Informatietoelage

Toepassingsgebied

Onder de voorwaarden van dit reglement verleent het stadsbestuur subsidies aan erkende jeugdwerkinitiatieven om leden of andere kinderen en jongeren van de Stad Maaseik te informeren. In kader van duurzaamheid worden meer ecologische informatieproducten aanbevolen. Denk hierbij aan het ontwerp van een website, ledenbladen, kalenders, t- shirts, … .  Informatieproducten die niet vermeld staan in deze opsomming zullen elk afzonderlijk behandeld en besproken worden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de informatietoelage dient het aanvragende initiatief als jeugdwerkinitiatief erkend te zijn. Deze erkenning gebeurt door het stadsbestuur, op advies van de Jeugdraad Maaseik, zoals omschreven in artikel 2-5 van het betrokken reglement (hoofdstuk 1 – 1.1 erkenning als jeugdwerkinitiatief). De informatieproducten mogen geen politieke of religieuze boodschappen bevatten.

Procedure

De informatietoelage kan één keer per jaar aangevraagd worden door een betoelagingsaanvraag te richten naar het stadsbestuur Maaseik, p/a jeugddienst, Sportlaan 36, 3680 Maaseik of via e-mail aan jeugddienst@maaseik.be   Deze aanvraag dient te bevatten:

  • Volledig en correct ingevuld aanvraagformulier
  • Identificatiegegevens van de vereniging
  • Doelstellingen en doelpubliek waarvoor de informatieproducten bestemd zijn
  • Vermelding van de effectieve uitgaven, gestaafd door kopieën van facturen of betaalbewijzen.

Bedrag

De informatietoelage dekt enkel de effectief gemaakte kosten met een maximum van € 250,00 per jeugdwerkinitiatief per jaar. De uitbetaling van de toelage gebeurt na indiening van geldige betaalbewijzen.

Controle en beoordeling

Een personeelslid van de Stad Maaseik kan ten alle tijden controleren of het subsidiereglement ter goeder trouw wordt nageleefd door het jeugdwerkinitiatief. Indien er tekortkoming vastgesteld worden kan de vergoeding geweigerd of teruggevorderd worden. Het college van Burgemeester en Schepenen neemt een beslissing over de aanvraag, na schriftelijk advies van de Jeugdraad Maaseik.