gas-boete.jpg

GAS 4: Stilstaan en Parkeren

WAT

De gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) sanctioneert kleine gevallen van openbare overlast zoals sluikstort en wildplassen. Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde inbreuken sanctioneren die voorheen door het Parket werden afgehandeld. Stad Maaseik past sinds 25 juni 2018 deze procedure toe voor overtredingen van de verkeersregel stilstaan en parkeren begaan door meerderjarige overtreders. Dit wordt GAS 4 genoemd.

WELKE INBREUKEN VALLEN ONDER GAS 4?

Dit zijn verkeersinbreuken uit de wegcode. Voor deze inbreuken werd met de procureur des Konings een protocolakkoord afgesloten. Dit akkoord verduidelijkt de toepassing van de reglementering, legt de voorwaarden vast voor het opleggen van een administratieve geldboete en omlijnt duidelijk de rol van elke partij.

In Maaseik werden 2 categorieën GAS 4-inbreuken opgenomen in de politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en parkeren:

Eerste categorie (€ 58)

Voorbeelden: overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven, parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf, fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren, ..

Tweede categorie (€ 116)

Voorbeelden: parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart …

Het bedrag van de geldboete is wettelijk bepaald in het KB van 9 maart 2014 naargelang de aard van de overtreding.

Voor 'gedepenaliseerde parkeerinbreuken' (niet meer strafbaar volgens het strafwetboek) krijg je geen GAS-boete, maar een parkeerretributie. Voorbeelden: niet (voldoende) betalen in zone waar betalend parkeren geldt, geen parkeerschijf leggen in een blauwe zone of de maximum parkeertijd overschrijden … Deze inbreuken vallen niet onder GAS 4. 

PROCEDURE

Procedure en Regelgeving

1. Vaststelling

 • Een politieagent stelt de inbreuk op het stilstaan en parkeren vast in een PV (proces-verbaal).
 • Een bevoegde gemeentelijke vaststeller stelt de inbreuk op het stilstaan en parkeren vast in een BV (bestuurlijk verslag).

2. Betalingsuitnodiging

 • De overtreder ontvangt een brief met het bedrag van de boete.
 • Binnen de 30 dagen na kennisgeving kan de overtreder een verweer indienen.
 • De sanctionerend ambtenaar kan op basis van het verweer het dossier opnieuw beoordelen.
 • Wordt het verweer niet aanvaard dan ontvangt de overtreder een betalingsherinnering met een nieuwe termijn van 30 dagen.

3. Herinnering

Indien 30 dagen na de betalingsuitnodiging geen verweer noch betaling volgt dan ontvangt de overtreder een herinneringsbrief met een nieuwe termijn van 30 dagen.
Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand hoger beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Verweer indienen

Als je je GAS 4-boete wenst aan te vechten kan je dit doen door een verweer in te dienen. Afhankelijk van het boetebedrag kan dit verweer schriftelijk of mondeling gebeuren.

Hoe dien je verweer in?

 • Je GAS 4-boete bedraagt €70 of minder = enkel recht op schriftelijk verweer.
  Je richt je verweerschrift aan de sanctionerend ambtenaar.
 • Je GAS 4-boete bedraagt meer dan €70 = recht op schriftelijk of mondeling verweer.
  Je kan verweer indienen binnen de 30 dagen.

  Als je je verweer niet schriftelijk wenst in te dienen kan je op jouw verzoek worden gehoord. In dat geval kan je, al dan niet met bijstand van een advocaat, mondeling je verweer toelichten t.a.v. de sanctionerend ambtenaar. Hiervoor maak je voorafgaand, binnen voornoemde termijn van 30 dagen, een afspraak. De contactgegevens vind je op je brief van de GAS 4-boete.
 • Een telefonisch verweer is niet mogelijk.
 • Indien de eigenaar van het voertuig niet effectief de bestuurder van het voertuig was, dan dient men de gegevens van de effectieve bestuurder door te geven aan de sanctionerend ambtenaar. Dit bewijs kan ook aangeleverd worden d.m.v. een ondertekende verklaring van de effectieve bestuurder met een kopie van de identiteitskaart van de effectieve bestuurder bijgevoegd.

Contactinformatie

 • Veiligheidscel

  Administratief Centrum Maaseik

  Lekkerstraat 10
  3680 Maaseik

  openingsuren

  • Vandaag open van 09:00 tot 12:00
  • Morgen open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
  Alle informatie