Erkenning als jeugdwerkinitiatief

Toepassingsgebied

Jeugdwerkinitiatieven die in aanmerking willen komen voor subsidiëring moeten een kwaliteitsverbetering van de samenleving nastreven door het vervullen van één of meerdere van volgende functies: ontmoeting, permanente groepsvorming, spel en recreatie, creativiteit, amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming, dienstverlening of werken aan maatschappelijke of politieke veranderingen.

Voorwaarden

Een jeugdwerkinitiatief is een particuliere vereniging, hoofdzakelijk geleid door jongeren jonger dan 30 jaar, die op regelmatige basis activiteiten voor kinderen en jongeren aanbiedt en die voldoet aan volgende voorwaarden:

  • Opgericht zijn door een privé initiatief, zonder beroeps-, winst-, of andere doeleinden.
  • Een aparte boekhouding voeren voor de jeugdwerking.
  • Sport en lichamelijke opvoeding niet als hoofddoelstelling hebben.
  • Een groepsgerichte sociaal- culturele werking hebben met en voor jongeren, in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding.
  • Geen jeugdafdeling van een sportclub, school of studentenvereniging betreffen.
  • Binnen één werkingsjaar (september tot augustus) minimaal 45 uur activiteit kunnen aantonen met jeugd (tot 25 jaar).
  • De maatschappelijke zetel moet gelegen zijn op grondgebied van Maaseik.
  • Het aanvragende initiatief mag niet aangesloten zijn bij een andere stedelijke adviesraad waaronder sportraad, culturele raad, seniorenraad, enz.

Procedure

Een erkenningsaanvraag dient voor 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk gericht te worden aan het stadbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of via e-mail aan jeugddienst@maaseik.be.

Download hier het aanvraagformulier voor de erkenning van een jeugdwerkinitiatief om in te vullen.

Controle en beoordeling

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing over de erkenningsaanvraag, na schriftelijk advies van de Jeugdraad Maaseik.