Het stadsbestuur neemt een beslissing over de gegrondheid van de aanvraag tot schrapping.

Vrijstelling leegstand

Een vrijstelling wordt toegekend mits voldaan is aan minstens één van de voorwaarden van artikel 12 §3 of §4 van het geldende belastingreglement. Een vrijstelling kan aangevraagd worden vanaf de eerste verjaardag van de opname in het leegstandsregister en dit tot 30 dagen na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet via het online formulier of per aangetekend schrijven.Uitzonderingen

n.v.t.

Regelgeving