woonloket.jpg

Bevoegde overheid

Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van de aanvraag.

De bevoegdheidsverdeling wordt bepaald in artikel 15 van het Decreet. Zowel de lijst met de projecten die door de Vlaamse Regering worden vergund ('Vlaamse lijst'), als de lijst met de projecten waarvoor de deputatie bevoegd is ('provinciale lijst'), spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is er ook de indelingslijst die via de klasse-indeling de bevoegdheid regelt voor de projecten met een ingedeelde inrichting of activiteit die niet op de voormelde lijsten staan.

De Vlaamse regering is bevoegd voor de aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld en voor de aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden.

De deputaties zijn bevoegd voor de aanvragen die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met de provinciale projecten worden vermeld, voor de aanvragen die zich in meerdere gemeenten bevinden of voor de aanvragen die een ingedeelde inrichting of activiteit betreffen die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de indelingslijst.

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de andere omgevingsvergunningsaanvragen.

Contactinformatie