Publieke inspraak over het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Je kan de kennisgevingsnota hier downloaden en opmerkingen doorgeven van 18-10-2021 tot en met 16-11-2021.
 
 

Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt  aan de Europese regelgeving (cf. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek- en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

Je kan de nota via de knop bovenaan downloaden of via de website van het Team Mer. Ook kan je de kennisgevings ter plekke komen inkijken inkijken in het administratief centrum van Maaseiken en bij het Team Mer in Brussel.

Tot en met 16 november 2021 kan jij je opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0269
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be.
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276   in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

Meer informatie over milieueffectrapportage vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.

Contactinformatie