Bouwen & Verbouwen

De stad Maaseik is sinds 01/02/2007 ontvoogd. Dit betekent dat alle aanvraagdossiers voor bouwen, verbouwen of verkavelen zonder voorafgaand bindend advies van de dienst Ruimte en Erfgoed (voorheen gekend als Stedenbouw) worden afgehandeld. En dit binnen een bindende termijn die vastgelegd is in het decreet. Deze strakke termijn heeft tot gevolg dat de aanvrager op korte termijn weet waar hij aan toe is. De beslissingen worden genomen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

Wanneer je gaat bouwen of verbouwen, informeer dan vooraf bij de dienst Administratie en Vergunningen of er een stedenbouwkundige vergunning is vereist. Bepaalde werken zijn vrijgesteld van vergunningsplicht.

Vanaf 1 december 2010 zijn sommige werken of handelingen meldingsplichtig.
Melding is mogelijk voor bepaalde werken aan de woning of aan andere gebouwen (openbreken van een gevel, stabiliteitswerken in de woning, aanbouwen van een garage, een veranda, … tot maximaal 40 m2 per perceel, …).
Dit gebeurt aan de hand van een vast formulier, samen met een dossier. Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan je met de werken beginnen.

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden je op voorhand goed te informeren.