30/05/2016 - Wijziging werkwijze brandhoutverkoop

30/05/2016

De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig het gemeentedecreet;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 24 mei 2004 inzake de brandhoutverkoop stad Maaseik waarbij de verkoop van brandhout van de stad Maaseik werd goedgekeurd en waarbij de werkwijze voor de stedelijke technische diensten verder dienden gespecificeerd te worden;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 augustus 2004 inzake de wijziging van de werkwijze van de brandhoutverkoop door de invoering van een nieuw reglement. Het gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2004 wordt opgeheven;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2007 inzake brandhoutverkoop en wijziging van de verkoopprijs;

Overwegende de huidige werkwijze:

Werkwijze buitenploegen:

Teneinde een minimum aan werk en een maximum aan voordeel te bewerkstelligen wordt volgende werkwijze door de buitenploeg milieu en plantsoenen gehanteerd:

1. bij een ruim kapbestand: (bossen - straten en lanen)

Al het hout met een diameter van minder dan 18 centimeter wordt gehakseld en gebruikt in de plantsoenen of wordt ter plaatse uitgespreid;al het hout dat meer dan 18 centimeter diameter heeft wordt ter plaatse in hanteerbare stamlengte gezaagd en in een eigen container van 10 m³ geworpen;wanneer de container vol is wordt deze afgevoerd naar de koper.

2. bij solitaire kap

Idem als 1 doch de stam wordt afgevoerd naar de werkhal in de Canadastraat en hier gestockeerd totdat er een container gevuld en afgevoerd kan worden.

De verkoop:

Teneinde het probleem van afvoer, stockering inclusief beschermde bewaring van het brandhout op te lossen gaat de vergadering akkoord met het voorstel om enkel per containervracht van 10 m³ te verkopen. Voor dikke stam komt dit overeen met ongeveer 8 stère. Een stère is een volumemaat voor gestapeld rondhout: het is voor te stellen als een m³ die vol is gestapeld met stamstukken van 1 meter lengte (door de loze ruimte tussen de stamstukken is er dus geen sprake van een 'vaste' kuub hout). Het volume hout in stère is afhankelijk van diverse factoren (lengte, diameter, wijze van stapeling, rechtheid van het hout…). Er zullen dus steeds afwijkingen zijn per vracht.

De levering:

Het hout wordt door de diensten van de stad Maaseik aan huis geleverd (er worden hiervoor transportkosten aangerekend - zie verder).

De inhoud van de container wordt op de door de kandidaat-koper aangeduid plaats gekipt en de vervoerder verlaat het terrein.

Er wordt niet gestapeld noch worden er andere handelingen uitgevoerd.

De verkoop en de levering is enkel voor de inwoners van de stad Maaseik en te Maaseik, en voor alle personeelsleden van Stad Maaseik, OCMW Maaseik en de autonome gemeentebedrijven van Maaseik.

De kostprijs:

Welk hout er ook wordt geleverd (hard hout of zacht hout - er wordt geen onderscheid gemaakt in de te leveren kwaliteit - dit wordt overigens ook duidelijk gemaakt in het informatieblad) de kostprijs van één container (zijnde 8 stère aan 25 euro/stère of 200 euro indien de koper het komt afhalen) wordt aangerekend.

De levering aan huis bedraagt 50 euro per vracht;

In het totaal betaalt de koper dus 250 euro voor een vracht hout indien het geleverd wordt aan huis;

Overwegende dat de lijst van houtverkoop is opgesteld sinds de laatste gemeenteraadsbeslissing over dit onderwerp. De evaluatie van deze lijst levert de volgende conclusies:

Het aantal kandidaten op deze lijst neemt veel sneller toe dan dat er hout beschikbaar is;De meeste kandidaten die op de lijst werden opgenomen, hebben op het moment dat met hen wordt contact genomen over hout, meestal geen interesse meer in het hout;De meeste kandidaten die op de lijst werden opgenomen, kunnen ongeveer na 5 à 6 jaren pas gecontacteerd worden;De kwaliteit van het hout verschillend is, wat regelmatig tot discussie leidt over het aanvaarden van het hout;

Algemeen mag besloten worden dat deze werkwijze geoptimaliseerd kan worden door:

de houtverkooplijst af te schaffen en telkens als er voldoende voorraad is, dit bekend te maken via het stedelijk informatieblad;de kostprijs voor levering bedraagt 50 euro;kandidaten mogen een leesbaar geschreven bod invullen samen met de contactgegevens op een door de gemeente aangeleverde fiche, die ze vervolgens in een afgesloten enveloppe overhandigen aan de aangestelde ambtenaar voor deze taak;de kandidaat met het hoogste bod per aangeboden container, wordt vervolgens gecontacteerd over de afhaling/levering:afhalen: De kandidaat met het hoogste bod per aangeboden container mag het hout zelf opladen binnen de 10 werkdagen tijdens de openingsuren na verkoop;levering aan huis: De procedure van de levering aan huis: het hout wordt door de diensten van de stad Maaseik aan huis geleverd (er worden hiervoor transportkosten aangerekend - zie hierboven). De inhoud van de container wordt op de door de kandidaat-koper aangeduid plaats gekipt en de vervoerder verlaat het terrein. Er wordt niet gestapeld noch worden er andere handelingen uitgevoerd. De maximale leverafstand bedraagt 25 km ten opzichte van de werkhal;

de prijzen zijn excl. BTW;

Gelet op de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen op 18 april 2016 over de wijziging van de werkwijze van de brandhoutverkoop door afschaffing van de wachtlijst;

Besluit:

Artikel 1:

Goedkeuring om het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2007 inzake de brandhoutverkoop te wijzigen op volgende wijze:

de houtverkooplijst af te schaffen en telkens als er voldoende voorraad is, dit bekend te maken via het stedelijk informatieblad;de kostprijs voor levering bedraagt 50 euro;kandidaten mogen een leesbaar geschreven bod invullen samen met de contactgegevens op een door de gemeente aangeleverde fiche, die ze vervolgens in een afgesloten enveloppe overhandigen aan de aangestelde ambtenaar voor deze taak;de kandidaat met het hoogste bod per aangeboden container, wordt vervolgens gecontacteerd over de afhaling/levering:afhalen : De kandidaat met het hoogste bod per aangeboden container mag het hout zelf opladen binnen de 2 werkdagen tijdens de openingsuren na verkoop;levering aan huis: De procedure van de levering aan huis: het hout wordt door de diensten van de stad Maaseik aan huis geleverd (er worden hiervoor transportkosten aangerekend - zie hierboven). De inhoud van de container wordt op de door de kandidaat-koper aangeduid plaats gekipt en de vervoerder verlaat het terrein. Er wordt niet gestapeld noch worden er andere handelingen uitgevoerd. De maximale leverafstand bedraagt 25 km ten opzichte van de werkhal;De prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 2:

Een afschrift van dit besluit te verzenden aan de Gouverneur, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt;

Contactinformatie