Vermoeden van vergunning

Wanneer er geen stedenbouwkundige of omgevingsvergunning is voor een gebouw of de latere wijzigingen die gebeurd zijn tot 1979 (inwerkingtreding van het gewestplan) kan u voor dit gebouw een aanvraag indienen tot opname als 'vergund geacht' in het vergunningenregister. Het college van burgemeester en schepenen moet het resultaat van het onderzoek naar een vermoeden van vergunning opnemen in het vergunningenregister. daardoor krijgt de (toekomstige) eigenaar rechtszekerheid over de vergunningstoestand van het gebouw.

U dient een dossier tot aanvraag vermoeden van vergunning in bij de dienst omgeving. Dit dossier moet bestaan uit volgende documenten: 
  • een ingevuld aanvraagformulieer 'opname vergund geacht';​
  • een kadastrale schets waarop het gebouw zichtbaar is van vóór november 1980;
  • foto's van het gebouw op dit moment;
  • historische foto's van het gebouw (optioneel)

​​​​Er wordt een beslissing genomen binnen een redelijke termijn. De aanvrager ontvangt hier een afschrift van. ​​Procedure

Na het indienen van de aanvraag wordt beoordeeld of de vraag voldoet aan de wettelijke voorwaarden tot opname in het vergunningenregister. Indien de aanvraag voldoet volgt er een besluit van het schepencollege tot opname.

Bedrag

Een aanvraag tot opname vergund geacht kost 40€. ​