Bijstelling van een verkaveling

Binnen een bestaande verkaveling kan u als aanvrager een aanvraag indienen voor het bijstellen van een verkaveling voor het deel (de kavel) dat u zelf in eigendom hebt. U kan zowel voor de verkavelingsvoorschriften als voor het verkavelingsplan een bijstelling aanvragen.

Bijstellen van de verkavelingsvoorschriften

In uw dossier voegt u de nieuwe verkavelingsvoorschriften toe. U maakt duidelijk welke de te wijzigen voorschriften zijn en hoe de nieuwe verkavelingsvoorschriften er zullen uitzien. Als het verzoek tot bijstelling enkel gaat over het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften, dan bent u niet verplicht om een verkavelingsplan op te maken.

Bijstellen van het verkavelingsplan

U maakt een nieuw verkavelingsplan op als u wijzigingen wilt aanbrengen aan het oorspronkelijke verkavelingsplan. De wijzigingen kunnen gaan over de kavelgrenzen, de inplanting van de gebouwen, het tracé van de wegen, enz. Als er door de wijzigingen aan het verkavelingsplan ook wijzigingen worden doorgevoerd aan de verkavelingsvoorschriften, dan neemt u de gewijzigde verkavelingsvoorschriften ook mee op in uw dossier.


Procedure

Een bijstelling van een bestaande verkaveling kan u aanvragen op twee verschillende manieren:

Via het omgevingsloket

Iedereen kan online zijn dossier indienen via het omgevingsloket. Dit is de meest eenvoudige manier.

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt dit stramien:

Zie ook de toelichting hierbij in de handleiding voor het wijzigen van bestaande, vergunde verkavelingen.

De gevraagde documenten moeten opgesteld worden aan de hand van het normenboek voor aanvragen van een bijstelling van een vergunde verkaveling.

Aanvraag doen op papier

Bijstellingen van verkavelingen waarbij de kavelgrenzen niet wijzigen kunnen analoog worden ingediend.

De aanvraag bestaat uit:

De gevraagde documenten moeten opgesteld worden aan de hand van het normenboek voor aanvragen van een bijstelling van een vergunde verkaveling.

Bezorg dit dossier in tweevoud, via aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs, aan de bevoegde overheid.

Verder verloop

Na indiening van de aanvraag zal het dossier worden gecontroleerd op zijn volledig en ontvankelijkheid, dit gebeurt binnen 30 dagen na de indiening. Indien mogelijk vraagt de stad bijkomende informatie wanneer zij vaststelt dat het dossier niet volledig is. U krijgt dan 30 dagen de tijd om deze ontbrekende info aan te leveren. Wanneer u dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard zal u hierover in kennis worden gesteld.

Vanaf het moment dat het dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard begint de termijn van de behandeling te lopen. Tijdens deze periode zullen er adviezen worden opgevraagd, kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd en wordt het advies van de dienst opgemaakt. Binnen een termijn van 105 dagen zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen in het toekennen van een vergunning. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 60 dagen in geval van wegenis, een wijziging​slus​ of een administratieve lus.