Vreemdelingen

Equivalent leefloon

Vreemdelingen met een legaal verblijf en ingeschreven in het vreemdelingenregister van de gemeente hebben recht op een uitkering (equivalent leefloon) die gelijk is aan het leefloon, als zij voldoen aan de toekenningsvoorwaarden. Indien zij gerechtigd zijn op deze financiële hulp is dit onder dezelfde voorwaarden als voor de landgenoten.
Het OCMW helpt de vreemdelingen bij het in orde brengen van verschillende documenten voor verschilllende instanties. Ook worden zij begeleid naar een gepaste tewerkstelling.

Illegalen zijn mensen zonder verblijfsstatuut en verblijven illegaal op het grondgebied van de gemeente.  Het zijn de zogenaamde 'mensen zonder papieren'.  Zij hebben enkel recht op 'dringende medische hulp'.

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Via het LOI biedt het OCMW specifieke opvang voor asielzoekers. Een LOI is een woning waarin asielzoekers worden opgevangen tijdens hun asielprocedure in het kader van materiële opvang. Zij worden ingeschreven in het wachtregister van de gemeente.

  • De asielzoekers krijgen een wekelijks zakgeld.
  • Het OCMW betaalt medische, farmaceutische en vervoerskosten omwille van procedureredenen.
  • Het OCMW helpt de asielzoekers bij de opvolging van hun asielprocedure.