verkaveling.jpg

Verkavelingen - Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Verkavelen is een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies.

​Ook voor het wijzigen of opheffen van een reeds bestaande verkaveling moet een vergunning worden aangevraagd: Een bijstelling van een bestaande verkaveling.


Procedure

Indienen op papier is voor een nieuwe verkaveling niet langer mogelijk.

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het omgevingsloket volgt dit stramien:

De gevraagde documenten moeten opgesteld worden aan de hand van het normenboek voor digitale aanvragen voor het verkavelen van gronden.

​Na indiening van de aanvraag zal het dossier worden gecontroleerd op zijn volledig en ontvankelijkheid, dit gebeurt binnen 30 dagen na de indiening. Indien mogelijk vraagt de stad bijkomende informatie wanneer zij vaststelt dat het dossier niet volledig is. U krijgt dan 30 dagen de tijd om deze ontbrekende info aan te leveren. Wanneer u dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard zal u hierover in kennis worden gesteld.

Vanaf het moment dat het dossier volledig en ontvankelijk wordt verklaard begint de termijn van de behandeling te lopen. Tijdens deze periode zullen er adviezen worden opgevraagd, kan er een openbaar onderzoek worden georganiseerd en wordt het advies van de dienst opgemaakt. Binnen een termijn van 105 dagen zal het college van burgemeester en schepenen een beslissing nemen in het toekennen van een vergunning. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 60 dagen in geval van wegenis, een wijzigingslus of een administratieve lus.