Belasting op huis-aan-huis verspreiden van reclame

aanslagjaren 2016 tot en met 2019

18/12/2015

De Gemeenteraad van de Stad Maaseik, Provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig het gemeentedecreet;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen ter zake;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 november 2015;

Overwegende dat het verspreiden van reclamebladen de afvalberg van recyclagepapier aanzienlijk verhoogt;

Gelet op de lasten die het verwijderen van oud papier tot gevolg hebben;

Besluit:

Artikel 1 :

Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 ten voordele van de stad Maaseik een belasting gevestigd op de huis-aan-huis bedeling van publiciteitsbladen en -kaarten met handelskarakter, alsook catalogi en kranten die publiciteit bevatten met een handelskarakter en erop gericht is een potentieel cliënteel ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of de producten van de adverteerder. De verordening bedoelt uitsluitend het drukwerk dat niet voorzien is van een adres en de bedeling die kosteloos is voor de bestemmeling.

Artikel 2 :

De belasting is verschuldigd door de uitgever. Wanneer de uitgever niet gekend is, of indien hij in onvermogen verkeert, wordt de belasting in afnemende orde gevestigd op de drukker, de verdeler of de genieter onder wiens naam, logo of embleem de reclame gevoerd wordt.

Artikel 3 :

De belasting wordt per verspreid exemplaar vastgesteld op :

  • € 0,01 indien de totale oppervlakte niet groter is dan 1.250 cm².
  • € 0,02 indien de totale oppervlakte groter is dan 1.250 cm².

Het al dan niet volledig bedrukt zijn van een bladzijde geeft geen aanleiding tot een vermindering van de belasting.

Artikel 4 :

De belasting is verschuldigd telkenmale er een huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk plaatsvindt op het grondgebied van de stad Maaseik. De belasting wordt berekend na de verspreiding van de reclame. Een specimen van het reclamedrukwerk zal als basis dienen voor de berekening van de belasting.

Het verschuldigde bedrag wordt bekomen door vermenigvuldiging van het eenheidstarief met het aantal brievenbussen niet voorzien van een tekst die reclame weert (a rato van het aantal brievenbussen zoals vastgelegd door Bpost begin januari van het aanslagjaar). Voor de totaliteit van het verspreide reclamedrukwerk kan rekening gehouden worden met het aantal brievenbussen in één of meerdere deelgemeenten of in gans de gemeente. Wanneer in één brievenbus van een bepaalde deelgemeente reclame wordt gevonden, wordt de ganse deelgemeente geacht bedeeld te zijn.

Artikel 5 :

Van deze belasting zijn vrijgesteld :

  • de publiciteitsbladen bedeeld door openbare diensten en onderwijsinstellingen;
  • de publiciteitsbladen van sociale, culturele, caritatieve of sportieve aard en waaruit de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen.

Artikel 6 :

Ter vereffening van de belasting wordt per kwartaal een rekening gestuurd aan de belastingschuldigen. Bij deze rekening zal een lijst gevoegd worden met vermelding van de datum van het reclamedrukwerk. Deze rekening dient contant te worden betaald.

Artikel 7 :

Wanneer de betaling niet in der minne kan geregeld worden, worden de verschuldigde sommen ingekohierd.

De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen.

Het kohier wordt overgemaakt aan de financieel beheerder die onverwijld zorgt voor de verzending van de aanslagbiljetten. Deze verzending gebeurt zonder kosten voor de belastingschuldige.

Het aanslagbiljet bevat naast de gegevens vermeld in het kohier ook de verzendingsdatum, de uiterste betalingsdatum, de termijn waarbinnen bezwaar kan worden ingediend, de benaming, het adres en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen, evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift .

De belasting moet betaald worden binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Wanneer de belasting niet betaald is binnen deze termijn, worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelasting op inkomsten.

Als bijlage wordt een beknopte samenvatting toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd.

Artikel 8 :

De belastingschuldige (of zijn vertegenwoordiger) kan tegen zijn aanslag bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belasting indien dit op een andere wijze dan per kohier gebeurde.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst.

Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en vermeldt de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten of middelen.

Het college van burgemeester en schepenen of het personeelslid dat zij speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in zijn bezwaarschrift heeft gevraagd, zal de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger uitgenodigd worden op een hoorzitting.

De belastingplichtigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële missingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten, enz. zolang de gemeenterekening van het aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

Artikel 9 :

Ons besluit van 20 december 2013 betreffende de belasting op het verspreiden van huis-aan-huis reclame wordt opgeheven vanaf 01/01/2016.

Artikel 10 :

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Contactinformatie