Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

Wat?

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een officiële adviesraad ingesteld bij het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (ook wel ’nieuw decreet op de ruimtelijke ordening‘ genoemd). De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals:

  • het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
  • de ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • de stedenbouwkundige verordeningen

Bestuur en samenstelling

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, effectieve leden en plaatsvervangers. Ook zijn de secretaris, de stedenbouwkundige ambtenaar en de schepen van ruimtelijke ordening op de vergadering aanwezig. Minimum één derde van de leden zijn deskundigen inzake ruimtelijke ordening. De gemeenteraad van 26 november 2001 en van 17 december 2001 heeft beslist welke maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd worden in de GECORO. Het zijn de vertegenwoordigers van de landbouwers, de socio-culturele verenigingen, de werkgevers en de werknemers. De gemeenteraad heeft de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers, de vaste secretaris en de vertegenwoordigers van de politieke fracties benoemd. De benoeming werd voor advies doorgestuurd aan de Bestendige Deputatie en ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De waarnemers van elke politieke fractie van de gemeenteraad kunnen de vergaderingen bijwonen en deelnemen aan de eventuele bespreking van het onderwerp, maar mogen de beraadslaging over het advies van de commissie en de stemming erover niet bijwonen.

Vergaderdata en verslagen

De commissie vergadert minstens tweemaal per jaar. De zittingen van de GECORO zijn in principe niet openbaar, tenzij de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist tot het houden van een geheel of gedeeltelijke openbare samenkomst. De openbaarheid is niet mogelijk wanneer dossiers worden besproken die persoonlijke of plaatsgebonden belangen betreffen om de objectiviteit en de sereniteit van de bespreking niet te storen. De concrete werking van de GECORO is vastgelegd in het huishoudelijke reglement.