verkaveling.jpg

Verkavelingen

​​​Verkavelen is het opsplitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond. Hiervoor is een verkavelingsvergunning nodig. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de dienst omgeving. Ook voor het wijzigen van een reeds bestaande verkaveling moet een vergunning worden aangevraagd.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van een verkavelingsvergunning moet de aanvrager eigenaar zijn van de betreffende grond of een volmacht hebben van de eigenaar waarin toestemming wordt gegeven voor het aanvragen van de vergunning.

Procedure

Voor het aanvragen van een verkavelingsvergunning of - wijziging moet er een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. Indien de aanvraag een nieuwe verkaveling betreft moet het document "Aanvraag van een verkavelingsvergunning" worden ingediend, samen met de documenten die worden opgesomd in de aanstiplijst horende bij de aanvraag voor een nieuwe verkaveling. 

Indien de aanvraag een verkavelingswijziging betreft, moet het document "Aanvraag tot het wijzigen van een verkavelingsvergunning" worden ingediend, samen met de documenten die worden opgesomd in de aanstiplijst horende bij de aanvraag wijziging verkaveling. 

Een nieuwe verkaveling moet altijd worden opgemaakt door een erkend landmeter. Een wijziging van een verkaveling moet enkel worden opgemaakt door een landmeter indien er een wijziging aan het verkavelingsplan wordt doorgevoerd (vb. het wijzigen van de voorschriften voor het aantal bouwlagen verandert niets aan het verkavelingsplan. Het toevoegen of verwijderen van een perceel in of uit de verkaveling wijzigt het verkavelingsplan wel en moet dus worden opgemaakt door een landmeter). 

Na indiening van de aanvraag zal het dossier worden gecontroleerd op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. De aanvrager zal hierover binnen de 30 dagen in kennis worden gesteld. Indien het dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard begint de termijn van de behandeling te lopen. Tijdens deze periode zullen er adviezen worden opgevraagd, kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd en wordt het advies van de dienst opgemaakt. Binnen een termijn van maximum 150 dagen zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen in het toekennen van een vergunning.