Aanvullend reglement verkeer: invoeren van parkeer- en stilstaan verbod op de Weertersteenweg

27/06/2016

De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig het gemeentedecreet;

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Gelet op de klachten van de bewoners van Sint Jansberg in verband met de gevaarlijke situatie ter hoogte van het kruispunt Pieter Geunsstraat met de Weertersteenweg door geparkeerde en stilstaande voertuigen;

Gelet op de klachten van de bewoners Weertersteenweg 139 en 141 en van de carwash Blinkie met betrekking tot de gevaarlijke situatie bij het uitrijden van hun eigendom op de Weertersteenweg;

Gelet op het feit dat deze gevaarlijke situaties veroorzaakt worden door geparkeerde en stilstaande voertuigen die de zichtbaarheid bij het in- en uitrijden zodanig belemmeren dat reeds meerdere keren bijna-ongevallen plaatsvonden;

Gelet op het feit dat deze voertuigen overwegend voertuigen zijn van personeelsleden en leerlingen van campus Harlindis en Relindis die op de Weertersteenweg parkeren om na de lesuren snel naar huis te kunnen vertrekken en alzo niet in de file op de campus moeten aanschuiven om de Weertersteenweg te kunnen oprijden;

Overwegende dat deze problemen opgelost kunnen worden door het invoeren van een parkeer- en stilstaan verbod tijdens de schooluren namelijk van maandag tot vrijdag van 08.00u tot 17.00u uitgezonderd schoolvakanties;

Overwegende dat dit parkeer- en stilstaan verbod ingevoerd wordt op de Weertersteenweg in de richting Kinrooi vanaf huisnummer 125 tot huisnummer 151;

Overwegende dat de school volledig achter dit voorstel staat. De school heeft voldoende parkeercapaciteiten voor haar leerkrachten en leerlingen.

Overwegende dat de wegen waarop dit parkeerverbod van toepassing is, gewestwegen zijn waardoor dit besluit goedgekeurd moet worden door de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid;

Besluit:

Artikel 1:

Het is bestuurders van motorvoertuigen verboden stil te staan en te parkeren op de Weertersteenweg aan de rechterkant in de richting Kinrooi en dit vanaf huisnummer 125 tot huisnummer 151.

Artikel 2:

Deze maatregel wordt aan de weggebruikers ter kennis gebracht door middel van de verkeersborden E3.

Artikel 3:

Dit reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid