Klokkenluidersregeling

Het bestuursdecreet voorziet een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Hieronder lees je hoe je inbreuken kan melden bij Stad en OCMW Maaseik.

Waarover gaat het?

Een klokkenluider is elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkreeg over inbreuken en die deze inbreuken meldt. De inbreuken waarover een melding gedaan kan worden zijn alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn. Het gaat om een handeling of nalatigheid, dan wel een poging tot, die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.

De klokkenluider kiest zelf om al dan niet anoniem te melden. Als de klokkenluider anoniem meldt, dan blijft diens identiteit uiteraard ongekend. Maakt de klokkenluider zijn/haar naam wel bekend, dan wordt zijn/haar identiteit beschermd.

De melder die conform de Klokkenluidersregeling een inbreuk meldt, geniet van verschillende beschermingsmaatregelen om zo in alle vrijheid en zonder angst voor represailles een melding te doen. (artikel III.60/12 Bestuursdecreet)

Wie kan een melding doen?

Volgende personen kunnen een melding doen :

 • Personeelsleden van het lokaal bestuur Maaseik;
 • Externen die een werkrelatie hebben met het lokaal bestuur Maaseik:
  • Aandeelhouders en personen die lid zijn van een bestuurlijk, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van het lokaal bestuur Maaseik, met inbegrip van leden die niet bij het dagelijks bestuur zijn betrokken, vrijwilligers en bezoldigde of onbezoldigde stagiairs;
  • Aannemers, onderaannemers, leveranciers en iedereen die werkt onder hun toezicht en leiding;
  • Personen die informatie over inbreuken hebben gekregen in een inmiddels beëindigde werkrelatie;
  • Personen van wie de werkrelatie nog moet beginnen en die informatie over inbreuken hebben gekregen tijdens de aanwervingsprocedure of andere onderhandelingen voor een contract werd afgesloten.

Waar en hoe kan je een melding doen?

Deze melding kan gedaan worden bij volgende meldkanalen als volgt : 

 • Personeelsleden van het lokaal bestuur Maaseik melden de informatie over de inbreuk bij voorkeur via het interne meldkanaal als volgt : 
  • De melding kan schriftelijk via brief bezorgd worden aan de algemeen directeur. De klokkenluider dient op de briefomslag duidelijk te vermelden dat het een vertrouwelijk document betreft door het woord 'vertrouwelijk' op de briefomslag te noteren. De brief wordt vervolgens op een beveiligde manier rechtstreek aan de algemeen directeur bezorgd. De brief dient te worden verstuurd naar volgend adres :Lokaal bestuur MaaseikT.a.v. de algemeen directeurLekkerstraat 10B 3680 Maaseik
  • De melding kan schriftelijk via e-mail bezorgd worden aan de algemeen directeur (e-mailadres: algemeen.directeur@maaseik.be).
  • De melding kan ook telefonisch gericht worden aan de algemeen directeur (089 56 05 05).
  • De melding kan ook geuit worden tijdens een fysieke ontmoeting met de algemeen directeur. In dit geval heeft de melder recht op een fysieke ontmoeting binnen een redelijke termijn.
  • Indien de melder van mening is dat de melding niet doeltreffend intern behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat, kan de melder de inbreuk melden bij Audit Vlaanderen (e-mail : melding.audit@vlaanderen.be; Telefonisch op het nummer 02 553 45 55; Per post : Havenlaan 88, bus 24 te B 1000 Brussel).
 • Externen die een werkrelatie hebben met lokaal bestuur Maaseik melden de informatie over de inbreuk bij het externe meldkanaal, zijnde Audit Vlaanderen (e-mail: melding.audit@vlaanderen.be; Telefonisch op het nummer 02 553 45 55; Per post : Havenlaan 88, bus 24 te B 1000 Brussel). Personeelsleden of externen die een werkrelatie hebben met het lokaal bestuur Maaseik en die een melding willen doen bij Audit Vlaanderen en daarbij ondersteund willen worden, kunnen contact opnemen met de jurist van het lokaal bestuur Maaseik. De jurist verstrekt volledige en onafhankelijke informatie en advies over de beschikbare remedies en procedures die bescherming bieden tegen repressailles en over de rechten van de betrokken persoon. Deze informatie is gemakkelijk en kosteloos toegankelijk. 

Wat gebeurt er met je melding?

Van zodra de klokkenluider de melding heeft ingediend, ontvangt deze binnen de 7 dagen na de dag van ontvangst door het meldkanaal een ontvangstmelding, tenzij:

 • De melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijgt de klokkenluider meteen meer informatie over zijn/haar melding;
 • De klokkenluider zich uitdrukkelijk verzet tegen het krijgen van een ontvangstmelding;
 • Een ontvangstmelding krijgen de bescherming van de identiteit van de klokkenluider in gevaar brengt;
 • De melding anoniem is.

De klokkenluider krijgt informatie over wat er met zijn/haar melding gebeurde:

 • binnen 3 maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd;
 • binnen 3 maanden en 7 dagen, als er geen ontvangstmelding werd verstuurd.

De klokkenluider komt te weten over de als opvolging geplande of genomen maatregelen en over de redenen daarvoor. De meldingskanalen geven daarbij geen informatie vrij die afbreuk doet aan het interne onderzoek of die het onderzoek of de rechten van de betrokken persoon schaadt.

GDPR

Omtrent de GDPR kan verwezen worden naar artikel III.60/11 van het Bestuursdecreet.

Regelgeving

Lees de klokkenluidersrichtlijn in het Bestuursdecreet.

Contactinformatie