Banner oud ziekenhuis

FAQ sloop oud ziekenhuis en oud rusthuis

   Welkom op de FAQ-pagina over de geplande sloop van het oude ziekenhuis en rusthuis in Maaseik. Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot dit belangrijke stadsontwikkelingsproject. 

   Als je vragen hebt die hier niet beantwoord worden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via omgeving@maaseik.be of  T. 089 560 560. We streven ernaar om transparante informatie te bieden en de gemeenschap op de hoogte te houden van deze opwindende ontwikkelingen.

   Het oud ziekenhuis en het oude rusthuis geven een verloederde indruk die afbreuk doet aan de beleving en ruimtelijke kwaliteit van het stadscentrum van Maaseik. Bovendien is er een dringende noodzaak voor ontharding en vergroening in het licht van de klimaatverandering.

   De totale kosten bedragen € 1,28 miljoen. Dit omvat alles sloopwerken inclusief asbestverwijdering, selectieve en machinale sloop en opbraak van verharding.

   Ja, de Vlaamse overheid heeft 558.000 euro subsidie toegekend aan de stad Maaseik aangezien de principes van water- en energiezuinigheid, circulair slopen en klimaattransitie worden toegepast tijdens de saneringswerken.

   De saneringswerken zullen starten op 19 februari 2024 en zullen 8 maanden in beslag nemen.

   De volgende stappen worden doorlopen:

   • Werfvoorbereiding / werfinrichting en aanleg werfweg (vanaf 6 februari)
   • Asbestverwijdering/ ontmanteling
   • Machinale sloop in onderstaande volgorde

   • Opkuis en afronden werf

   De sloop gebeurt op een duurzame manier, de principes van water- en energiezuinigheid, circulair slopen en klimaattransitie worden toegepast tijdens de saneringswerken. De keuze van de aannemer werd mede bepaald aan de hand van de CO2-prestatieladder. Dit is uniek voor een lokaal bestuur.

   De asbestverwijderingswerken zal gebeuren door en met gespecialiseerd personeel en materieel in een hermetische zone (geen vezels zullen deze zone kunnen ontsnappen) met continue controle. Tijdens de asbestverwijderingswerken zullen er luchtmetingen worden uitgevoerd op de werkplek en in de directe omgeving door een extern labo ter controle van de werkzaamheden. De resultaten van deze luchtmetingen worden dagelijks geëvalueerd en gecontroleerd. De werkmethode voor de asbestverwijderingswerken is voorafgaandelijk gecontroleerd door de veiligheidscoördinator en het controle organisme van de Federale Overheid, Dienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Tijdens de asbestverwijderingswerken zullen de werken ook worden gecontroleerd door deze instanties.

   De grootste hoeveelheden zijn te vinden in de kelder (ongebonden toepassing) en in de gevel van het oude rusthuis (hecht-gebonden toepassing). De verschillende asbestbronnen werden in het sloopopvolgingsplan (asbestinventaris) geïnventariseerd en op basis hiervan werden de te nemen maatregelen tijdens de saneringswerken bepaald.

   Er zal gebruik gemaakt worden tijdens de sloopwerken van een vernevelingsinstallatie en de wegen zullen proper gehouden worden tijdens de werken. Stofhinder wordt zo veel mogelijk beperkt door het gebruik van een vernevelingskanon en spuitkoppen ter hoogte van de kraanarmen en de wegen zullen proper gehouden worden tijdens de werken. Stofproductie zal zich ook enkel voordoen tijdens de machinale sloop.

   Er worden continu trillingsmetingen uitgevoerd die worden gemonitord. De plaats van de trillingsmetingen is in samenspraak met de trillingsdeskundige beslist. De 2 plaatsen zijn gekozen daar deze (1) in de directe omgeving van de bron van de trillingen is gelegen en (2) een constructie die gevoeliger is aan trillingen (erfgoed / funderingsopbouw). Indien in deze zones de schadelijke frequenties niet worden overschreden worden in verder gelegen constructies geen problemen verwacht.

   Bij een overschrijding van kritische drempelwaarden wordt meteen een alarm uitsturen aan de aannemer en bouwcoördinator. De bouwcoördinator en aannemer volgen de resultaten van de trillingsmonitor nauw op en  zullen hier gepast op te reageren.

    

   De gehele werfzone zal afgesloten zijn door een metalen werfafsluiting en de in- en uitritten worden voorzien van een poort met slot. Alle werkzaamheden zullen dan ook binnen deze werfafsluiting gebeuren (parkeren, laden en lossen,…) Er zal signalisatie geplaatst worden om voetgangers en fietsers veilig in de buurt van de werf te laten circuleren.

   Het werfverkeer zal de werf op- en afrijden via een tijdelijke werfweg die aangesloten is aan de Koningin Fabiolalaan. Het werfverkeer (zwaar verkeer) zal dus verlopen via N78 met diverse maatregelen zoals een omleiding voor fietsers richting het centrum, tijdelijke snelheidslimieten, een parkeerverbod in bepaalde zones en specifieke signalisatie voor in/uitrit werfverkeer.

   Bewoners die schade zouden hebben dienen dit aan te geven aan hun verzekeraar (brandverzekering). De verzekeringsmaatschappij neemt dit op met de verzekeraar van de aannemer. Zij zullen deze dossiers dan onderling behandelen.

   Vanaf het plaatsen van de werfhekken zal de doorgang langsheen het ziekenhuis (vanuit het woonzorgcentrum naar het centrum) afgesloten zijn. Dit heeft te maken met een veiligheidsperimeter die moet voorzien worden voor vallende brokstukken en de draaicirkel die de vrachtwagens nodig hebben om rond het gebouw te kunnen rijden.

   Vanuit de wijk Dekenskamp zal er voor de volledige periode van de sloopwerken gezorgd worden voor een veilige doorgang vanaf de site van het oud ziekenhuis naar Dekenskamp d.m.v. een nieuw wandelpad.

   Een zone van +/-4 meter vanaf graszone zal van de parking afgesloten worden om vrachtwagens de mogelijkheid te geven ronde het gebouw te rijden. De parkeerplaatsen tussen de gebouwen en links van het oude ziekenhuis zullen ingenomen worden door de werfinrichting.

    

   Contactinformatie