Gas-boete

​​​​Indien je een GAS-boete hebt die minder dan €70 bedraagt, kan je hier tegen je schriftelijk verweren. Indien je een GAS-boete hebt die meer dan €70 bedraagt, kan je bijkomend vragen om dit mondeling te verdedigen. De sanctionerend ambtenaar bepaalt de dag en uur waarop dit kan plaatsvinden. Je vraagt deze mondelinge verdediging telefonisch, per mail of per brief aan de sanctionerend ambtenaar. Je kan dit ook vragen aan het loket om deze boodschap over te maken aan de sanctionerend ambtenaar. Je vermeldt hierbij je contactgegevens.

Voorwaarden

n.v.t.

Procedure

De overtreder ontvangt een aangetekende brief van de boete. Een verzoek tot mondeling verweer kan aangevraagd worden binnen de 15 dagen vanaf de datum van kennisgeving van de aangetekend brief. Na verloop van de verweerperiode van 15 dagen, binnen de 15 dagen wanneer u te kennen geeft de feiten niet te betwisten en na een mondelinge verdediging neemt de sanctionerend ambtenaar een beslissing. Deze beslissing wordt per aangetekende brief binnen de zes maanden vanaf de dag van ontvangst van de vaststelling of van het afschrift van het PV aan u verzonden. U kan hiertegen in beroep gaan binnen één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing bij de politierechtbank via een eenvoudig verzoeksschrift.

Bedrag

n.v.t.

Uitzonderingen

n.v.t.