stookolie.jpg

Verwijderen of opvullen stookolietank

Binnen de stad Maaseik kan er een premie bekomen worden indien je jouw oude stookolietank buiten gebruik laat stellen door een erkende firma. De premie bedraagt 100 euro en kan verkregen worden als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Buiten gebruik gestelde stookolietank is gelegen op het grondgebied van Maaseik
  • Stookolietank behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt.
  • Tank mag uitsluitend in gebruik geweest zijn voor de opslag van stookolie en een maximale inhoud van 10.000 liter.
  • Met verwijderen wordt bedoeld: het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank. Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
  • Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkende technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art. 5.6.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

 

Subsidiereglement

Aanvraagformulier subsidie


Voor bijkomende info kan er contact opgenomen worden met de milieudienst.

Contactinformatie