Leefloon

​​​​Het leefloon is een financiële uitkering waarop je recht kan hebben als je geen of onvoldoende inkomsten hebt. Om een leefloon te ontvangen moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het leefloon is een onderdeel van het recht op maatschappelijke integratie. De opdracht van het OCMW is niet om je een inkomen toe te kennen, maar wel om je de kans te geven je leven terug zelfstandig in eigen handen te nemen. Het OCMW zal met je bekijken welke de mogelijkheden zijn: een betaalde job, een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) dat kan leiden naar werk, een vorming, een opleiding of studies.

Voorwaarden

Om recht te hebben op leefloon moet je tegelijkertijd voldoen aan volgende voorwaarden: 

Nationaliteit. Je bent ofwel:

  • Belg 
  • staatsloos 
  • een erkende vluchteling 
  • EU-burger of familielid dat hem begeleidt of zich bij hem voegt met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden 
  • als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven 

​​Leeftijd. Je bent ofwel: 

  • minstens 18 jaar oud 
  • jonger dan 18 jaar en ontvoogd door het huwelijk, zwanger of met kinderen ten laste 

​Verblijfplaats 

  • ​Je verblijft gewoonlijk en permanent in België. 

Inkomsten -

  • ​Je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In dat laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij. 

Werkbereidheid 

  • ​Je bent bereid te werken tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. andere uitkeringen 

​Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Indien je recht hebt op een andere sociale uitkering moet je deze eerst aanvragen (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, pensioen, tegemoetkoming aan personen met een handicap, een ziekteuitkering, ...).
Let op: het OCMW kan je ook vragen dat je eerst je rechten op onderhoudsgelden laat gelden bij je ouders, kinderen, je echtgenoot, je ex-echtgenoot of je adoptiekinderen of -ouders.


Procedure

Een leefloon vraag je aan door naar het welzijnshuis te komen tijdens de spreekuren. Als je gehuwd bent of je woont samen, neem je je partner mee. Een maatschappelijk werker zal in een verkennend gesprek jouw (gezins)situatie onderzoeken. Na dit gesprek neemt een maatschappelijk werker contact me je om een nieuwe afspraak vast te leggen om het sociaal en financieel onderzoek verder te voeren. Deze maatschappelijk werker komt ook bij jouw aan huis en maakt tenslotte een sociaal verslag op. Binnen de 30 dagen na de effectieve aanvraag zal er een beslissing genomen worden door het OCMW.

Bedrag

Vanaf 01-08-2022:
Cat. 1: samenwonend persoon: € 758,64/maand
Cat. 2: alleenstaand persoon: € 1137,97/maand
Cat. 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste met minstens één ongehuwd minderjarig kind: € 1537,90/maand

Uitzonderingen

n.v.t.